ه ست شب - اخبار روز

اخبار روز با عنوان ه ست شب به صورت خودکار توسط سیستم خبرخوان جمع آوری شده است. فقد وقتی میخونه تو چ نگا کنین خدایااااامنو به اون برسون سپس قیامتت را ب ا کن!! من با موهای تو یه عالم خواب و خیال دارم..