فر فر موی غزلساز - اخبار روز

اخبار روز با عنوان فر فر موی غزلساز به صورت خودکار توسط سیستم خبرخوان جمع آوری شده است.
دو ع زیبا از مزرعه دیریوک در روستای خ وند طالقان اردیبهشت 1397 عکاس: خانم مریم علوی نیا

زِ غوغای جهان فارغ باش! پتویِ «برگ باف» بپوش بالشی از خشت یا چوب زیر سقفِ مهربانِ آفتاب بگذار غصه ها بمانند برای خودشان...! به قلم: سیمرغ

سکانس اول: مادر نَنه بَش وَچانه پیشاکُرد... دَره وَگُرده خانه این دی اویی ... هِی روزُگار!

سکانس دوم: پدر خا یالان کو بِشی یَن... ایسه راحت باخوسیم!
(گَپ اول شویی یک پدر طالقانی در شبها)
ع از: مجید دربندسری