ضد عشق - اخبار روز

اخبار روز با عنوان ضد عشق به صورت خودکار توسط سیستم خبرخوان جمع آوری شده است. صخا و یک دنیا حرف برای گفتن از برکت قرض الحسنه و خیریه و فرهنگ و ورزش و از برکت پندار و گفتار و کردار نیک (تائب) تائب س رست ایده ناب صخا که علاج همه دردهای یک روستاست وقتی که استارت علم و عرفانش را زد استارت عشق و صداقت و ایمانش را زد به امید خداوند شروع کرد و با نام و یاد خداوند شروع کرد و ادامه داد چراغی روشن کرد و به همراه خانواده و دوستان و اقوامش بالاتر از توانش همت و فعالیت و فداکاری کرد در زمینه قر ضالحسنه و خیریه و فرهنگ و ورزش مخصوصا کوهنوردی و جذب و جلب عاشقان طبیعت بی نهایت تلاش کرد هزینه کرد تاوان داد سختی های فراوانی را متحمل شد طعنه ها و سرزنش ها و غیبت ها و تهمت های فراوانی را متحمل شد و با نثار اعتبار و آبرویش سعی در تقویت و پرنور شدن این چراغ روشن کرد تا به مردمانش نور و گرما ببخشد هرچند که تا زمان رسیدن به آرزوهایش و مستجاب شدن دعاهایش راه درازی را در پیش دارد اما یک لحظه ناامید نشد اگر در خانواده و روستایش نامهربانی ها و بی تفاوتی هائی دید اگر عدم همکاری و ضدهمکاری دید پا را فراتر گذاشت و در سطح ایران و جهان با قدرت اشعار و مقالاتش به امید خداوند حرکت و تلاش کرد چون کار از برای رضای خدا و نیت گره گشائی و نان رسانی و مشکل گشائی بود هرگز ناامید نبود و با سحرخیزی و کوهنوردی سعی کرد خستگیهایش را از جسم و روح بیرون کند تا بتواند قوی و محکم ادامه بدهد در جستجوی بندگان دانا و توانای خداوند به هردری زده است تا داستانش به گوش دلهای دریا و قلبهای شیر برسد ی که امیدش به خداست از مشکلات بین راه نمی هراسد و دلگیر و ناامید نمی شود چون به وعده های خدا امیدوار است پس هرگز تا لحظه رسیدن به موفقیت و سربلندی دست از کوشش و فعالیت و فداکاری برنمی دارد تا میوه های بیشتر بدهد از هرس شدنش نمی ترسد چون می داند برای بیشتر میوه دادن است برای بهتر میوه دادن هرس می شود پس تحمل می کند تا زخمهایش خوب بشوند ی که امیدش به خداست به یوسف صدیق در چاه و زندان نگاه می کند به سالها بی گناهی یوسف صدیق و مظلومیتش می شد تا به نتیجه برسد به کلبه احزان یعقوب نبی فکر می کند به صبر ایوب می شد اینها باعث آرامش جسم و روحش می شوند ی که امیدش به خداست فعالیت و فداکاریش از همه بیشتر است و در سطح جهانی به نمایش گذاشته می شود این معجزه امید به خداست تائب س رست صخا یک عاشق است برای یک روستای خودش ایده بیرون نداده است برای همه دنیاست برای همه روستاهای دنیا ایده دارد فقط می خواهد این آزمایش و امتحان را در روستای خودش سربلند و سرافراز به نتیجه برساند بعد دیگر روستاها الگو بگیرند برای همین از همه توانمندان دنیا حمایت و همکاری می خواهد تا هرچه زودتر تقویت و پرنور بشود و دردهای روستایش را علاج بشود که همه دنیا ببینند ی که امیدش به خداست فقط به فکر و در شه فعالیت و فداکاریست چون خوب می داند زمانش بدست خداست و خداوند دانا و تواناست دعا می کند اصرار می کند فعالیت و فداکاریش را همه در اوج می بینند اما منتظر لطف و عنایت خداست و هرگز ناامید نمی شود هرگز قهر نمی کند هرگز از خدا ناراحت و دلگیر نمی شود چون خوب می داند خداوند بهترین است درهمه زمینه ها فقط زمانش مهم است که باید برسد و خدا از همه بهتر و بیشتر می داند حتی روزبروز بیشتر و بهتر عاشق خداوند می شود روزبروز به خدا نزدیک تر می شود چون به خدا اعتماد دارد image result for ‫کائنات چه انی هستند‬‎ related image related image related image related image image result for ‫کائنات چه انی هستند‬‎ related image
image result for ‫کائنات چه انی هستند‬‎ image result for ‫کائنات چه انی هستند‬‎ related image image result for ‫کائنات چه انی هستند‬‎ حمایت و همکاری و عنایت با فعال و فداکاری مثل تائب هم ترفند خداست تا دلهای دریا و قلبهای شیر مشخص و معلوم بشوند تادستهای کثیف بخیلان و هوسبازان در گوشه و کنار روستاهای دنیا رو بشود و مردم به سعادت و خوشبختی برسند تائب س رست صخا در اوج صداقت و ایمان و فداکاری این چراغ را روشن کرد تا علاج دردهای روستایش و الگوئی برای همه روستاهای دنیا بشود چنین بنده باارزشی آنهم در گوشه یکی از روستاهای دنیا بدور از چشمان نازنین بندگان دانا و توانای خداوند چگونه پیدا می شود چگونه رو می شود ظاهر می شود و داستانش به سمع و نظر دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های محبوب پروردگار در سراسر دنیا می رسد خداوند ترفندهائی دارد که برای یوسف صدیق زد و اکنون برای تائب هم سالها زده است برادران یوسف در اوج بخل وکینه و هوا و هوسبازی یوسف را به چاه انداختند و آن هوسبازان دیگر یوسف را به زندان بی گناه انداختند اینها ترفندهائی بود که خداوندبرای عزت و بزرگی و جاه و جلال یک بنده بی گناه و اما دانشمندش زد تا سردسته دانشمندان و دمندان جهان بشود انی که در زندگی تائب سالهاست نقش برادران یوسف را بازی د سالهاست نقش بخیلان و هوسبازان را بازی د و بی گناه علیرغم ماسها و خواهش های مظلومانه و معصومانه جوروجفایش د بدانند تحت تاثیر ترفندهای خدا قرار گرفتند و از فرط بخل و کینه و دل سیاهی خودشان و چشمان شور خودشان نفهمیدند و زمینه های پیشرفت و رشد و شکوفائی تائب را فراهم د آنها باید می فهمیدند که ظلم و ستم به یک بی گناه ترفند خداست اما نفهمیدند ترفند خداست تا دلهای سیاه و چشمهای شورشان به همه دنیا ثابت شود و خداوند رسوا و خوار کننده بخیلان و هوسبازان است وقتی امضاء یک انسان با شرافت و دانشمند و دانا و توانا میلیاردها دلار می ارزد وقتی آدامس جویده یک انسان دانا و توانا و فعال و فداکار میلیاردها دلار می ارزد چگونه ما قدر و ارزش خودمان را ندانیم و برجوروجفاها و سختی ها و مشکلات صبر و شکر جمیل نکنیم چگونه دشمنی ها و کینه ها را با قدم گذاشتن در راه فرهنگ و ورزش جواب و پاسخ ندهیم خدا بزرگ است پس ما هم باید بزرگ بین یم و حرف بزنیم و عمل کنیم تائب اینگونه است که با شادی و شوروشعف در اوج بحرانها و مشکلات صبر و شکر جمیل کرد استقامت کرد وقتی بزرگی خداوند را دید و فهمید وقتی چشمانش و گوشهایش بروی بندگان فعال و فداکار و بزرگ خداوند در سطح جهانی باز و بیناگردید فعالیت و فداکاری روز افزون و استقامت بسیار زیبا را برخودش واجب و حتمی کرد و سی سال شبی دو سه ساعت بیشتر نخو د تا رضایت خداوند را جذب و جلب کند و به شهرت برسد تا لبخند خدا بشود برلبان سالخوردگان مظلوم و ک ن معصوم روستایش تا باعث و بانی گلستان شدن روستایش بشود و الگوئی برای همه روستاهای ایران و جهان باشد این بی خو های تائب این زحمتها و شکنجه ها و زجرهای بی حد و اندازه تائب همه و همه ترفندهای خداوند بود و هست برای پیشرفت و رشد و شکوفائی این انسان بی گناه و مظلوم و معصوم و البته دانا و توانا از برکت اشعار شاعران بزرگ مخصوصا حافظ و سخنان بزرگان دنیا مخصوصا کار آفرینان برتر دنیا و آیات و روایات حقتعالی خداوند اجر هیچ نیکوکاری را ضایع نکرده است که تائب دومی اش باشد خداوند همیشه یار و یاور نیکوکاران بوده و هست و خواهد بود و تائب هم در این رده قرار دارد تا از ثمراتش از میوه هایش همه استفاده کنند پس خدای به این بزرگی حیف است انسان مخصوصا یکی مثل تائب به چیزی یا ی دیگر بین د برای همین شعارش فقط خداست تا با این شعار زیبا به بندگان بسیار دانا و توانای خدا در سراسر جهان معرفی بشود این هم ترفندهای خداست این مقالات بی شمار این اشعار و ات و زحمتهای تائب در طول این سالها همه ترفندهای خداست حمایت و همکاری و عنایت با فداکاری مثل تائب هم ترفند خداست تا دلهای دریا و قلبهای شیر مشخص و معلوم بشوند صخااز معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کرد شما هم همکاری کنید related image related image related image related image image result for ‫چگونه انسانهای باارزش را پیدا کنیم‬‎ image result for ‫چگونه انسانهای باارزش را پیدا کنیم‬‎ image result for ‫چگونه انسانهای باارزش را پیدا کنیم‬‎ می توان یادداشت های سو کی نوشت، عاشقانه های فوق العاده ای شنید و یا شعرهای و متن های زیبا و لطیفی خواند؛ مثلا محمد اصفهانی نازنین در یک جایی می خواند:چشای تو نور کوچه باغ رازه / چشای من ظلمت شب نیازه / با هم دیگه راز ونیازی داشتیم / حکایت دور و درازی داشتیم/ الی آ یا خواننده گروه دا.