marry me now - اخبار روز

اخبار روز با عنوان marry me now به صورت خودکار توسط سیستم خبرخوان جمع آوری شده است. عدد به رقم عدد به حروف تلفظ تقریبی 11 elf اِلف 12 zwölf تسوولف 13 dreizehn دِقآی تسین 14 vierzehn فییِق تسین 15 fünfzehn فونف تسین 16 sechzehn زِش تسین 17 siebzehn زیب تسین 18 achtzehn آخ تسین 19 neunzehn نُین تسین 20 zwanzig تسوآنتسیش رایج ترین واژه برای سلام در زبان آلمانی hallo است. این واژه را در هر زمان از شبانه روز می توان به کار برد. افزون بر این، در هنگام صبح از guten morgen، در بعد از ظهر از guten tag و در شامگاه از guten abend می توان استفاده کرد. در ج زیر که در ادامه ی مطلب آمده است می توانید این اصطلاحات، معانی فارسی و ت. در احوالپرسی به زبان آلمانی، فعل gehen به شکل تصریفی سوم شخص مفرد بسیار پرکاربرد است. این فعل در اصل به معنای «رفتن» است، اما در احوالپرسی به معنای «گذشتن» می باشد. اغلب geht با es که پس از آن می آید درآمیخته می شود و به شکل geht’s با تلفظ «گِتس» درمی آید. در ادامه ی مطلب، احوالپرسی با فع.