موقتا از بوسیدن یه گرگینه تا مستی روی کوه - اخبار روز

حکم رابطه نامشروع زن شوهر دار چیست؟فقط با پیامک بودههمدیگر را طرفین ندیده اند و هیچگونه روابط صورت نگرفته استدر چنین موردی حکم قاضی چیست؟
#برابر نظریه م ی شماره ۹۳۷/۹۲/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه اصولا در مورد رابطه نامشروع، در مرحله پایین تر از ،تحقق(بوسیدن)یا مضاجعه (با هم. چند گوش دل فرا دادن که این آوای اوست
یا نفس در کشتن ، کاین صدای پای اوست

چند با فکر پریشان ، خویشتن دادن فریب
کآنچه آید در نظر ، تصویری از سیمای اوست

چند با می گرم بگرفتن که با آشفتگی
چون ز حد بگذشت مستی ، گویم این رویای اوست

چند این فکر عبث باید تسلی بخش دل
کان سخنهای پریشان همدم شبهای اوست

چند بایستی که در بازار ناکامی نهاد
گوهر دل در کفش ، کاین آ ین سودای اوست

چند باید خویشتن داری در این لذت که باز
یادگار عشق من در شیدای اوست

چند با شوریده بختی در دل میخانه ها
گویم این دنیای مستان ، بهترین دنیای اوست

رحیم معینی کرمانشاهی چهار سخنی که زاهد را تکان داد زاهدی گوید: جواب چهار نفر مرا سخت تکان داد . اول مرد فاسدی از کنار من گذشت و من گوشه لباسم را جمع تا به او نخورد . او گفت ای شیخ خدا می داند که فردا حال ما چه خواهد بود! دوم مستی دیدم که افتان و خیزان راه می رفت به او گفتم قدم ثابت بردار تا نیفتی . گفت تو ب. گفتمش نقاش را نقشی بکش از زندگی با قلم نقش حب بر لب دریا کشید گفتمش چون می کشی تصویر مردان خدا تک درختی در بیابان یکه و تنها کشید گفتمش نامردمان این زمان را نقش کن ع یک خنجرزپشت سر پی مولا کشید گفتمش راهی بکش کان ره رساند مقصدم راه عشق و عاشقی و مستی ونجوا کشید گفتمش تصویری از لی. ماه توبه، ماه غفران الوداع
ماه حیدر(ع)، ماه قران الوداع با تو حس خدا را بیشتر
ماه ایزد ماه یزدان الوداع رحمت حق با تو نازل می شود
ماه رحمت ماه باران الوداع موقع افطار تو وقت سرور
علت لبهای خندان الوداع با تو عهدم با خدا محکمتر است
ماه عهد و ماه پیمان الوداع گلشن دین با. خوشبختی گاهی ، آنقدر دم دستمان است که نمیبینیمش ، که حسش نمیکنیم ، چایی که مادر برایمان میریخت و میخوردیم ، خوشبختی بود ، دستهای بزرگ و زبر بابا را گرفتن ، خوشبختی بود ، خنده های کودکیهامان ، شیطنت ها ، آهنگ های نوجووانیمان ، خوشبختی بود ، اما ، ندیدیم و آرام از کنارشان گذشتیم . شد خزان گلشن آشنایی بازم آتش به جان زد ج عمر من ای گل طی شد بهر تو وز تو ندیدم جز بد عهدی و بی وفایی با تو وفا ، تا به تنم جان بود عشق و وفا داری، با تو چه دارد سود آفت من مهر و وفایی نو گل گلشن جور و جفایی از دل سنگت آه دلم از غم خونین است روش بختم این است از جام غم مستم دشمن می پرستم . گفتمش نقاش را نقشی بکش از زندگی با قلم نقش حب بر لب دریا کشید گفتمش چون می کشی تصویر مردان خدا تک درختی در بیابان یکه و تنها کشید گفتمش نامردمان این زمان را نقش کن ع یک خنجرزپشت سر پی مولا کشید گفتمش راهی بکش کان ره رساند مقصدم راه عشق و عاشقی و مستی ونجوا کشید گفتمش تصویری از لی. خدا کند انگورها برسند جهان مست شود.. تلوتلو بخورند خیابان ها به شانه ی هم بزنند رئیس جمهورها و گداها مرزها مست شوند.. و محمدعلی بعد از 17 سال مادرش را ببیند وآمنه بعد از 17 سال کودکش را لمس کند خدا کند انگورها برسند آمو زیباترین پسرانش را بالا بیاورد.. هندوکش دخترانش را آزاد کند ... . ســر به رسوائی زند این عشـق نافرجـام مـن عاقبت خواهد ش ت این باده و این جام من من نمیـدانم چه دردی بود، در آن چشم مسـت کاین چنین بی باده و بی جام، بر جانم نشست گــرچه درآغاز، او یک آشــنای ســاده بود لیک گفتارش شبیه عاشقی دلداده بود راز سنگین و عمیقی بود در آن گفتگو تا بجنبیدم خ. آقای رئیس جمهور ع های تبلیغاتی و ژستهای انتخاباتی تان به هیچ چیز شبیه نیست جز عوامفریبی! حتی به هم شبیه نیست! ی که اقلا در ظاهر برای جیب فقرا بود و میلیونها شهروند فقیر و بیکار شده ی پسا ی که سال نمد و رنج را در سختی و بد اری های تل انبار شده گذراندند و در رکودها و نبودهای پارسال ص. tcp_accounting-in-iranمراحل قانونی رسیدگی به پرونده های مالیاتیمراجع اداریقطعا مودیان مالیاتی این حق را دارند که به میزان مالیات تشخیص داده شده توسط مقامات مالیاتی اعتراض کنند به این نحو که مؤدی ظرف سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص می تواند به مندرجات برگ تشخیص اعتراض نماید.در مرحله اول برای تسریع رسیدگی به پرونده های مالیاتی، اعتراض به صورت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد و طبق مقررات ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم، در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ میشود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا توسط تام الاختیار خود ( کارمند حقوق بگیر و یا قانونی ) به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید.مسئول مالیات باید در دفتر مربوطه درخواست مودی را ثبت نماید و ظرف مهلتی که نباید بیش از سی روز از تاریخ ثبت درخواست مودی می باشد به موضوع رسیدگی کند. به این صورت که اگر مدارک و اسناد ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی بداند آن را رد کند و مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید.ودر صورتی که مسئول مربوط تشخیص دهد مدارک و اسناد موجود تاثیر بر تعدیل درآمد دارد و تشخیص او مورد قبول مودی قرار گیر مراتب ظهر برگ تشخیص منع و به امضاء مسئول و مودی خواهد رسید همچنین سازمان امور مالیاتی کشور میتواند بنا به درخواست ادارات کل امور مالیاتی توافق با مودی موضوع این ماده را موقتا به رئیس گروه مالیاتی واگذار نماید. درواقع میتوان گفت قانون گذار برای جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی و اتلاف وقت و تاخیر در پرداخت مالیات از وارد شدن پرونده های مالیاتی در جریان حل اختلاف به روش شبه قضایی جلوگیر میکند و در صورتی که اختلاف بین مودی و دستگاه مالیاتی حل گردیده باشد برگ قطعی مالیات صادر و مودی موظف به پرداخت مالیات میباشد.اما اگر مدارک و اسناد ابرازی مودی مورد قبول مسئول مربوطه در اداره امور مالیاتی قرار نگیرد و توافقی هم حاصل نشود باید در ظهر برگ تشخیص منع شود و پرونده های مالیاتی را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید .هیأت حل اختلاف مالیاتی بدویامروزه برای حل و فصل اختلاف های پرونده های مالیاتی هیاتی تشکیل شده است به نام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی که برای تسریع در رسیدگی، اجرای عد مالیاتی و جلوگیری از طولانی شدن دادرسی میباشد و هم از طرفی این هیات به صورت تخصصی به موضاعات مالیاتی رسیگی میکند در واقع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی به جز مواردی که قانون برای آن مرجع دیگری پیش بینی کرده است به عهده هیات حل اختلاف مالیاتی میباشد. نوشته شده توسط مشاورین تهران و شرکا جستجوهای مرتبط با ما شرکت جسابداری : شرکت حسابداری تهران، شرکت حسابداری در تهران، حسابداری تهران،حسابداری در تهران، مشاور مالی، مشاوره مالی، مشاور مالیاتی، مشاوره مالیاتی، دفاع مالیاتی، مشاوره مدیریت مالی،حسابداری شرکتها، حسابداری شرکتها تهران نگرانی برای ماهی ها ،نگرانی برای گلدانت مدتی می شود که بُق کردی، در پس میله های زندانت با خودت قهر کرده ای بیخود، لب به چیزی نمی زنی تا شب! آرزویت شبیه مولاناست « کوه... آوارگی... بیابانت»* پله های حیات غمگین را ، آب و جارو نمی کنی دیگر عصر ها در محل نمی پیچد ، عطر نعناع و سیب قلیانت. ورزش نمایه همه ما می دانیم که ورزش بهترین راه دور استرس است اما ورزش ها و تمرینات خاصی وجود دارند که درنابودی استرس، بهترین عملکرد را داشته باشند؟به گزارش مشرق، استرس، به دلیل بالا رفتن میزان کورتیزول و آدرنالین در بدن ایجاد می شود. این هورمون ها هنگام دریافت یک تهدید یا ترس، بدن را برای واکنش “جنگ و گریز” برانگیخته می کنند. این واکنش در دوران پیش از تاریخ کارآیی داشت اما این روزها، ما دیگر به انفجار انرژی برای فرار از دایناسورها نیاز نداریم.بیشتر بخوانید:افزایش روزهای سالم زندگی با 5 گام سادهحالا، همه ما می دانیم که ورزش بهترین راه دور استرس است اما ورزش ها و تمرینات خاصی وجود دارند که درنابودی استرس، بهترین عملکرد را داشته باشند؟ بخوانید تا بدانید:تنیستنیس برای تسکین استرس، عالی است، اضطراب را کاهش می دهد و اعصاب خسته و فرسوده را آرام می کند. تنیس یک ورزش هوازی است که هورمون استرس را تنظیم کرده و ترشح اندروفین را در مغز تشدید می نماید. اندروفین که به آن هورمون شادی هم می گویند، هورمونی است که خلق و خو را کنترل می کند. زدن توپ از پس و پیش، بسیار خوشایند است و موجب افزایش تاثیرات روان درمانگر تنیس می شود. حتی بهتر از این ها، تنیس قلب را سالم نگه داشته و پاها را قوی و محکم می کند!تمرینات اینترو مرینات اینتروال مشتمل بر تمرینات سبک یا سنگین همراه با استراحت یا دوره های آرام سازی است. این تمرین برای تسکین استرس عالی است چون ضربان قلب را بالا نگه داشته و شما را وادار به حرکت های متوالی و سریع می کند. و راهی فوق العاده برای موقتا مشغول ذهن است!یک نکته خیلی خوب در مورد تمرینات اینتروال این است که شما مجبور نیستید یک یا دوساعت در باشگاه وقت صرف کنید. یک تمرین متوسط، ۳۰ دقیقه طول می کشد و وقت زیادی برای کارهای دیگر باقی می گذارد. طبق مقاله ای در askmen، تمرینات شدید و با قدرت، به شما در غلبه بر ناکامی و پرخاشگری کمک کرده و این در درازمدت به نفع سلامت شماست.یوگاعلی رغم باور عمومی، یوگا تنها برای خانم ها نیست. آقایان هم می توانند از تاثیرات آرام بخش یوگا استفاده کنند. به عنوان یک ورزش، یوگا در چربی سوزی و قوی بدن، فوق العاده است، انعطاف پذیری را بیشتر کرده و وضعیت بدن را اصلاح می نماید.یوگا به‎علت قابلیت آرام روح و تقویت تمرکز، مشهور است. این تمرین، به شما اجازه می دهد قدمی به عقب برداشته و به هر موقعیتی از زاویه ای متفاوت نگاه کنید. این به شما کمک می کند تصویر بزرگ تری را دیده و دوباره تمرکز کنید. وقتی شفاف تر فکر کنید، خواهید توانست تصمیمات بهتری بگیرید و در حل مشکلات کارآمدتر باشید.بو اگر می خواهید تمدد اعصاب کنید و خشم فروخورده تان را خالی کنید، دستکش های بو را به دست کنید و کیسه بو را با مشت های تان له کنید! بو ، راهی عالی برای تسکین استرس است زیرا ورزشی ستیزه جویانه است و به شما اجازه می دهد احساسات قوی و گاها منفی را به احساسات مثبت تبدیل نمایید. و شما با بو ، این کار را به سالم ترین شیوه ممکن انجام می دهید.اگر برای مبارزه آماده هستید، با یک دوست مسابقه بدهید. مسابقه مشت زنی، راهی مفرح برای انجام یک تمرین عادی در ترازی متفاوت است.وزنه برداریبیشتر بدنسازها موافقند که وزنه زدن، تمرینی موثر برای تبدیل انرژی منفی به مثبت است! مطالعات نشان می دهد که وزنه زدن با ترشح اندروفین های بیشتر در مغز، به تقویت روحیه کمک می کند. حتی بهتر، وزنه زدن، ناخوشی های مربوط به مفاصل را کاهش می دهد، عضلات را قوی نگه می دارد و قلب را هم تقویت می کند!منبع: مجله سلامت حجة ال والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دار . فروردین 1396. دارابکلا از حجة ال والمسلمین محمدجواد غلامی دار لئوناردو داوینچی هنگام کشیدن تابلوی شام آ دچار مشکل بزرگی شد: می بایست نیکی را به شکل عیسی و بدی را به شکل یهودا، از یاران که هنگام شام تصمیم گرفت به او خیانت کند، تصویر می کرد. کار را نیمه کاره رها کرد تا مدل های آرمانیش را پیدا کند. تابلو شام آ لئوناردو داوینچی و تابلو شام آ لئوناردو داوینچی روزی در یک مراسم همسرایی، تصویر کامل را در چهره یک جوان زیبا یافت، جوان را به کارگاهش دعوت کرد و از چهره اش اتودها و طرهایی برداشت. سه سال گذشت. تابلو شام آ تقریبا تمام شده بود... اما داوینچی هنوز برای یهودا مدل مناسبی پیدا نکرده بود. کاردینال( کلیسا) به او فشار می آورد که نقاشی دیواری را زودتر تمام کند. نقاش پس از روزها جستجو، جوان ش ته و ژنده پوش و مستی را در جوی آبی یافت، به زحمت وی را به کلیسا آورد، دستیاران وی جوان را سرا پا نگه داشتند و در همان وضع، داوینچی از خطوط بی تقوایی، گناه و خود پرستی که به خوبی بر آن چهره نقش بسته بودند، نسخه برداری کرد. وقتی کارش تمام شد، جوان، که دیگه مستی کمی از سرش پریده بود، چشم هایش را باز کرد و نقاشی پیش رویش را دید و با آمیزه ای از شگفتی و اندوه گفت: «من این تابلو را قبلا دیده ام!» داوینچی با تعجب پرسید: «کی؟» -سه سال قبل، پیش از آنکه همه چیز را از دست بدهم، موقعی که در یک مراسم همسرایی شرکت ، زندگی پر رویایی داشتم و هنرمندی از من دعوت کرد تا مدل نقاشی چهره عیسی شوم!!! عباس دانشگر عباس دانشگر در1372/2/18چشم به جهان گشود عباس پسری مومن وانقل بود عباس در افسری وتربیت پاسداری حسین در حال دانش اموختگی بود وتازه دوماه از نامزدی اش میگذشت که هوایی شد واز افسریه به اعزام شد وبالا ه در1395/3/20درماه مبارک رمضان در جنوب حلب شربت شهادت نوشید و به دست مردم سمنان در زاده اشرف محلات به خاک س شد. وصیتنامه بسم الله الرحمن الرحیم آ من کجا و کجا خج می کشم بخواهم مثل وصیت کنم من ریزه خوار سفره ی آنان هم نیستم، شهید شهادت را به چنگ می آورد راه درازی را طی می کند تا به آن مقام می رسد اما من چه! سیاهی گناه چهره ام را پوشانده و تنم را و ل کرده، حرکت جوهره اصلی انسان است و گناه زنجیر، من س را دوست ندارم. عادت به س بلای بزرگ پیروان حق است، س م مرا بیچاره کرده. در این حرکت عالم به سمت معبود حقیقی دست و پایم را اسیر خود کرده، انسان کر می شود، کور می شود، نفهم می شود، گنگ می شود و باز هم زندگی می کند. بعد از مدتی مست می شود و عادت می کند به مستی و وای به حالمان اگر در مستی خوش بگذرانیم و درد نداشته باشیم. درد را، انسان بی هوش نمی کشد، انسان خواب نمی فهمد، درد را، انسان با هوش و بیدار می فهمد. راستی! دردهایم کو؟ چرا من بیخیال شده ام؟ نکند بی هوشم؟ نکند خوابم؟ مثل آب خوردن چندین هزار مسلمان را کشتند و ما فقط آن را مخابره کردیم. قلب چند نفرمان به درد آمد؟ چند شب خواب از چشمانمان گریخت؟ آیا مست زندگی نیستیم؟ خدایا تو هوشیارمان کن، تو مرا بیدار کن، صدای العطش می شنوم صدای حرم می آید گوش عالم کر است. خیام می سوزد اما دلمان آتش نمی گیرد. مرضی بالاتر از این چرا درمانی برایش جستجو نمی کنیم، روحمان از بین رفته سرگرم بازیچه دنیاییم. الَّذِینَ هُمْ فِی خَوْضٍ یَلْعَبُونَ ما هستیم، مرده ام تو مرا دوباره حیات ببخش، خوابم تو بیدارم کن. خدایا! به حرمت پای خسته رقیه (س) به حرمت نگاه خسته زینب (س) به حرمت چشمان نگران حضرت ولی عصر (عج) به ما حرکت بده. ــ عباس دانشگر 1395/2/2 ــ

.... جان جانانم بیا این انتظار مرا از پا در خواهد اورد .... عقربه ها لج کرده اند ...جاده کش می اید ... جان جانان دلتنگی هایم را میفهمی؟؟؟؟ امشب همه اغوشم برای توست ... تو راسخت در اغوشم بگیرمو همه وجودت را ببویم توی چشمانت نگاه کنمو یادم بیفتد که من خوشبخت ترینم امشب،عشق زمین اسمان مال . سلام به همه دوستان من پسری هستم که إن شاء الله تا چند وقت دیگه عقد میکنم. سوالی که اینجا دارم که نمیدونم باید چی کار کرد اینه که مسأله رو از چند وقت بعد عقد باید شروع کرد ؟ منظورم مسأله تا اصل مطلب یا نزدیک به اصل مطلب نیست. منظورم اینه که اولین معاشقه ها و ملاعبه ها و بغل های و بوس. بوسه چه تاثیری در روابط شویی داردبوسه چه تاثیری در روابط شویی دارد
اگر چشم مدخل روح باشد، آنوقت میتوان گفت که لب هم راهرو ذهن اسـت. مــا افکار خود را با یک لبخند انتقال می دهیم، عشق را در کلمـات می گنجانیم و علایق خود را با بوسه ابراز می نماییم. در یک بوسه مطالب عمیقی وجود دارد که بیان آن ها فرای لغات و کلمات است. فواید بوسه در روابط شویی
نـویسنده کتاب “عشق و رابـطه ”، دکتــر جان فری مـعتقد است: “بوسیدن هنر است و نشان دهنده یک نوع بیان فردی و کاملاً شخصی از عشق و محبت می باشد.” بوسه زمانی ایجاد می شود که زوجین برای اولین بار به هم نزدیک می شوند، پس کاملاً طبیعی است که دو طرف کمی مضطرب شده و عصبی شوند.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] موزیک ویدیو despacito
برنامه جلو بازو حجمی
ذائقه شخصی
kill bill 2
تعبیر بوسیدن پا در خواب
آهنگ نیمه جانم
معنی baby به انگلیسی
hangover 3 با کیفیت
آهنگ خارجی معروف جدید
جواب سلام در فضای مجازی
معنی غرور
شبیه ساز اندروید برای ویندوز 10
جیمی وست وود با
b. خوشبختی گاهی آنقدر دم دستمان است که نمی بینیمش، حسش نمی کنیم. چایی که مادر برایمان می ریخت و می خوردیم، خوشبختی بود. دستهای بزرگ و زبر بابا را گرفتن، خوشبختی بود. خنده های کودکی هامان، شیطنتها خوشبختی بود. اما ندیدیم و آرام از کنارشان گذشتیم، چای را به غُرغُر خوردیم که کمرنگ یا . فال روزانه 13 اردیبهشت 1396 طالع بینی امروز چهارشنبه 13 اردیبهشت 96 می پاتوق : فال روزانه روز تولد برای متولدین تمام ماه های سال ، در ادامه فال خود را مطالعه نمایید •◊•◊• فال روزانه فروردین •◊•◊• امروز وقت ان رسیده که زندگیتان را از ح بی خیالی در آورید و تصمیم بگ. سکوت، خالیم از حرف بهتر است درون خود نگه دارم عشقی که درد است و درماندگی برای دیگران درونم عشقی ناکام نهفته است ،سرگردان از توهم دوست داشتنم نهیبش کرده ام ، دلت را صبوری ده ، عشق و دوست داشتن اسیر کلمات گردیده و رها نخواهد گردید درون بوسه و آغوش مستانه دگر عشق و مستی زمانش رفته . بوی پیاز سرخ شده میاد خوشم میاد اما وقتی این انگار ی عالمه دارچین هم قاطیش اعصابمو د کرده اعصابم بیشتر از هماهنگ نبودن کتاب هسته ای با ی تیکه از کوانتوم مکانیک مدرسانه تیکه وسط چاه پتانسیل تو کتاب مدرسان میگه سینوس ینوسیه تو کتاب کرین نوشته هیپربولیکه. منم واقعا فکرم نمیکشید ر.
چَنده مِن بَزومه این در و اون در مه کالِ چَرمِ عمر هم بَهییه سر تِمومِ دَرا مه رو بَیّه زِلفین هزار افسوس نِدارمه پارتی و زر برگردان فارسی چقدر من درب خانه دیگران را زدم و کمک خواستم از بس دویدم عمر کفشم به سر رسید تمام درها به رویم بسته شد هزار افسوس که پارتی و پول ندارم تا ای. آب؟ بگو آب و من روی تنت باران ببوسم برو! هرجا که می خواهی برو اما دورتر از یک نفس نرو آتش؟ بگو آتش و من کف دست هام را روی پوستت شعله ور کنم کلمات را مثل گلبرگ زیر پای تو می ریزم که راه گم نکنی و بر کاغذم بمانی رحم؟ تو بگو رحم کن من خدا را بین نفس های تو به ماس می اندازم یاس به نخ می کش. تعبیر خواب tabire khab تعبیر خواب آنلاین تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب صادق تعبیر خواب آکا تعبیر خواب حضرت یوسف تعبیر خواب مو تعبیر خواب کوتاه مو با فیچی تعبیر خواب کوتاه مو تعبیر خواب سگ دیدن سگ در خواب تعبیر خواب مار دیدن مار در خواب تعبیر خواب مار سیاه تعبیر خواب نیش زدن مار تع. همه ما می دانیم که بوسه روی روابط شویی می تواند تاثیر بسیار مهمی داشته باشد. در منابع مختلف توصیه شده است که حتما حداقل روزی یک بار همسرتان را ببوسید. هنگام ترک منزل با بوسه خداحافظی به او روحیه بدهید یا هنگامی که به خانه باز می گردد همراه با بوسه از او استقبال کنید. اما شاید این . سلام یکی از دوستان نظر جالبی داده بودند که لازم دیدم توضیحاتی رو خدمت دوستان عرض کنم. همانطور که در کارکرد این ا پرت و نحوه ترید گیری اون دیده میشه ، برای هیچ کدوم از تریدها استاپ لاس گذاشته نمیشه و به قول دوستمون چنانچه نوسان شدیدی در بازار بوجود بیاد امکان مارجین کال شدن وجود. 10 فوریه
زمان ده فوریه سِکته کرد .. سرش را بر زانوی تو انداخت چشمانش را بست .. و جان داد .. !
تا ابد در آغوش نوشته هایش آن کناره ها بر سرخی لبان تو بوسه ای در میان هیاهوی جهان خواب و بیداری جایی در جوار مستی در تار های ی موهایت آرزوهای خود را دفن کرد و جان گرفت .. !
در میان سیاهی شب چشمان ات سیاه تر از آسمان می درخشید آن شاعر نگون بخت اما تنها و تنها زیر نور فقیر ماه تکیه به زمان و قلم تو را بویید و جان گرفت .. !
آه چه رسوایی دردناکی چه بلایی ... آه ... چه اسارتی ...
اینک قلم و زمان و تاریخ در تن فوریه شهادت می دهند به رسوایی روز دهم .. و شهامت شاعری که در تن رؤیاهایت ، با قامتی اعر ، زمان را از حرکت باز ایستاند .. زمان ده فوریه سِکته کرد و همان جا جان داد .. !

" محمد نبهان ، 10 فوریه 2018 "
✍دلنوشتـه ای بـه امـام زمـان (عج)


یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور…

نه ؛ غم می خورم ؛ غم می خورم بخاطر روزهایی که نبوده ای تا لحظات تلخ غم را کنارم باشی.

غم می خورم به خاطر روزهایی که به یادت نبوده ام ؛ همان روزهایی که در تقویم خاطره ها در منجلاب گناه و زشتی با ق. یک: توجه تو نظرم را جلب کرد ... دیدم نگاهم که می کنی ...قلبم دوتایی می زند ... دو: شما که می خندید ...ستاره های چشمتان ... آسمان دنیای من است ... که دستم نمی رسد ...نمی توانم بوسیدن ... ولی عشق ...می توانم که ورزیدن ؟!!! سه: هنر تو ...هنر بردن دل بود ...از این تن ... که بکوبد خودرا به ... که دوباره که دو. عصر تشاهی امروز می خواستم در مورد آنچه ما بلا، آل مستی و مادرِآل می دانیم کندوکاوی کنم. مانند همیشه نخستین روی لغتنامۀ دهخدا بود. امروز لغتنامه را در انترنت بخشی از یک ماشین بزرگتر جستجو، به نام "واژه یاب" ساخته اند که فرهنگ معین را نیز در بر می گیرد. جای دارد که از همزبانان و هم. خوشبختی گاهی، آنقدر دم دستمان است که نمیبینیمش، که حسش نمیکنیم، چایی که مادر برایمان میریخت و میخوردیم ، خوشبختی بود، دستهای بزرگ و زبر بابا را گرفتن، خوشبختی بود، خنده های کودکیهامان، شیطنت ها، آهنگ های نوجووانیمان، خوشبختی بود، اما ، ندیدیم و آرام از کنارشان گذشتیم، چای ر. مگر این معشوقه دلبری می داند؟ مگر این چادری عهد قجر عشوه هم می فهمد؟ با دو جمله میتواند د مست دلی؟ با نگاهی همه فرهاد کند؟همه مجنون بشوند؟ هیچ می داند او؟ تو بگو اصلا نازی به صدایش باشد؟ چشمک پر هوسی می فهمد؟ جلوه ی تن، رخ زیبا و ادا ملتفت است؟ هیچ از لذت خندیدن و مستی داند؟ تاب . تعبیر خواب خواهر تعبیرخواب خواهر tabire khab تعبیر خواب خواهر,تعبیر خواب خواهر زن,تعبیر خواب خواهر دار شدن,تعبیر خواب خواهر شوهر,تعبیر خواب خواهر زن,تعبیر خواب خواهر زاده,تعبیر خواب خواهرزاده,تعبیر خواب خواهر مرده,تعبیر خواب خواهر و برادر,تعبیر خواب خواهر ناتنی,تعبیر خواب دیدن خ. در صومعه نیایشگاهی بود که من تازه از آن بیرون آمده بودم. رو به خدا و پرسیدم:
- خدایا به من بیاموز بعداز این همه سال ریاضت و عبادت چطور می توانم دیوانه وار عاشق روی ماهت بشوم ؟
روسپی دیوانه مستی تلوتلوخوران از آنجامی گذشت. تا مرا دید آمد نزدیک و از گردنم آویزان شد و با ماس گفت:. تناسب اعداد و کلمات در قرآن کلمه فرشته و هر دو 88 بار در قرآن تکرار شده است
کلمه بهشت (77) بار و کلمه جهنم نیز (77) بار تکرار شده است


کلمه دنیا (115) بار و کلمه آ ت نیز (115) بار تکرار شده است


کلمه گیاه (26) بار و کلمه درخت نیز(26) بار تکرار شده است


کلمه تابستان گرم (5) بار و کلمه زمستان سرد نیز (5) بار تکرار شده است


کلمه مجازات (117) بار و کلمه آمرزش نیز(117 * 2 ) بار تکرار شده است


کلمه آسمان (7) بار و کلمه ساخت آسمان نیز (7) بار تکرار شده است


کلمه زکات (32) بار و کلمه برکت نیز (32) بار تکرار شده است


کلمه (6) بار و کلمه مستی نیز (6) بار تکرار شده است


کلمه رحمت (72) بار و کلمه هدایت نیز (72) بار تکرار شده است


کلمه فقر (13) بار و کلمه ثروت نیز (13) بار تکرار شده است


کلمه بگو (332) بار و کلمه گفتند نیز (332) بار تکرار شده است


کلمه الرحمن ( 57 ) بار و کلمه الرحیم ( 114 ) بار تکرار شده است


کلمه الفجار (3) بار و کلمه الابرار (6) بار تکرار شده است


کلمه سختی (12 ) بار و کلمه اسانی (36) بار تکرار شده است


کلمه ابلیس (11) بار و کلمه استعاذه با لله (11) بار تکرار شده است


کلمه المصیبت (75) بار و کلمه الشکر (75) بار تکرار شده است


کلمه الجهر (16) بار و کلمه العلانیه (16) بار تکرار شده است


کلمه الشده (102) بار و کلمه الصبر (102) بار تکرار شده است


کلمه المحبه (83) بار و کلمه الطاعه (83) بار تکرار شده است کلمه سجده (34) بار تکرار شده است وما در های یومیه (34) بار سجده می کنیم وضعیت سرمایشی خوابگاهی در اهواز نامناسب است، هشتگ های تویتری ترند شده و فضای تلگرام را تحت تاثیر خود قرار می دهند، دانشجوها پنکه ها را می شکنند، اتوبوس های کولردار جلوی درب خوابگاه ردیف می شوند، استاندار برای حل معضل وارد می شود!

حضور استاندار برای حل این مشکل، مرا به ف. tabir khabha7 تعبیر خواب در خواب تعبیر خواب – در خواب تعبیر خواب از دید جعفر صادق ع تعبیر خواب با مرده ، سود است تعبیر خواب با زن مرده ، بر آورده شدن آرزو است نعبیر خواب با مادر و خواهر خود که مرده اند ، رسیدن مال از مرده است تعبیر خواب بوسیدن مرده ای با ، رسیدن به مراد است تعبیر خواب از دید حضرت دانیال تعبیر خواب ، برآورده شدن حاجت است تعبیر خواب از دید محمد بن سیرین تعبیر خواب با پیرمرد ، خیر و نیکی است تعبیر خواب از دید اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی تعبیر خواب در حرم پادشاه ، ش ت دشمن است تعبیر خواب با زن بدکار ، مال حرام است تعبیر خواب از دید اسماعیل بن اشعث تعبیر خواب با مردی معروف و جوان ، خیر و نیکی است تعبیر خواب از دید خالد بن علی بن محد العنبری تعبیر خواب با ، صله رحم است تعبیر خواب ، روی آوردن خیر است تعبیر خواب با کار ، پاکدامن نبودن است تعبیر خواب از دید جابر مغربی تعبیر خواب با شتر ، زیاد شدن مال و ش ت دشمن و سختی هاست تعبیر خواب از منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر خواب ، غم است