مرقع زرین اوراقی زرین از اساتیدخوشنویس - اخبار روز

چندی پیش یک مقام مسوول در وزارت بهداشت اعلام کرد که ایرانیان سالانه ۱۰ سال عمر بر باد رفته دارند، به آن معنا که ۱۰ سال زودتر جان خود را بر اثر بیماری های غیرواگیر (بیماری های قلب و عروق و گردش خون، اختلالات اسکلتی و عضلانی، اختلالات روانی و رفتاری، سوانح جاده ای، سرطان و بیماری .


بررسی مالی تعمیرگاه مرکزی زرین گل

معاملات و رویدادهای مالی زیر در بهمن ماه 1381 در تعمیرگاه مرکزی زرین گل انجام شده استدسته بندی
حسابداری


فرمت فایل
doc


حجم فایل
917 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
30
دریافت فایلبررسی مالی تعمیرگاه مرکزی زرین گل


فروشنده فایل
کد کاربری 1024
تمام فایل ها

پروژه مالی تعمیرگاه مرکزی زرین گل


معاملات و رویدادهای مالی زیر در بهمن ماه 1381 در تعمیرگاه مرکزی زرین گل انجام شده است:

1/11- ساختمان اداری در دو طبقه به مبلغ 41000000 ریال یداری میش.د. مبلغ 25000000 ریال از آن مربوط به زمین و بقیه ی آن مربوط به ساختمان است که وجود آن به ترتیب زیر پرداخت می گردد.
الف- یک فقره چک به مبلغ 2200000 ریال
ب- بقیه طی چهار فقره سفته شامل:
سفته شماره 172502 به سررسید 15/11/1381 به مبلغ 2800000 ریال
سفته شماره 172503 به سررسید 15/12/1381 به مبلغ 10000000 ریال
سفته شماره 172504 به سررسید 15/1/1382 به مبلغ 10000000 ریال
سفته شماره 172505 به سررسید 15/2/1382 به مبلغ 16000000 ریال
2/11- مقداری اثاثه ی اداری به مبلغ 750000 ریال به طور نسیه از فروشگاه صفایی یداری گردید.
5/11- مبلغ 1500000 ریال لوازم یدکی که قبلا وجه آن به طور علی الحساب پرداخت شده بود تحویل گرفته شد.
7/11- مبلغ 4500000 ریال وجه فروش نقدی فروشگاه به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید.
7/11- مبلغ 7500000 ریال خدمات از سوی تعمیرگاه در هفته اول بهمن ماه به مشتریان ارائه شد که مبلغ 3500000 ریال از آن نقدا دریافت و به صندوق تعمیرگاه واریز شد و بقیه آن قبلا به طور علی الحساب دریافت شده بود که به حسابهای مربوطه منظور گردید.
9/11- مبلغ 2800000 ریال قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز از شرکت مهتاب به طور نسیه یداری شد. شرط فروش ن/10-2/5.
10/11- مبلغ 150000 ریال از قطعات و لوازم یدکی یداری شده (مورخ 9/11/) به دلیل نقص فنی و عدم تطابق، به شرکت مهتاب عودت داده شد.
11/11- مبلغ 3500000 ریال قطعات و لوازم یدکی از شرکت تعاونی لوازم یدکی فروشان یداری شد. شرکت تعاونی 2% تخفیف تجاری برای فروش قطعات مزبور در نظر گرفت و مبلغ صورت حساب خود را طی یک فقره چک از تعمیرگاه مرکزی دریافت کرد.
11/11- با شرکت گواه به منظور ید قطعات یدکی مذاکره شد. مقرر گردید تعمیرگاه زرین گل مبلغ 10000000 ریال به عنوان س نزد آن شرکت به ودیعه بگذارد تا بر اساس صورت درخواست سفارش کالا شرکت گواه نسبت به ارائه و فروش قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز تعمیرگاه اقدام کند. تعمیرگاه طی یک فقره چک به مبلغ 10000000 ریال س در اختیار شرکت گواه قرار داد. (از حساب س دریافتنی بلند مدت استفاده شود.)
12/11- مبلغ 4500000 ریال قطعات و لوازم یدکی به شرکت سرعت به طور نسیه فروخته شد.
13/11- بابت قسمتی از بدهی به شرکت سایه، پس از دریافت 2% تخفیف نقدی، مبلغ 1764000 ریال نقدا پرداخت شد.
14/11- مبلغ 2728000 ریال بابت فروش نقدی قطعات یدکی فروشگاه در هفته دوم به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید.
14/11- بدهی به شرکت مهتاب (مورخ 9/11) با استفاده از شرط فروش طی یک فقره چک پرداخت شد.
15/11- وجه سفته شماره 172502 طی یک فقره چک پرداخت گردید.
15/11- درآمد تعمیرگاه در هفته دوم بهمن ماه به مبلغ 3585000 ریال به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز شد.
16/11- حقوق نیمه اول بهمن ماه کارکنان فروشگاه به مبلغ 1450000 ریال و دستمزد کارگران تعمیرگاه به مبلغ 3280000 ریال به طور علی الحساب و به صورت وجه نقد از صندوق تعمیرگاه پرداخت گردید.
18/11- وجه سفته دریافتی طی یک فقره چک دریافت شد و برای وصول وجه آن به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واگذار گردید.
20/11- مبلغ 3000000 ریال بابت فروش قطعات و لوازم یدکی (مورخ 12/11) با استفاده از شرط فروش از شرکت سرعت دریافت و به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید.
21/11- مبلغ 3200000 ریال بابت فروش نقدی فروشگاه در هفته سوم، به حساب صندوق تعمیرگاه واریز شد.
22/11- مانده مطالبات از فروشگاه گلچین پس از اعطای 2% تخفیف، طی یک فقره چک دریافت و برای وصول وجه آن به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واگذار شد.
23/11- درآمد تعمیرگاه مربوط به هفته سوم بهمن ماه مبلغ 5877000 ریال شد. مبلغ 877000 ریال از آن به صندوق تعمیرگاه و مبلغ 2000000 ریال آن به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید و معادل الباقی آن که وجه آن قبلا به طور علی الحساب دریافت شده بود. به حساب مربوط منظور شد.
25/11- معادل 5200000 ریال درخواست سفارش قطعات و لوازم یدکی برای شرکت گواه ارسال شد.
26/11- شرکت سرعت، معادل 250000 ریال قطعات و لوازم یدکی یداری شده ( مورخ 12/11) را به دلیل نقص فنی عودت داد و بقیه بدهی خود را به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز نمود.
27/11- مبلغ 2700000 ریال قطعات و لوازم یدکی از شرکت شتاب، بابت دریافت بخشی از مطالبات، یداری شد و بقیه مطالبات نقدا دریافت و تسویه حساب گردید.
28/11- مبلغ 1450000 ریال حقوق نیمه دوم کارکنان فروشگاه و مبلغ 3280000 ریال دستمزد کارگران تعمیرگاه به طور علی الحساب نقدا پرداخت شد.
28/11- در آمد تعمیرگاه در هفته چهارم بهمن ماه بالغ بر 4750000 ریال به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید.
29/11- مبلغ 1250000 ریال وجه فروش نقدی فروشگاه در هفته چهارم، به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز شد.
1/12- مبلغ 1425000 ریال هزینه آب . برق و تلفن تعمیرگاه که مربوط به ماه های دی و بهمن ماه بود، به طور نقد پرداخت شد.
2/12- مبلغ 400000 ریال طی یک فقره چک به فروشگاه صفائی ( مورد معامله مورخ 2/11) پرداخت شد. بابت بقیه ی بدهی یک فقره سفته به شماره 189004 به سررسید 15/1/1382 صادر و تسلیم شد.
3/12- تعمیرگاه بدهی خود را به شرکت شهاب طی صدور یک فقره چک پرداخت کرد.
4/12- مبلغ 2200000 ریال قطعات و لوازم یدکی به طور نسیه از شرکت سرعت یداری کرد، فروشنده با توجه به درخواست تعمیرگاه مبنی بر اعطای 2% تخفیف تجاری موافقت می نماید. (شرط فروش ن/25-2-10)
5/12- مبلغ 3166500 ریال طی صدور یک فقره چک در وجه شرکت سایه پرداخت گردید و بابت بقیه بدهی تعمیرگاه به آن شرکت، دو فقره سفته به مبلغ مساوی به ترتیب زیر صادر و تسلیم شرکت مذکور شد:
الف- سفته شماره 667115 به سررسید 20/12/1381
ب- سفته شماره 667116 به سررسید 20/1/1382
6/12- آپارتمان فوقانی ساختمان اداری از قرار ماهانه مبلغ 750000 ریال برای مدت یک سال اجاره داده شد. بهای اجاره سه ماهه آن نقدا دریافت و به صندوق تعمیرگاه واریز گردید و مبلغ 20000000 ریال به عنوان ودیعه از مستاجر در یافت شد و در زمان تخلیه عینا به وی مسترد شود. وجه مذبور به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید. (از حساب س پرداختنی استفاده شود.)
7/12- یکی از کارگران فنی تعمیرگاه به دلیل انتقال به شهری دیگر، با تعمیرگاه قطع همکاری نمود و مبلغ 1500000 ریال به عنوان باز ید سنوات خدمت خود از تعمیرگاه نقدا دریافت کرد. ( از حساب هزینه باز ید سنوات خدمت استفاده شود.)
8/12- مبلغ 3200000 ریال فروش نقدی در هفته اول اسفندماه به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز شد.
8/12- معادل 5820000 ریال خدمات از سوی تعمیرگاه در هفته اول اسفندماه ارائه شده است. از مبلغ مزبور معادل 3700000 ریال پیش دریافت اجرت تعمیر اتومبیل بود که قبلا وجه آن به طور علی الحساب دریافت شده بود و بقیه آن به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز شد.
9/12- مبلغ 3200000 ریال برای واگذاری انشعاب یک خط تلفن ساختمان اداری طی یک فقره چک در وجه شرکت مخابرات پرداخت گردید.
10/12- مبلغ 3825000 ریال قطعات و لوازم یدکی از شرکت تعاونی لوازم یدکی فروشان یداری شد. مبلغ 1825000ریال از آن طی یک فقره چک پرداخت گردید و قرار شد بقیه ظرف مدت 15 روز پرداخت شود.
11/12- شرکت گواه بر اساس درخواست مورخ 25/11/1381 تعمیرگاه مرکزی زرین گل، معادل 3800000ریال قطعات یدکی در اختیار این تعمیرگاه قرار داد و مقرر شد بقیه اقلام ظرف مدت یک هفته تحویل تعمیرگاه شود. در مقابل تحویل اقلام مذکور دو فقره سفته صادر و به شرح زیر تسلیم شرکت گواه شد:
الف- سفته شماره 665137 به سررسید 25/12/1381 به مبلغ 2800000ریال

پروژه مالیتعمیرگاه مرکزیپروژه مالی تعمیرگاه مرکزی زرین گل پروژه مالی تعمیرگاه مرکزی زرین گل پروژه مالیتحقیقپژوهشمقالهپروژه تحقیق پژوهش مقاله پروژهآفر تور قشم - تور لحظه آ ی قشم

آفر تور قشم - تور لحظه آ ی قشم
آفر تور قشم – تور لحظه آ ی قشم
آفر تور قشم رفت و برگشت هوایی ، 2 شب و 3 روز ویژه 31 مرداد ماه 96 با تور مسافرتی یلدا سیر

خدمات آفر تور قشم :

بلیط رفت و برگشت
اقامت به همراه صبحانه
استقبال فرودگاهی

توضیحات آفر تور قشم :
قیمتها به تومان و مخصوص تاریخ ذکر شده می باشد.
تور چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

قیمت و هتل های قشم
نام هتل


درجه


قیمت
آرمان ( درگهان)


3 ستاره


495?000
بهشت


3 ستاره


540?000
نخل زرین


3 ستاره


530?000
شمس


3 ستاره


—–
کیمیا 4


3 ستاره


595?000
مارینا 2


3 ستاره


590?000
رویال


4 ستاره


610?000
خلیج فارس


4 ستاره


640?000


برای اطلاع بیشتر از هتل ها و پرواز با ما تماس بگیرین . شماره های تماس آژانس مسافرتی یلدا سیر پارسیان :
021-88830035 021-88838937 09223024199

اطلاعات مربوط به تور لحظه آ ی، تور گرجستان ،تور روسیه ، تور ترکیه ، تور هوایی کربلا ، تور عتبات در کانال تلگرام ما
[email protected]
تصنیف زیبای افسون سخنبا صدای بنانآهنگ از نصرالله زرین پنجهآلبوم : افسون سخنناشر: موسسه فرهنگی هنری ماهورمنبع : کتاب جویبار نغمهبیت اول آواز: طبیب اصفهانیکلام ترانه: نظام فاطمیاین برنامه در یوتوباین برنامه در آپاراتاین برنامه در نماشااینستاگرامتلگرام
اختصاصی از اینو دیدی مجموعه کتاب های باستان شناسی کم یاب و گران قیمت با و پر سرعت . در این پست از سایت ید و پکیج کامل کتابهای باستان شناسی چشم طلایی، گنج باستان، میراث زرین، آثار علائم و نشانه ها جوغن ها، سمبل عربی، رمزیاب، نشانه های کهن، آموزش خط میخی، کتاب عربی دست نویس رموز ن. ب رتبه اول کشوری جشنواره روش های برتر تدریس کارآفرینی توسط سرکار خانم ساطوریان ( هنرآموز محترم هنرستان ام البنین خاتم ) که برگ زرین دیگری به افتخارات شاخه کاردانش استان افزود را به ایشان و جامعه فرهنگیان یزد تبریک می گوییم . ( گروه آموزشی کارآفرینی استان یزد ) حجة ال حاج آقا سیدحسین نظام الدینی کچویى سید جلیل القدر حضرت حجة ال والمسلمین حاج آقا سیدحسین نظام الدینی کچویى در روستای کچوئیه لنجان به دنیا آمد .اودرهمان اوایل نوجوانی برای تحصیل علم به اصفهان رفت ونزد عالمانی از جمله حاج آقا یحیی فقیه ایمانی وشیخ علی یزدی شیخ عباسعلی ادی. ヤナギバグミ سنجد リンゴ سیب スプラウト سبزه サマヌー سمنو ニンニク سیر 酢 (す سرکه スーマック سماق هنر ترجمه زرین مدرس و مترجم ژاپنی مترجم کره ای ، مترجم چینی، مترجم ژاپنی 09017614595 [email protected] فایل آموزشی لطفا در ذکر منبع امانت دار باشین سفر به قشم در تیر ماه ۹۶ با پکیج مسافرتی ۲۵ تیر تور قشم بسیار راحت تر و ارزان تر از مسافرت آزاد با هواپیما بهقشم خواهد بود. چرا که سفر با تور قشم شما را از بابت بلیط رفت و برگشت که چارتر بوده و هتل محل اقامت در قشم آسوده خاطر خواهد ساخت. لذا توصیه ما نیز به شما عزیزان برای سفر به قشم استفاده از خدمات شایان تورهای قشم می باشد. برای اقامت در هتل های قشم در تیرماه ۹۶ برای سپری تعطیلات خوش کافیست با ما در وبسایت گردشگری جامع تور قشم همراه باشید. تور قشم ۲۵ تیر ۹۶ در هتل آرام قشم (۳ ستاره) هتل آرام قشمتور قشم ۲۵ تیر ۹۶ در هتل آرام قشم

مدت اقامت ظرفیت اتاق قیمت (تومان) ۲ شب ۳ روز ۲ تخته ۴۳۰/۰۰۰ ۲ شب ۳ روز ۳ تخته ۴۰۵/۰۰۰ ۲ شب ۳ روز ۴ تخته ۳۹۰/۰۰۰ خدمات تور قشم در هتل آرام قشم: اقامت صبحانه پرواز رفت و برگشت چارتر گشت رایگان قشم بیمه مسافرتی اقامت رایگان افراد سال زیر ۵ سال استقبال فرودگاهی آدرس هتل: قشم – خیابان ولیعصر – نرسیده به چهارراه پردیس – جنب ساختمان مرکزی منطقه آزاد – هتل ارام تور قشم ۲۵ تیر ۹۶ در هتل نخل زرین قشم (۲ ستاره) هتل نخل زرین قشمتور قشم ۲۵ تیر ۹۶ در هتل نخل زرین قشم

مدت اقامت ظرفیت اتاق قیمت (تومان) ۲ شب ۳ روز ۲ تخته ۳۹۰/۰۰۰ ۲ شب ۳ روز ۳ تخته ۳۶۰/۰۰۰ خدمات تور قشم در هتل درگهان نخل زرین: اقامت صبحانه استقبال فرودگاهی گشت رایگان قشم بیمه مسافرتی آدرس هتل: قشم – بلوار قلی خان – هتل نخل زرین تور قشم ۲۵ تیر ۹۶ در هتل دیانا قشم (۳ ستاره) هتل دیانا قشمتور قشم ۲۵ تیر ۹۶ در هتل دیانا قشم

مدت اقامت ظرفیت اتاق قیمت (تومان) ۲ شب ۳ روز ۲ تخته ۴۳۵/۰۰۰ ۲ شب ۳ روز ۳ تخته ۴۰۵/۰۰۰ خدمات تور قشم در هتل دیانا قشم: اقامت صبحانه پرواز رفت و برگشت چارتر گشت رایگان قشم بیمه مسافرتی اقامت رایگان افراد سال زیر ۵ سال استقبال فرودگاهی آدرس هتل: قشم – میدان ی گمنام – بلوار آزادگان – هتل دیانا منبع: تورکیش-تورمشهد این کتاب مجموعه ای مشتمل بر بیست مقاله درباره بیست تن از شاعران بزرگ زبان فارسی به قلم عبدالحسین زرین کوب (1301-1378) دانشمند معاصر. رودکی، فردوسی، فرخی، منوچهری، ناصر خسرو، مسعود سعد، خیام، سنایی، انوری، خاقانی، نظامی، عطار، مولوی، سعدی، خسرو دهلوی، ابن یمین، حافظ، جامی، صائب و. آهنگ جدید محمد علیزاده به نام مثل مرگ با و کیفیت ۳۲۰ آهنگ ترانه سرا: حمیدرضا صمدی / اهنگ ساز و تنظیم کننده: بابک زرین می و مسترینگ: میلاد فرهودی new song by mohammad alizadeh mesle marg ادامه مطلب پست 4896 :  به قلم دامنه . معرفی کتاب  (قسمت 68) به نام خدا. گرچه کتاب کارنامۀ نوشتۀ مرحوم عبدالحسین زرین کوب را در سال 1370 خواندم و چند باری هم مراجعۀ مجدد داشته ام؛ اما در نخستین روز نوروز 1396 باز نیز سراغ این کتاب رفتم و نشستم خواندم. چهار نکته از کتاب را با برداشت آزاد م. چندی پیش یک مقام مسوول در وزارت بهداشت اعلام کرد که ایرانیان سالانه ۱۰ سال عمر بر باد رفته دارند، به آن معنا که ۱۰ سال زودتر جان خود را بر اثر بیماری های غیرواگیر (بیماری های قلب و عروق و گردش خون، اختلالات اسکلتی و عضلانی، اختلالات روانی و رفتاری، سوانح جاده ای، سرطان و بیماری .
• کد درگاه پرداخت (merchant code)
کدی یکتا و 36 کاراکتری است که زرین پال یا سایت های دیگه به ازای هر درخواست درگاه پرداخت به پذیرنده اختصاص میدهند. حمد وسپاس مخصوص بزرگ پروردگاری است که هیچگاه و هیچوقت مخلوقاتش رو فراموش نمی کنه و در همه احوالات نظر لطفش رو از هیچ بر نمی گرداند.باز هم لطف الهی شامل حالمان شد و یکی از فرزندان خدوم روستای رضاآباد بعنوان ک دای انتخابات مجلس دهم از شهر اراک مراحل تایید هیات اجرایی و هیات نظار. مقاله دین زرتشتفایل مقاله دین زرتشت را از سایت ما کنید.جهت بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید. مقاله دین زرتشت لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 23 مقدمه : زَرتُشت، زردشت، زردهُشت یا زراتُشت(در اوستا زَرَثوشْتَرَ به تعبیری به معنی «دارن. برگ زرین دیگر؛ 2 مدیر قبلی سابقه آتش‌نشـانی ندارند     برگ زرین دیگر؛ 2 مدیر قبلی سابقه آتش‌نشـانی ندارند عضو شورای شهر تهران از وم انتخاب روسای سازمان آتش نشانی بر اساس سلسله مراتب مدیریتی خبر داد. مسجد جامعی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به حادثه ریزش آوار پلاسکو ب. در هفته ی سیزدهم لیگ برتر استان آذربایجان غربی تیم پرسپولیس حاجی خوش میزبان زرین دانه شاهیندژ بود . این بازی با نتیجه ی دو بر دو به پایان رسید . در نیمه ی اول این بازی دو تیم حملاتی را روی دروازه هم ایجاد د اما این تیم پرسپولیس حاجی خوش بود که توانست روی سانتر دقیق جمال قادری و ضر. بی پولی دومین بلند سینمایی حمید نعمت الله در مقام کارگردان است. نعمت الله پس از بوتیک پنج سال ی نساخت تا اینکه بوتیک در سال 1387 ساخته و 1388 اکران شد. داستان دربارهٔ زوجی جوان است که پس از آغاز زندگی، شرایط زندگی شان با بحران مواجه می شود. مرد ماجرا درگیر یک دوره بیکاری و بی پولی می . جمعی از علما و سران طوایف اهل سنت سیستان و بلوچستان با بیان اینکه امروز بزرگترین معروف حمایت گسترده از آرمان های انقلاب است از عموم مردم خواستند با حضور پرشور خود در این روز برگ زرین دیگری بر افتخاراتشان بیافزایند. رضا رسولی نویسنده باسابقه، عضو هیئت مدیره انجمن قلم ایران و دبیر سابق جایزه ادبی قلم زرین، سال 95 دو عنوان کتاب جدید به نام «سه راه سرگردون» و «روایت ناتمام» را منتشر کرد. وی در گفتگو با سایت فردا راجع به حوزه چاپ و نشر ادبیات در سال گذشته صحبت کرد. گزیده ای از این گفتگو را در این . از ظروف سرو و پذیرایی که در صبحانه و یا عصرانه مورد استفاده قرار می گیرد سرویس های چایخوری می باشد.سرویس های چایخوری در طرح و رنگهای زیبا و متنوع تولید شده اند و اغلب شامل فنجان،نعلبکی،شکرریز و قندان هستند. در فروشگاه لوازم خانگی سینباد انواع سرویس های جینی با تکنولوژی داخل لع. به گزارش مردم نیوزحماسه جاودان هشت سال دفاع مقدس در سرزمین ی ایران همچون مدال افتخاری است که همیشه تاریخ، بر ستبرمجاهدان می درخشد. شمیم دل انگیز این حماسه مقدس مشام آزادگان را می نوازد. مجاهدانی که با بهره مندی از چشمه سار زلال تعالیم مکتب و ی قائد عظیم الشان جهان تشیع حضرت (ره. اعضای هیئت نظارت بر انتخابات در شهر نهاوند و بخش های گیان، مرکزی، خزل و زرین دشت معرفی شدند. جمعی از علما و سران طوایف اهل سنت سیستان و بلوچستان با بیان اینکه امروز بزرگترین معروف حمایت گسترده از آرمان های انقلاب است از عموم مردم خواستند با حضور پرشور خود در این روز برگ زرین دیگری بر افتخاراتشان بیافزایند. /**/ آهنگ جدید فریدون آسرایی به نام سنگدل خواننده: فریدون آسرایی fereydoun asraei نام اثر: سنگدل ملودی: بابک زرین ترانه: مونا برزویی تنظیم: بهتاش زرین می و مسترینگ: محمد فلاحی آهنگ تیتراژ پایانی سریال عاشقانه   [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


image result for ‫ کتاب میراث زرین رایگان‬‎ دو کتاب ارزشمند میراث زرین و رمزیاب با قیمتی باور ن ی کتاب میراث زرین به زبان فارسی کامل و جامع در قالب ۳۰۲ صفحه رنگی و نفیس تقدیم به همه باستان شناسان و دانشجویان باستان شناسی کتاب میراث زرین یکی از بهترین کتابهای الکترونیکی در زمینه روشهای یافتن و پیدا زیرخاکی و سکه های قدیمی در زیر زمین و گنج ی و دفینه ی در ایران می باشد . اگر علاقه مند به گنج ی و دفینه ی هستید حتما این کتاب بی نظیر رو و مطالعه کنید . همه چیز درباره علوم غریبه اولین مرجع و منبع رمزگشایی آثار علائم , نمادها , نشانه ها و اسرار نظامی دفینه ها در ایران کتاب میراث زرین !!! برخی از نوشته ها و مطالب داخل مجموعه کتاب گنج ی میراث زرین  کتاب الکترونیکی گران قیمت میراث زرین گنج ی و دفینه ی در ایران میراث و اسرار و علائم و نشانه های کهن آموزش کتاب الکترونیکی گران قیمت میراث زرین گنج ی و دفینه ی میراث و اسرار و علائم و نشانه های کهن آموزش  کتاب الکترونیکی گران قیمت میراث زرین گنج ی و دفینه ی در ایران میراث و اسرار و علائم و نشانه های کهن آموزش کتاب الکترونیکی گران قیمت میراث زرین گنج ی و دفینه ی میراث و اسرار و علائم و نشانه های کهن آموزش  کتاب الکترونیکی گران قیمت میراث زرین گنج ی و دفینه ی در ایران میراث و اسرار و علائم و نشانه های کهن آموزش کتاب الکترونیکی گران قیمت میراث زرین گنج ی و دفینه ی میراث و اسرار و علائم و نشانه های کهن آموزش  کتاب الکترونیکی گران قیمت میراث زرین گنج ی و دفینه ی در ایران میراث و اسرار و علائم و نشانه های کهن آموزش کتاب الکترونیکی گران قیمت میراث زرین گنج ی و دفینه ی میراث و اسرار و علائم و نشانه های کهن آموزش  کتاب الکترونیکی گران قیمت میراث زرین گنج ی و دفینه ی در ایران میراث و اسرار و علائم و نشانه های کهن آموزش کتاب الکترونیکی گران قیمت میراث زرین گنج ی و دفینه ی میراث و اسرار و علائم و نشانه توضیح و تفسیر دفینه های موجود در : درختان- مبحث کامل و جامع انواع صلیب ها- سنگ جوقان و کاسه – فیل – آفتاب پرست – سنگ آینه – تخم مرغ- عقاب – نعل- دو زانو- قفل و کلید- – مرد و زن – تاج – دفینه یهودیان و فراماسونری – سنگ نشان – پیکان و فلش – سم اسب – عقرب – ماهی – توضیح نشانه و دفینه های نامعلوم -اژدها – قیچی – گرگ – خنجر – توضیح انواع شتر – گوش – رمزگشایی انواع سنگ های کاسه و جوغن ها ,خورشید در بین ملل و ایران , سنگ مستطیل , اسکنه دار , سنگ ۴۰ تکه , میمون , مرد و زن , علامت ۷ در علوم باستانی , انگور , فرشته , بزکوهی , سگ , شمشیر و زره , دفینه های موجود در طاق ها , چاه ها , تونل ها و دهلیزها , کلیساها , پنجره خانه ها , پل ها , معابد و آتشکده ها , پله ها , علائم های رایج در دفینه و علوم باستانی ایران , انواع قبر ها – سرداب های زیر زمینی – سنگ بنای تاریخی – تابوت ها – محراب ها- , انواع نشانه های خزندگان و پرندگان و جامدات و حیوانات و انسان را تفسیر کنیم , نشانه های ترکی و رمزهای اسمی را بدانیم, دخمه ها و معماری آنها – برجها – قبرهای زیر زمینی – کاسه های فنجانی -علامت ماه و ستاره – نشانه های کامل زیر خاک و در حین حفاری -ش تن انواع ساروج ها- نواویس – نمادهای مسافت و جهت ها – مرد- گرگ – علامت قبرها – تفنگ – دست – پا – نشانه های سلاح – مقیاس ها و فلش ها – چاه ها و تله ها – تله های تومولوس و اتاقک – دفینه های موجود در آتشکده و غارها – قلعه ها – محراب ها -چشمه ها – آب و قنات ها – کارشناسی مجسمه -مهره های سنگی – سکه و نسخه های گنج و طلا – تشکر و مژدگانی – علائم های کامل کشف شده در حین حفاری و کاوش – سنگ های جوغن ها – شتر و ساربان – مرغ و جوجه – انواع صلیب ها – نمادهای اتاقک – نشانه های تمویهی و توجیهی – ص ه ها – کشتی – مقبره ها – قبر ها- قبور گبری – تپه های جوغن دار – تپه های ی شکل – تپه های کوره ای و تنوری – نسخه های شاهی و ی – جیوه قرمز – قبور خمره ای – پهلوان – تپه کوره ای – علامت ها و نشانه های مربوط به منطقه ای که طلسم شده است را بدانیم – روشهای دفن و پنهان گنج , تفاوت علائم و نشانه ها را از توهم تا واقعیت بدانید , گل حکمت را که برای حفاظت نشانه ها استفاده استفاده می شود را با هم بدانیم , کیفیت باز جوغن های پلمپ شده و دخمه و سنک نشانه را فرا بگیریم , کیفیت تحلیل علائم را یاد خواهیم گرفت – معانی علائم و آثار را خواهید دانست , نشانه های موجود بر روی ص ه ها و سنگ ها را تفسیر کنید ,دفینه های نشانه ها را پیدا کنیم , راه های است اج دفینه ها را خواهیم دانست – رمزگشایی و خنثی سازی انواع تله های گنج ها:تله های سرداب ها ؛ غارها , چاه ها , اتاقک ها ,تونل ها , رعد و برق , اژدها – مار – مثبات – فلش – دایره – نیزه – تیغ -ترازو – الاکلنگ – مکانیکی – سنگی – تله جابجایی – گیوتینی – شیمیایی و سمی – تله آب – قلب , تله گاز , شن و ماسه ,زمینی , فیزیکی , ترقوه ای , تله سنگ , گودالی , نشانه های تله ها , تله یا طلسم آب – نکات ایمنی تخصصی برای ورود به مکانهای سرداب ها , قبرها , روش صحیح حفاری قبرها و ادوات و وسایل های حفاری تخصصی , قبرهای گبری , همه چیز در مورد تومولوس ها و تپه های دست ساز و پلان ها (کروکی) آن, علامت و نشانه های قبر, روشهای ش تن انواع طلسمات با روشهای ۱۰۰% عملی رصد طلسم ها و علائم های طلسمات دفینه را دانسته و انواع موجودات متافیزیکی محافظ دفینه را بشناسیم , قواعد عمومی دفینه ی , سکه های تقلبی را از اصلی تشخیص بدهیم , مجسمه ها و مهره ها و سفال های اصلی را از تقلبی تشخیص بدهیم , نقشه ها و سندهای گنج اصلی را از بدلی و تقلبی تشخیص بدهیم , راه های خواندن نقشه و نسخه های گنج را یاد بگیریم , جیوه قرمز را شناخته و به حقیقت آن پی برده و راه های ۱۰۰% عملی جیوه اصلی را از تقلبی تشخیص بدهیم.... قیمت کمتر محصول دلیلی بر بی کیفیت بودن محصول نمی باشد. هدیه محصول: دوستان عزیز با ید این کتاب می توانید به همراه آن کتاب رمزیاب ( کت برای رمزگشایی علائم دفینه و گنج ی ) را بصورت رایگان از سایت دریافت نمائید.
کتاب میراث زرین کتاب میراث زرین و گنج باستان
کتاب میراث زرین رایگان
رایگان کتاب 380سمبل
رایگان کتاب های باستان شناسی
کتاب اسرار نسخه ها
رایگان کتاب گنج
کتاب گنج باستان
رایگان کتاب نشانه های کهن
آهنگ بسیار زیبای فریدون آسرایی به نام آرزوم اینه با بالا ترین کیفیت new fereydoun asraei arezoum ine آهنگ آرزوم اینه فریدون آسرایی کیفیت 320 به همراه متن آهنگ arezoum ine آهنگ آرزوم اینه با کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰ آهنگ آرزوم اینه با صدای فریدون آسرایی ترانه: حسین غیاثی, موزیک: بابک زرین, تنظیم: بهتاش زرین متن آهنگ + پخش آنلاین متن آهنگ آرزوم اینه فریدون آسرایی من با تو بودم با تو خندیدم دنیامو تو چشای تو دیدم ثانیه های آ ساله من سالو تحویل خودت میدم خوبه چقدر حال و هوای تو میپیچه تو خونه صدای تو میخندی و هفت سینو میچینم با سیب سرخ خنده های تو آرزوم اینه پای این سفره کل سالارو رو به روم باشی چی بخوام جز تو آرزوم اینه باشی و تنها آرزوم باشی نفس بکش با نفس گرمت یخ قلب زمستونو وا کن از حالا تا آ این دنیا روی بی قراریام حساب کن کنار تو خوبه بی قراری وسط بارونای بهاری پروازو باور میکنم با تو وقتی تو چشمات آسمون داری آرزوم اینه پای این سفره کل سالارو رو به روم باشی چی بخوام جز تو آرزوم اینه باشی و تنها آرزوم باشی آهنگ آرزوم اینه فریدون آسرایی آهنگ حس خوب زندگی،صدای سالار عقیلی اثری ارزشمند و متفاوت است که به همت (شاعر) افشین یداللهی ، (آهنگساز و تنظیم کننده) بابک زرین  گردآورنده: یاشار خان تماس با مدیر برنامه سالار عقیلی:09120588505 پیر گنجه در جستجوی ناکجاآباد درباره زندگی، آثار و شه نظامی شعله طور درباره زندگی و شه حلاج صدای بال سیمرغ درباره زندگی و شه عطار حدیث خوش سعدی درباره زندگی و شه سعدی نامورنامه درباره فردوسی و شاهنامه دیدار با کعبه جان درباره زندگی، آثار و شه خاقانی از کوچه رندان درباره زندگی . بعضیا نظر خصوصی میذارن لطفا عمومی نظر بدید چون پاسخ سخته. بعدش محصولات می خواید بذارید روی پیکو فایل بذارید یا مدیافایر و رو از طریق زرین پال و اسان پرداخت بدید بذارم تو وبلاگ توی کانال تلگرام هم بیاید عضو بشید گروه معرفی میشه. یا به ایدی ما پیام بدید: @gameoverblog در گستره فلات ایران یادرگارانیست زنده از دوران دور ،از دوران باستان ، با خاکی همچو گوهر و هوایی همچو خیال ، مهد شهد است اینجا ، گاهواره تاک است اینجا ، این سرزمین سبز ، این سرزمین خوشه های زرین ، تا تان است . تا تان قطب انگور و کشمش ایران زمین ، شهد شیرین دانه های زرین انگورش ، آد. نرم افزار حسابداری زرین حساب یکی از بهترین نرم افزارهای حسابداری تخت وب در ایران است برای برای مشاغل کوچک تا متوسط طراحی شده و اکثر شرکت می توانند از این نرم افزار حسابداری استفاده کنند ردیف تاریخ مدت روز عنوان برنامه منطقه نوع برنامه س رست ملاحظات 1 3/10/95 1 کر ه صعود به قله آل داود 2 5و6و7/10/95 3(0/5) کارگاه gps اصفهان آموزشی کمیته آموزش هماهنگی با مسئول آموزش آقای 09131104757 3 10/10/95 1 رودخانه به آب دام دام اردستان طی مسیر رفیعی 4 17/10/95 2 الوند همدان همدان صعود به قله پورخلیلی 5 2. روزی که با هدف تذکر یک مطلب ساده، راجع به استفاده بجا از دو نام "لنجان" و "زرین شهر"، شروع به نگارش ، باورم نبود که موضوع "نام شهرستان" تا بدین حد حساسیت برانگیز باشد و بازت چنین وسیع، در بین فعالین شبکه های اجتماعی - بعنوان بخش کوچکی از جامعه آماری کل شهرستان لنجان - داشته باشد!. آهنگ جدید فرزاد فرزین و فریدون آسرایی کمک کن     آهنگ جدید فرزاد فرزین و فریدون آسرایی کمک کن آهنگ جدید فرزاد فرزین و فریدون آسرایی کمک کن ایز بزرگ فریدون آسرای و فرزاد فرزین با موزیکی بنام کمک کن همراه با ت ت و کیفیت عالی از صبا موزیک… شعر : مونا برزویی / موزیک : باب. سلام، اوقاتتان به نیکی و می. در سال 1371 جناب شجریان و گروه همراه، مرکب از آقایان عندلیبی، پیرنیاکان و همایون شجریان که نواختن نی و تار و تنبک آنان زینت بخش آواز بود، کنسرتی را در برگزار د که ظاهرا در هیچ یک از آلبوم های عرضه نشده است. امروز غزلی از لسان الغیب را که در جریان این کن. ماهنامه های تخصصی خیاطی هرماه به ارائه اطلاعات، اخبار و مطالب آموزنده درباره دنیای پوشاک، سرگرمی و کاردستی های دوخت و دوز می پردازند. همکاران محترم جهت ارتقاء دانش فنی خود می توانند از ژورنال های تخصصی استفاده نمایند. این ژورنال ها شامل: موگه، تندیس، اشراق، کوک، لو ، زرین می ب. 31 شهریور سال 59 سالروز آغاز جنگ تحمیلی بعث عراق به نظام تازه شکل گرفته ایران در آن زمان بود؛ اکنون نزدیک یه سی و شش سال از آغاز حمله ناجوانمردانه عراق به کشورمان می گذرد؛ برهه ای تاریخی که شاید زرین ترین برگ تاریخ چند هزار ساله ایران را رقم زد. در هفته گذشته از ماه شهریور که پشت سر گذاشتیم روستای بردی میزبان گروه پزشکی با نام رهنمو بود. در طول چندین روز حضور دوستان و پرستار در روستای بردی و سایر روستاهای زرین اباد عده زیادی از مردم که توانایی پرداخت هزینه های درمانی را نداشتند تحت درمان و ویزیت رایگان قرار گرفتند. تیم.