م ا می توانی م - اخبار روز

بانویِ خیالیِ من: برای تو نوشتن به این آسودگیِ خاطرها نیست... که بنشینی و قلم بر دستانت بچرخانی و بشود برای تو... این کنار هم قرار گرفتنِ خالیِ کلمات و ترکیب ها برای من، برای تو نمی شود... برای تو نوشتن...دلی را خواهد... و جانی را... مملو از احساسی پاک و بدیع... چگونه برایت بنویسم زمانی . سر مشق نیکو مردی از المومنین علیه السلام در خواست کرد اخلاق پیغمبر اکرم(ص) را برایش بشمارد فرمود:تونعمت های دنیا را بشمار تا من نیز اخلاق آن جناب را برایت بشمارم.عرض کرد چگونه ممکن است نعمت های دنیا را احصاء کرد با اینکه خداوند در قرآن می فرماید: «وَ اِن تَعُدُّوا نِعمَتَ اللهِ. داشتم فکر می یادگاری و هدیه از چه زمانی در تاریخ رواج پیدا کرد. مثلا در زمان رستم و سهراب، رستم یک بازو بند به یادگار میگذارد که نشان پدر باشد. که یادآوری کند پدری هست که در جای دیگری از دنیا به فکر سهراب و خانواده است. اما به نظرم یادگاری دادن یک روش شکنجه ی نرم است. مثلا هر بار ر.

مهم نیست که پاییز باشد یا نباشد، هوا سرد باشد یا نباشد
اینجا همیشه باران خوب می بارد...!

اینجا همیشه باران خوب می بارد...!
پدر که باشی بغض هایت را می توانی بشماری قطره، قطره... یک، دو و سه. جایی که چهره ات را از تمام چهره ها بر می گردانی تا قطره ها، دانه دانه شمارش نشوند. به سه بسنده می کنی اما شمارش دانه ها از دستت خارج می شود.


پدر که باشی هوای چشم هایت باید کمتر ابری شود، حداقل جایی که روبرویش چشم های مادر؛ چشم به راه چشم هایت نشسته است. اما از اسمش پیدا است "ابری" که اگر بنا بر بارش گذارد چشم های مادر، رعدی می زند که برقش گونه ها را سیراب می کند.
پدر که باشی با اسم پسر ح دگرگون می شود. کم و بیش از جنس همان رعد چشم های مادر و انگار پاییز تمام نشدنی می شود.
پدر که باشی ات درد می کشد و بیشتر وقت ها عجیب می سوزد. درد سوختن از دل شروع می شود اما به دل ختم نمی شود. سکوتت همه را به اشتباه می اندازد، ولی خط چین های اطراف چشم هایت، حرف های دیگری برای گفتن دارند.
پدر که باشی صدای "بابا محکم تر هلم بده، محکم تر بابا" از خانه ی همسایه که به گوش برسد تا کجا می برد تو را... و آسان می روی به سال هایی که پسر را روی شانه هایت می نش ، روی تاب و تا می شد هلش می دادی، آن زمان ها هم مادر نگران بود.
پدر که باشی دست هایت خوب به خاطر خواهد داشت که وقتی خواستی امضا کنی که برود چقدر قلم روی کاغذ مسیرش را گم کرد تا بنویسد رضایت می دهم، تا بنویسد برو... آ از اول خوب می دانستی راه این رفتن، رفتن تا کجا است؟!
پدر که باشی دلت برای یک کنج دنج تنگ می شود، جایی که برای تکان های شانه هایت هیچ ی را محرم نمی دانی، جایی که خودت را در خودت غرق می کنی تا شاید کمی ح خوب شود.
پدر که باشی صدای زنگ در برایت غریب می شود از بس دیر به دیر صدا می کند تو را و مادری که سال ها است صدای زنگ در بیاید و نیاید از گوشه چشمش هوایِ در خانه را خوب داشته است.
پدر که باشی و خبرت کنند بیا، نشانه ای از پسر رسیده است؛ بی شک دنیا یه دور کامل دور سرت خواهد چرخید و چه حال غریبی است "پسر آمد ... پسر خو ده بود که آمد".
پدر که باشی می رسد زمانی که چشم هایت دیگر منتظر فرمان دلت برای با نخواهند ماند. حال شانه هایت هم چندان رو به راه به نظر نخواهد رسید. بی شک منتظر دستی خواهد ماند تا آرامش کند تا بگوید بلند شو مرد، عاقبت یوسف راه خانه را پیدا کرد...
پدر که باشی و پسرت که بیاید، دلت، دل دلش تمام می شود. دیگر از چشم های مادر، چشم هایت را بر نمی گردانی. دیگر در لابه لای دانه ها در یک، دو و سه غرق نمی شوی. دیگر خودت را در خودت گم نمی کنی. دیگر صدای "یک هل محکم، بابا" از خانه ی همسایه کمتر شنیده خواهد شد.
و پدر که باشی و دلت باران بخواهد منتظر پاییز نمی مانی. پیش پسر باران خوب می بارد، خیلی خوب...


خبرگزاری ایمنا/ فرزانه فرجی

مجموعه: خواندنیهای دیدنی

نکاتی برای زندگی زیبا,جملات کوتاه موفقیت و زندگی زیبا

خیلیها فکر می کنند، زشت ترین بخش بدن شان بینی شان است!
بعضیها هم با دهانشان مشکل دارند، فکر می کنند دهانشان خیلی زشت است!
و دیگران زیادی هم شکم بزرگشان، مشکلشان است و زشت شان کرده؛
همه اینها شاید زشت و زیبا باشد،
اما من می گویم:
زشت ترین بخش بدن آدم ها،
"ذهن شان" است؛
ذهن آدم ها، مثل یک حفره عمیق،
پر می شود از خیلی چیزهای زشت؛
از شک،
از بدبینی،
از برداشتهای بد،
از نگاه پر غرور به دیگران،
از توقع زیاد،
از خودبینی زیاد؛
ذهن آدم ها گاهی تبدیل می شود به عضو زشت بدن؛ آنقدر بدن را زشت می کند که صدتا جراحی زیبایی هم کاری از پیش نمی برد؛
کاش می شد،
جای بینی، جای شکم و پا،
آدم "ذهنش" را جراحی می کرد

نکاتی برای زندگی زیبا,جملات کوتاه موفقیت و زندگی زیبا

بزرگی می گفت :
یک وقت جلوی شما یک سبد سیب می آورند، شما اول برای کناریتان بر میدارید، دوباره سیب بعدی را به نفر بعدی میدهید...
دقت کنید، تا زمانی که برای دیگران برمیدارید سبد مقابل شما می ماند ... ولی حالا تصور کنید همان اول برای خود بردارید، میزبان سبد را به طرف نفر بعد می برد ...
نعمتهای خدا نیز اینطور است ،
با بخشش، سبد را مقابل خود نگه دارید ...!
" زندگی با استانداردهای خدا بسیار زیبا خواهد بود ... "

نکاتی برای زندگی زیبا,جملات کوتاه موفقیت و زندگی زیبا

همه چیز بستگی به حال و هوای دلت دارد اگر حال دلت خوب باشد؛ هوا آنقدرا هم آلوده نیست؛ از پس اجاره خانه هم می شود برآمد؛ و بیماری عزیزت کمتر آزارت می دهد و با یک دعا، ته دلت قرص می شود و آرام می گیری؛ اگر حال دلت خوب باشد، فکر پریشانی طوفان ب آزارت نمی دهد و به بارش دل انگیز بعد از آن فکر می کنی، حال دلت که خوب باشد آدمها همه شان دوست داشتنی اند و بدون منت می توانی ببخشی ...
حتی چراغ قرمز هم برایت مکثی دوست داشتنی می شود که لحظه ای پا از روی پدال برداری و بتوانی فکر کنی به امروزت، که با دیروزت چقدر فرق داشتی؟! و کاش بشود همیشه که آدم حال دلش خوب باشد.....

نکاتی برای زندگی زیبا,جملات کوتاه موفقیت و زندگی زیبا

ا?غ? پوست ش?ر? را پ?دا کرد و پوش?د و به ح?وانات حمله م?کرد!
همه فرار م? د و او از ا?ن بابت خوشحال بود...
و خوشحال? خود را با نعره بلند م?کرد.
روباه? که مثل د?گران از او ترس?ده بود،
مدت? مکث کرد!!
وقت? خوب گوش کرد،
د?د صدا? او فرق م?کند...
به ا?غ نزد?ک شد و با خنده گفت:
«اگر دهانت را بسته بود? شا?د مرا م?ترساند? اما خودت را لو داد? احمق!»
?ک احمق شا?د با لباس و ظاهر خوب د?گران را فر?ب دهد،
اما ا?ن برا? مدت طو?ن? ن?ست...
چون حرف زدنِ او،
همه چ?ز را لو م?دهد...
به دنبال ط? نباش؛
ط?ئ? شو...

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته و این هم لطف دوستان در چند روز اخیر... حضور سبز شما و حمایتتان است که به بنده دلگرمی میدهد که در میان این همه مشغله باز هم با قلم رفیق صمیمی باشم و بنویسم. ممنون جا داره اینجا تشکر کنم از فرهاد ازمون که خیلی خیلی حمایتم د.بااینکه خودشان یکی از اوسطوره های شعر ایران هستند اما مرا ل. از صادق(علیه السلام) پرسیدند که چرا انی که در آ زمان زندگی می کنند رزق و روزیشان تنگ است؟ فرمودند : به این دلیل که غالبا هایشان قضا است. مردی به خدمت صادق(علیه السلام) آمد و عرضه داشت : من مرتکب گناهی شده ام. صادق(علیه السلام) فرمود :خدا می بخشه. آن شخص عرضه داشت :گناهی که مرتکب شده ام خیلی بزرگ است.
فرمود: اگر به اندازه ی کوه باشد خدا می بخشد. آن شخص عرضه داشت: گناهی که مرتکب شده ام خیلی بزرگتر است. فرمود : مگر چه گناهی مرتکب شده ای؟ وآن شخص به شرح ماجرا پرداخت. پس از اتمام سخن صادق(علیه السلام) رو به آن مرد کرد و فرمود: خدا می بخشد ، من ترسیدم که صبح را قضا کرده باشی.
از صادق(علیه السلام) پرسیدند که چرا انی که در آ زمان زندگی می کنند رزق و روزیشان تنگ است؟ فرمودند : به این دلیل که غالبا هایشان قضا است.
همچنین مرحوم آیت الله حاج شیخ حسنعلی اصفهانی (معروف به نخودکی) در وصیت خود به فرزندش می گوید: اگر آدمی چهل روز به ریاضت و عبادت بپردازد ولی یک بار صبح از او فوت شود، نتیجه آن چهل روز عبادت بی ارزش (نابود) خواهد شد. فرزندم تو را سفارش می کنم که ت را اول وقت بخوان و از شب تا آن جا که می توانی غفلت نکن.» به نام خدا من می دانم جنس غصه خوردن تو با من تفاوت بسیار دارد. من می دانم که تو مثل من نمی توانی حرف بزنی، تخلیه شوی، بباری تا سبک شوی. تو تمام خستگی هایت را می آوری خانه، در راحتی فرو می روی، با چای در دست، خیره به تلویزیون می شوی و من می بینم که در چشمهایت نگرانی موج می زند. شب پیش. روزی می رسد که معنایِ یک حسِ حقیقی را با تمامِ وجودت میفهمی آن روز قلبت جوری می زند که تا به حال سابقه نداشته می شنوی صدایِ تپیدنِ بی امانَش را یک حسِ حقیقی، عطرَش، طعمَش دِلهُره هایَش فرق می کند آرامشت را نمی گیرد بلکه سراسرِ وجودت را در آرامشی دوست داشتنی حَل میکند، آنقدر که ل. کلاهبرداری ،نیرنگی نهادینه و فرهنگی دیرینه! قصه های شهر هرت / قصه شصت و پنجم در شهر هرت هر ی که صبح از خانه خارج می شود با فکری بدسگال و دو دست فعال ؛ دستی برای برداشتن کلاه و دست دیگری برای گذاشتن کلاه بر سر دیگران وارد جامعه می شود!سال هاست این شیوه نیرنگی نهادینه و فرهنگی دیری. ایام انتخابات ریاست جهوری است و ما می خواهیم رئیس ت دوازدهم را انتخاب کنیم. چه انی ک د رئیس جمهور شدن هستند؟ ابتدا بگویم که این دوره بیشتر از هزار نفر برای رئیس جمهور شدن اسم نویسی د. از کودک سه ساله تا انی که فکرش را هم نمی توانی ی! اما نهایتا شش نفر را برای انتخاب ما از بین شان سو. خیلی چیزها عوض می شوند. خیلی انسانها تغییر می کنند. خیلی از دوستانمان ما را ترک می کنند. انگار زندگی، هرگز، حتی یک لحظه متوقف نمی شود تا ما به او برسیم. نمی شود برای فرد دیگری زندگی کرد. فکر می کنم هر ، باید اول، سبک زندگی اش را انتخاب کند. آنگاه فکر کند که دوست دارد تجربه حاصل از ا. یقین ندارم که آینده دقیقاً چیست، ولی حدس هایی راجع بهش زده ام. اینکه قرار است چند سال بعد روی کدام پله باشی یا چند قله توسط تو فتح شده باشد، تنها در صورتی ممکن خواهد بود که اکنون بخواهی از پلکانی بالا بروی یا اینکه به سمت کوهستانی روانه شوی. حقیقتش این است که یکبار بیشتر فرصت زند. بسم الله الرحمن الرحیم انسان ها باید بفهمند که غذایشان از کجا می آید ، مثلا امروز روانشناس خیابان شما را آیا یک سیاستمدار ساخته است ؟ ون شیاطین زمان هستند و دجال زمان ؛ همانطوری که به گفته علی (ع) عمروعاص دجال زمان آنها بود . و سیاست ندارد و بلکه حکمت دارد و هیچ حدیثی نگفته سیاست . هو امروز همه توی خیابان یک جور عجیبی نگاهم می د. احساس می نگاهشان فرق دارد! تا رسیدم سر کلاس یکی از بچه ها گفت: عه! بختت باز شده که! تا به خودم بیایم همه اطرافم می خندیدند و مس ه بازی در می آوردند. وقتی دیدند معنی رفتارهایشان را نمی فهمم یکی به چادرم اشاره کرد؛ گل کاری یک کبوتر :)) دا. عادڵ محەمەد پوور نووسەری ناسراوی رۆژهەڵاتی کوردستان کە تا ئێستا چەندان کتێب و بابەتی لێکۆڵینەوەیی لە سەر وێژە و مێژووی ئەدەبی کوردی (بە تایبەتی هەورامی) نووسیوە و بابەتی جۆراوجۆری بۆ سەر زوانی کوردی وەرگێڕاوەتەوە و بڵاو کردۆتەوە، لەم پێوەندییەدا یەکێک لەو کەسانە بووە کە لە. کارت پستال تقدیر از آتش نشانان مجموعه: کارت پستال و تصاویر متحرک   شعله های سرکش و خشمگین و سوزان را فرو می نشانی با دنیایی از دلهره. همه روز و شبت را با آتش، پنجه می افکنی تا هیچ خانواده ای، شبی را بی خانه پلک نبندد.   پیشانی تو را می بوسم که خط های سرنوشت بسیاری از انسان ها ب. چون اینکه چیزی از دست بدهی with nothing to lose هیچ چیز انباشته نکن، هرچه که باشد: قدرت، پول، اعتبار، فضیلت، دانش، حتی تجارب به اصطلاح . اگر انباشته نکنی آماده خواهی بود هرلحظه بمیری، زیرا چیزی برای ازدست دادن نداری. ترس از مرگ واقعاٌ ترس از مردن نیست: ترس از مردن واقعاٌ از انباشته زندگ. رفتن خلیفه روزی خلیفه هارون الرشید باتفاق بهلول ب رفت خلیفه از روی شوخی به بهلول گفت:اگر من غلام بودم چند ارزرش داشتم؟ بهلول جواب داد پنجاه دینار. خلیفه غضبناک شد و گفت: دیوانه تنها لنگی که بخود بسته ام پنجاه دینار ارزرش دارد. بهلول هم فوری جواب داد من هم فقط لنگ را قیمت وگر نه خ. چند روز پیش تو اینستاگرام دیدم که یکی از آشناها ع هایی از سیسمونیش و اتاق بچه گذاشته. دختر گلشون قراره 17 اردیبهشت به دنیا بیاد. حساب کتاب که من وقتی بیشتر از سه ماه به اومدن فندق خان مونده بود کجای قضیه آمادگی و سیسمونی و ... بودم. یادمه هنوز یک تکه لباس واسه این بچه ن یده بودیم. با .
بسته ودریافت (کارآفرینی ایران خودرو )
تعداد صفحات فایل: 40
سلام خدمت محققان گرامی. جهت مطالعه توضیحات فایل فوق و آن ابتدا به لینک زیر بروید و سپس بصورت آنی نمایید

کارآفرینی ایران خودرو
===================ایمیل های پشتیبانی اختصاصی[email protected]
[email protected] نمونه فایلهادریافت و ید انلاین مبانی نظری و پیشینه پژوهش انالیز کم توانی ذهنی ک ن و ید انلاین فایل مبانی و پیشینه نظری انالیز سازگاری و نا سازگاریدریافت و ید انی فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش بررسی خود متمایز سازیدریافت و ید انی مبانی نظری انالیز مهارت های زندگی (فصل دو) و ید فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش انالیز حاکمیت شرکتی و ید بسته مبانی نظری و پیشینه پژوهش انالیز مدیریت ریسکدریافت و ید انی مبانی نظری و پیشینه پژوهش بررسی تعارض والد فرزندیدریافت و ید فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش انالیز مدیریت ارتباط با مشتری (crm)دریافت و ید انی فایل مبانی و پیشینه پژوهش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict ) و دریافت فایل پیشینه و مبانی نظری پژوهش انالیز کیفیت مراقبت پرستاری

عمیقاً معتقدم که اگر ما برای عقاید و باورهای مان دلایل کافی و راضی کننده داشته باشیم، به دنبال این نخواهیم بود که دیگران هم شبیه به ما بین ند و دیگران را برای تاییدشدن، شبیه به خودمان نخواهیم خواست. به میزانی که عقاید ما غیرقابل دفاع و دستیز باشند، ما مجبور هستیم که از فشا. به نفس هایت دقیق شو... اگر به راحتی نفس میکشی، خودت را یکی از خوشبخت ترین آدم های روی زمین بدان. در روز جهانی بهداشت و سلامت، با هر بازدم را از تنت دور کن و با هر دم خوشی و سرزندگی را نفس بکش. وقتی سالمی، راه برای امید باز است، و وقتی در زندگیت امید باشد، تو همه چیز داری. بزرگ ترین ه. بررسی کشاورزی زراعت بررسی کشاورزی زراعت دسته بندی کشاورزی و زراعت فرمت فایل docx حجم فایل 178 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 90 دریافت فایل بررسی کشاورزی زراعت فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها بررسی کشاورزی زراعت مقدمه : کشت بافت گیاهی بطور خلاصه شامل کشت پروتوپلاست ,سلول,بافت و اندام گیاهی است. در همه این کشتها, رشد ماده گیاهی عاری از میکروب در یک محیط سترون مثل محیط کشت مغذی سترون در یک لوله آزمایش صورت می گیرد.در سال های اخیر, تکنیک های کشت بافت گیاهی به یک ابزار خیلی قوی برای تکثیر و اصلاح گونه های گیاهی زیادی تبدیل شده اند. این تکنولوژی با پژوهش گتلیب هابرلنت(gottlieb haberlandt) در مورد پر توانی سلول در اوایل قرن 20 شروع شد.وی با توجه به این نکته که با دستکاری محیط کشت سلولها , سلولهای کشت شده مراحل نموی یک رشد عادی را تکرار خواهند نمود , پیشنهاد گسترش تکنیک های جداسازی و کشت بافت های گیاهی را ارائه داد. کشت ا ین ها توسط ونت wentو همکاران و کشف سیتوکنین ها توسط اسکوگskoog و همکاران, قبل از اولین کشت موفق بافت های گیاهی در آزمایشگاه صورت گرفت (گاتریت,1934 : نوبکورت , 1939). اولین کشت موفق کالوس هویج و توتون توسط وایتwhite(1943)گزارش گردید. اسکوگ و میلر miler(1957)گزارش د که اثر متقابل کمی بین ا ین ها و سیتوکنین ها نوع رشد و ریخت زایی گیاه را تعیین میکند. مطالعات آنها بر روی توتون نشان داد که نسبت بالای ا ین به سیتوکنین, ریشه زایی را تحریک نموده و پایین بودن این نسبت, باعث تحریک تشکیل اندام هوایی می شود اما این پاسخ, عمومی نیست. با این که دستکاری نسبت ا ین و سیتوکنین در ریخت زایی گونه های زیادی موفقیت آمیز بوده است, اما امروزه واضح است که عوامل زیاد دیگری بر توانایی سلولها در کشت برای تمایز ریشه, اندام هوایی و یا رویان موثر هستند. ایجاد انگیزه برای بکارگیری تکنیک های کشت بافت گیاهی در تکثیر و اصلاح گونه های گیاهی از کار اولیه مورلmorel(1960) روی تکثیر ارکیده در محیط کشت و تهیه یک محیط کشت جدید با غلظت بالایی از نمک های معدنی توسط موراشیکmurashige و اسکوت(1962)ناشی شد. از آن به بعد, این تکنولوژی به صورت قابل توجهی رشد یافت و امروزه یک نقش کلیدی در تکثیر, اصلاح و ی ژنتیک گیاهی ایفا می کند. کشت بافت های گیاهی بر پایه سه قابلیت گیاهی استوار است : 1- پر توانی totipotency, که توان یا ظرفیت توارثی یک سلول گیاهی برای نمو به یک گیاه کامل با القای تحریک مناسب است . پر توانی بر این مطلب دل می کند که هر سلول واجد تمام اطلاعات لازم برای رشد و تکثیر می باشد. گرچه از لحاظ نظری همه سلولهای گیاهی پر توان هستند, با این حال سلولهای مریستمی بیشترین توان بیان این ویژگی را دارند . 2- تمایز ز dedifferentiation , که توان سلولهای بالغ برای بازگشت به شرایط مریستمی است و بعد از آن سلولها با باز تمایزیredifferentiation اندام های جدیدی را سازماندهی می کنند . فهرست مطالب : مقدمه ……………………………………………………………………………………………..1 انواع کشت درون شیشه ای …..…………………………………………………………………….3 کاربردهای کشت بافت گیاهی ……………………………………………………………………….4 روشهای سترون سازی ………..…………………………………………………………………...7 1- روش حرارت خشک …………………………………………………………………………..10 2- روش حرارت مرطوب ………………………………………………………………………..12 3- روش را فیتراسیون ……………………………………………………………………….15 4- روش استریلیزاسیون شیمیایی …….…………………………………………………….….16 نحوه تاثیر حرارت های بالا بر روی اجزای مدیوم کشت…………………………………………..…20 روش های پیشگیری از آلودگی ……………………………………………………………….......22 اجزای غذایی تشکیل دهنده مدیوم کشت بافتهای گیاهی………………………………………….….24 1- املاح معدنی….………………………………………………………………………….….24 2- مواد تنظیم کننده رشد گیاهان..…….…………………………………………………….…..27 3- ویتامینها ….………...…………………………………………………………………….31 4- اسیدهای آمینه و آمید ها ….……………………………….………………………………..33 5- مکملهای آلی کمپل ….……………………………………………………………………34 6- ذغال ………………………………………………………………………………………35 7- منابع کربن ……………………………………………………………………………......36 8- مواد تنظیم کننده فشار اسمزی …..…………………………………………………………38 9- آب……………………………………………………………………………………..…39 10-ماده زمینه مدیوم کشت …….………………………………………………………………40 نحوه انتخاب مدیوم کشت…………………………………………………………………….....42 تهیه ریز نمونه…………………………………………………………………………………44 عوامل مربوط به گزینش ریز نمونه……….………………………………………………….….45 ایجاد و نگهداری کشت کالوس………….……………………………………………………......48 روش کار………………………..…………………………………………………………...57 نحوه بررسی نتایج بدست آمده……………..……………………………………………..…64 کشت سلول، بافت و اندام گیاهی.…………………………………………………………..…65 رشد و نمو گیاهان……………..……………………………………………………...……...66 کشت بافت گیاهی ………………………………………………………………………..…69 کشت سلول گیاهی ………………………………………………………………………….70 پروتو پلاستها ……………………………………………………………………………71 کشت اندام گیاهی ……………………………………………………………………..…..72 باز زایی گیاهان …………………………………………………………………………73 تکثیر گیاه در مقیاس بزرگ ……………………………………………………………….76 بانکها ی نطفه گیاهان ……………………………………………………………………77 منشاء ماهیت و اهمیت تنوع در کشت بافت …………………………………………………79 اساس تنوع سوماکلونال ………………………………………………………………… 81 تنوع ژنتیکی حاصل از گیاه پایه……………………………………………………………81 تنوع ژنیتکی ایجاد شده در مدت زمان کشت …………………………………………………82 دلایل تنوع سوماکلونال ……….……………………………………………………………..،،..83 ژنوم سیتوپلاسمی و تنوع سوما کلونال ………………………………………………………….85 دلایل تنوع اپی ژنیتک در کشت بافت ….………………………………………………………….85 استفاده از تنوع سوماکلو نال در اصلاح ..……………………………………………………..…89 فهرست منابع ……………………………………… بررسی کشاورزی زراعتکشاورزی زراعت

مجموعه: خواندنیهای دیدنی


ریشه های قالی را تا می کنیم تا سالم بماند...
ولی ریشه ی زندگی یکدیگر را با تبر نامهربانی قطع می کنیم..
و اسمش را می گذاریم برخورد منطقی!!!!
دل می شکنیم
و اسمش می شود فهم وشعور !!!!
چشمی را اشکبار می کنیم
و اسمش را می گذاریم حق !!!!
غافل از اینکه اگر در تمام این موارد..
فقط کمی صبوری کنیم..
دیگر مجبور نیستیم عذرخواهی کنیم ..
ریشه ی زندگی انسانها را دری م
و چون ریشه های قالی محترم بشماریم ..
گاهی متفاوت باش ...
بخشش را ازخورشید بیاموز …
که ترازوئی ندارد …
سبک و سنگین نمی کند …
جدا نمی سازد ...
و فرقی نمی گذارد ....
به همه از دم روشنایی می بخشد ...
محبت را بی محاسبه پخش کن ...
دروازه های قلبت رابه روی همه بگشا ....
و باور داشته باش..
خ که در این ست،
بهترینها را برایت رقم زده است.برخی از ما هرگز زندگی نمی کنیم،بلکه همیشه در انتظار زندگی هستیم!ما به جای اینکه همین امروز خوشحال باشیم،به امید یک آینده خوب و خوش نشسته ایم وبه همین خاطر امروزمان را از دست می دهیم...
ما وقت بیشتر می خواهیم،پول بیشتر می خواهیم،شغل بهتر می خواهیم،بازنشستگی می خواهیم،مسافرت و تعطیلات می خواهیم....
و امروز برای همین از دست خواهد رفت و ما به این مسئله اصلا توجهی نمی کنیم!
مهم نیست در آینده چه چیزی پیش می آید.
اگر امروز می توانی غذا بخوری،از نور خورشید تابان لذت ببری و با دوستانت بگویی وبخندی....
پس خدا رو شکر کن و از امروزت لذت ببر.
به خاطرات بد گذشته نگاه نکن و نگران آینده نباش!
تو فقط در این لحظه،از زنده بودن خود مطمئنی،پس این شانس بزرگ را از دست نده و قدر آن را بدان!اگر تغییر نکنیم ، حذف می شویم .
برای جلوگیری از حذف شدن در بازی زندگی ، باید تغییراتی را در خودمان و زندگی مان به وجود آوریم .کلیدهای این تغییر عبارتند از :
کلید اول: خواستن
کلید دوم: خالی ذهن از تعصب ها
کلید سوم: باور مثبت نسبت به خود
کلید چهارم: عمل
به یاد داشته باشیم که عظمت زندگی تنها به دانستن نیست بلکه تلفیقی از علم و عمل است.خدایم تو زیباترین " حضور " زندگ? من?
و من عج?ب به آغوشت خو گرفته ام ...
خوگرفته ام؛ به آب? آسمانت
به اجابت ها? ب? شمارت
به بخشش ها? سخاوتمندانه ات
خو گرفته ام به تماشا و
بو??دن گل ها?? که برا?م م? فرست?
به آفتاب? که هر صبح به من هد?ه می ده?
خدا?ا ! وقت? ازمن گرفت? و بخش?د?، فهم?دم که معادله زندگ? ، نه غصه خوردن برا? نداشته هاست ونه شاد بودن برا? داشته ها
م? گو?ند چشمه ها در جار? شدن و علف ها در سبز شدن معن? پ?دا می کنند.
کوه ها باقله ها و در?اها با موج، زندگ? پ?دا می کنند. وهمه انسان ها با عشق
پس قلبم را پذ?را باش و
عشقت را ب?ش از پیش در آن جا? ده
گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته سلام* من می خواهم داستان زندگی ام را برایتان تعریف کنم* من پیراهنی بچّه گانه در یک فروشگاه پشت ویترین بودم و هر روز، افراد زیادی برای ید من می آمدند امّا به خاطر قیمت که خیلی گران بود ی مرا نمی ید* تا این که روزی پسر بچّه ای با اصرار به خاطر ع زیبایی که بر تن من دوخته بودند پدرش را .
کتاب پرکاربرد معرفی شده در دوره هوش مالی ماهان تیموری: پرواز با عقابها کتاب پرکاربرد ماهان تیموری در دوره ی هوش مالی از لینک : fileloadak.ir کتاب پرواز با عقابها تمامی کتابهای ارایه شده ی ماهان تیموری به صورت تضمینی در زندگی شما تغییر ایجاد خواهد کرد. هر انچه که برای کار، پیشرفت، عزت نفس، آرامش می خواهید، از این کتابها می توانید بدست آورید. چگونه می توانی از ارتباطات برای سرعت پیشرفتت استفاده کنی؟ چطور می تونی با سرعت بیشتری به اه ت برسی؟ بدست آوردن یک میلیون دلار را بزرگترین اه خودت قرار بده فقط یک دسته از افراد ثروتمند نمیشوند! مردگان گورستان!! چگونه ذهنتان را از وجود افکار مزاحم پاک کنید؟ بهترین تبلیغ ما رضایت شماست از لینک : fileloadak.ir
خب بر هیچ پوشیده نیست که من عاشق این پدر و پسر هستم. بزرگی و بی مانندی شجریان بزرگ که بر ی پوشیده نیست. خواستم از همایون بگم. همایون از معدود ایی هست که تونسته به خوبی از زیر سایه بزرگ یک پدر توانمند بیرون بیاد. بارها دیده شده که پسر شخصیت های بزرگ یا اصلا رشدی نمی کنند یا اگر هم که. امروز یک اتفاقی افتاد که خیلی خوشحال شدم از این که بگذریم ب تا نزدیک سحر با خودم کلنجار میرفتم رفتم نشستم درس بخوانم نشد کاش میشد با یک نفر صحبت کنم انگار منتظرم که یک نفر بگوید چکار کنم تا همان کار را م داشتم فکر می به پارسال این موقع ها وبه سال اینده این موقع ها و به امروز این م. #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق. بلوغ و ناگهان همه چیز تغییر می کند لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 38 بلوغ و ن. گلچین جملات زیبا از الهی قمشه ای ...

دعوا کن ... ولی با کاغذت !!!
اگر از ی ناراحتی ... یک کاغذ بردار و یک مداد ....
هر چه خواستی به او بگویی ،را روی کاغذ بنویس ...
خواستی هم داد بکشی تنها سایز کلماتت را بزرگ کن نه تُنِ صدایت را...
آرام که شدی برگرد و کاغذت را نگاه کن ...!
آن وقت خودت قضاوت کن ...
حالا میتوانی تمام خشمِ نوشته هایت را با پاک کن پاک کنی ...
دلی را هم نش ته ای...!
وجدانت را هم نیازرده ای....!
جش همان مداد و پاک کن بود... نه بغض و پشیمانی...
""""" گاهی می توان از کوره ی خشم پخته تر بیرون آمد """"
image result for ?جدا کننده ها از گل های زیبا?‎
همه عمرتان را
صرف این بدنی که قرار است سر آ غذای کرمها شود نکنید؛
صرف یک چیزی ید که فرشتگان می خواهند بردارند و ببرند.


related image

image result for ?جدا کننده ها از گل های زیبا?‎
نگذارید گوشهایتان گواه چیزی باشد که چشمهایتان ندیده،
نگذارید زبانتان چیزی را بگوید که قلبتان باور نکرده...
"صادقانه زندگی کنید"

ما موجودات خاکی نیستیم که به بهشت میرویم.
ما موجودات بهشتی هستیم که از خاک سر برآورده ایم...

" الهی قمشه ای"
image result for ?جدا کننده ها از گل های زیبا?‎
یک تعریف از تقوا
خودتان را بگیرید و بگذارید جلوی خودتان،
ببینید می خواهید این را جلوی همه پخش کنند؟
با مادرم چگونه حرف زدم؟
با فرزندم چطور برخورد ؟
به دوستم چه گفتم؟
اگر حاضر نیستی این را بقیه مردم ببینند یعنی خوب نیستی!
این یک تعریف از تقواست
که تمام اعم را روی سرت بگذاری و بروی بازار دوری بزنی و شرمنده نشوی.

خداوند این امکان را به ما داده که هر روز خودمان را اصلاح کنیم.
مغفرتی بالاتر از این هست که هر روز با محاسبه نفس ،
می توانی خودت را اصلاح کنی؟


related image
الهی قمشه ای :

اگر آدمی را وسوسه کرد و بر او پیروز نشد حظ میکند
و می گوید "آدم" اینست
ولی به ی که وسوسه اش کرد و تسلیم شد
هیچ حرمتی نمیگذارد و میگوید این، نوکر خودمان است.

از شما چه پنهان این مدّت نه این که چیزی ننوشته باشم امّا نوشته هایم جوری بود که روی نشرشان در وبلاگ را نداشتم، برای همین هر چه نوشتم ماند در همین سر رسید تاریخ گذشته ای که الان دارم یکی از صفحاتش را بر می دارم. این مدّت  حاصلش شده کلّی داستان نیمه تمام و چند کتاب نیمه خانده و ک. هوالمحبوب ب از تولد برگشته بودم، از تولدی که در طی آن سر ایلیا دو تا بخیه خورده بود و ناهارمان را نصفه رها کرده بودیم و توی رستوران این طرف و آن طرف می دویدیم، تولدی که در نهایت به شونصد تا ع از السا و نون جا ختم شده بود، شب رسیده بودیم خانه و من بعد از دراز کشیده بودم و مشغول به روز کانال بودم، در طی همین فرایند لذت بخش، مستر «ژ» توی واتس آپ برایم پیام گذاشت، پیامش را نفهمیدم، چون عادت دارد مخلوطی از انگلیسی و فارسی را به کار ببرد و برای من فهمیدن اینکه کدام کلمه فینگلیش است و کدام انگلیسی کمی دشوار می شود، بلافاصله درخواست تماس کرد، جوابش را که دادم گفت شعرها و متن هایت را توی فلان وبلاگ به اشتراک بگذار، حیف است که اینقدر به نوشته هایت بی توجهی، آن جا هم پر مخاطب است و هم نوشته هایت را می توانی سر و سامان دهی. اینکه یک نفر وسط یک روز کاری و قبل از جلسه ی مهمش، به فکر نوشته های تو باشد و به خاطرش از آن سر دنیا زنگ بزند و بهت یادآوری کند که حواست به نوشته هایت باشد، واقعا خوشحال کننده است. اینکه برایت تصنیفی را بفرستد که خودش سر در نمی آورد ولی حدس میزند صبح ها ح را بهتر می کند واقعا خوشحال کننده است. می بینید چقدر در طی هفته ی گذشته آدم ها با من مهربان تر شده اند، شاید چون من با خدا آشتی کرده ام، شاید چون حواسم بیشتر پی زندگی است، پی آدم هاست، توقع شاخ غول ش تن ندارم و از همین روزمره ی معمولی لذت می برم. این چندمین حال خوب من بعد از یک دوره افسردگی است.

تک تک هدایا را که باز می کرد، از چهره خندانش می فهمیدیم چقدر خوشحال شده. همه مان خوشحال بودیم الا یک نفر. آ سر هم، همان یک نفر، با همان دلخوری اش، به آن کودک 7ساله گفت: تشکر کن. کودک نفهمید. بلندتر گفت: فلانی، تشکر کن. از صدای بلندش، همه، جا خوردیم. ذهن کودک که قفل کرد، بنده خدا. و سر . وقتی دلی را می شکنی، اتفاق عجیبی در هستی می افتد، تَرَک بزرگی در آسمان پیدا می شود و شکاف عمیقی در زمین.
تو آن ش تن و آن تَرَک بزرگ و آن شکاف عمیق را نمی بینی، اما کم کم زمینی که روی آن ایستاده بودی و آسمان بالای سرت می لرزد.کم کم آن شکاف ها و آن تَرَک ها و آن ش تگی ها تا زیر پای خو. به یک خواب عمیق فکر می‌‌ کنم به جنگِ خستگی‌ با سکوت به گریز به تفاوتِ ماندن و تن دادن به سقوط به درد فکر می‌‌ کنم دردی در شقیقه ام دردی در دردی در انگشتانِ دستم دستی‌ که می‌‌ نویسد درد می‌ نویسد خواب دستی‌ که فکر می‌‌ کند دستی‌ که فرار می‌‌ کند . &b. در طول زندگی خیلی چیزها را گم می کنیم... اولش اضطراب است و تشویش...هر قدر آن چیزمهم تر باشد، اضطراب هم بیشتر می شود. بعد دنبال می گردیم...همه جا را زیر و رو می کنیم...حتی جاهایی که مطمئن هستیم آنجا نمی تواند باشد. اگر پیداشد که با خیال راحت زندگی را ادامه می دهیم...اگرهم پیدا نشد، دو ح . این روز ها دلتگی مهمان قلبم شده است. منظورم از دلتنگی از آن دلتنگی ها ساده ای نیست که بعد از دو دقیقه فروکش می کند و بعد با خودت می گویی: اصللا مگر من دلتنگ بودم؟ از آن نوع دلتنگی هایی که وقتی به سراغت می آیند، تا تمام ذهنت را از خاطرات قدیمی پر نکنند، دست بردار نیستند. از همان های. فکرش رو کن ، نشستی سر سفره ی شام یهو وسط یه موزیک ویدیو شاد موزیک قطع میشه و بعد همون خواننده ، یک آهنگ غمگین که قبلا پدرت رو درآورده میخونه و بعد چشمای خودشم پرِ اشک میشه . آقای خواننده آیا شما مرض داری ؟ چرا باید بیای آهنگی رو بخونی که من یک ماه شب و روز زنگ می زدم یه بنده خ و جواب.
راز و نیاز با خوا,دردو دل با خدا می دانم هر از گاهی دلت تنگ می شود. همان دل های بزرگی که جای من در آن است، آن قدر تنگ می شود که حتی یادت می رود من آنجایم.
دلتنگی هایت را از خودت بپرس و نگران هیچ چیز نباش!
هنوز من هستم.
هنوز خدایت همان خداست!

هنوز روحت از جنس من است!

اما من نمی خواهم تو همان باشی!

تو باید در هر زمان بهترین باشی.

نگران ش تن دلت نباش!

می دانی؟ شیشه برای این شیشه است چون قرار است بشکند.و جنسش عوض نمی شود ...

و می دانی که من ش ت ناپذیر هستم ...

و تو مرا داری ...برای همیشه!

چون هر وقت گریه می کنی دستان مهربانم چشمانت را می نوازد ...0

چون هر گاه تنها شدی، تازه مرا یافته ای ...
چون هرگاه بغضت نگذاشت صدای لرزان و استوارت را بشنوم،
صدای د شدن دیوار بین خودم و تو را شنیده ام!

درست است مرا فراموش کردی، اما من حتی سر انگشتانت را از یاد نبردم!

دلم نمی خواهد غمت را ببینم ...

می خواهم شاد باشی ...

این را من می خواهم ...

تو هم می توانی این را بخواهی. خشنودی مرا.

من گفتم : وجعلنا نومکم سباتا (ما خواب را مایه آرامش شما قرار دادیم)

و من هر شب که می خو روحت را نگاه می دارم تا تازه شود ...

نگران نباش! دستان مهربانم قلبت را می فشارد.

شب ها که خوابت نمی برد فکر می کنی تنهایی ؟

اما، نه من هم دل به دلت بیدارم!

فقط کافیست خوب گوش بسپاری!

و بشنوی ن که تو را فرا می خواند به زیستن!

پروردگارت ...
با عشق !