دورودی نرون - اخبار روز

اخبار روز با عنوان دورودی نرون به صورت خودکار توسط سیستم خبرخوان جمع آوری شده است. آ ین رتبه قبولی فقه و حقوق سراسریآ ین رتبه قبولی فقه و حقوق سراسری برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آ ین رتبه قبولی فقه و حقوق سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647
یکی از رشته هایی که بعد از انقلاب ی بنیان گذاری شده است و بسیار مورد توجه علاقمندان قرار گرفته، رشته فقه و حقوق ی می باشد. این رشته به وظایف انسان و همه موجودات هستی در برابر خدای بزرگ و همچنین به بررسی امور اجتماعی، اقتصادی و می پردازد. این رشته یکی از زیر مجموعه های گروه انسانی می باشد، از رشته های نزدیک به فقه و حقوق ی، حقوق می باشد اما با این حال تفاوت های عمده ای دارند. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دارای گرایش های متعددی می باشد از جمله: علوم قرآن حدیث – فقه مقارن و حقوق عمومی ی – فقه مقارن و حقوق خصوصی – علوم قرآنی ( تفسیر قرآن کریم ) – علوم حدیث – نهج البلاغه – معارف قرآن – فلسفه و کلام ی – ادیان و عرفان – فلسفه و حکمت ی – فقه – شیعه شناسی – فقه و حقوق جزا – فقه و حقوق خانواده – عرفان ی – کلام شیعه – فرق تشیع – تاریخ فرهنگ و تمدن ی – کلام یه – فقه شافعی و … . گرایش های مقطع ی این رشته شامل: علوم قرآن و حدیث – تفسیر تطبیقی – فقه و حقوق جزا – فقه و حقوق خصوصی – عرفان ی و شه های – الهیات و معارف ی و ارشاد – علوم و معارف نهج البلاغه – مدرسی معارف ی – مذاهب کلامی – فقه و مبانی حقوق و شه های – حکمت متعالیه – الهیات و معارف ی – فلسفه و کلام ی – فقه شافعی – الهیات و معارف ی – تاریخ و تمدن ملل ی – فقه و مبانی حقوق ی – شیعه شناسی – کلام یه – الهیات و معارف ی – ادیان و عرفان – کلام – دین پژوهی می باشد. دریافت مدرک کارشناسی دانشجویان حدودا 8 ترم ( 4 سال ) به طول می انجامد. فارغ حصیلان این رشته می توانند در مشاغلی که ذکر خواهیم نمود مشغول به کار شوند: رتبه در سهمیه رتبه کشوری سهمیه قبولی ت شهر داوطلب رشته نوع دوره کارنامه 376 944 منطقه 1 مرد مشهد فقه و حقوق شهید مطهری روزانه نمایش کارنامه 1735 5573 منطقه 1 مرد تهران فقه و حقوق شاهد روزانه نمایش کارنامه 1842 6006 منطقه 1 زن خسروشاه فقه و حقوق شهید مدنی آذربایجان - تبریز روزانه نمایش کارنامه 2217 7524 منطقه 1 زن تهران فقه و حقوق بین المللی (ره) - قزوین روزانه نمایش کارنامه 2736 9880 منطقه 1 زن تبریز فقه و حقوق ارومیه روزانه نمایش کارنامه 2789 10162 منطقه 1 مرد تبریز فقه و حقوق شهید مدنی آذربایجان - تبریز روزانه نمایش کارنامه 2953 10887 منطقه 1 زن تبریز فقه و حقوق ارومیه روزانه نمایش کارنامه 3689 14682 منطقه 1 مرد تبریز فقه و حقوق ارومیه روزانه نمایش کارنامه 5242 23302 منطقه 1 مرد مشهد فقه و حقوق بزگمهر قاینات روزانه نمایش کارنامه 5316 16468 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی فقه و حقوق شهرکرد روزانه نمایش کارنامه 5547 25014 منطقه 1 زن تبریز فقه و حقوق غیرانتفاعی مذاهب ی (محل تحصیل تهران) غیرانتفاعی نمایش کارنامه 370 1114 منطقه 2 مرد سمنان فقه و حقوق شهید مطهری روزانه نمایش کارنامه 631 1943 منطقه 2 مرد شهرکرد فقه و حقوق شهید مطهری روزانه نمایش کارنامه 671 2065 منطقه 2 مرد کرج فقه و حقوق شهید مطهری روزانه نمایش کارنامه 859 2635 منطقه 2 زن قزوین فقه و حقوق بین المللی (ره) - قزوین روزانه نمایش کارنامه 1085 3336 منطقه 2 مرد قزوین فقه و حقوق بین المللی (ره) - قزوین روزانه نمایش کارنامه 1191 3652 منطقه 2 مرد قزوین فقه و حقوق بین المللی (ره) - قزوین روزانه نمایش کارنامه 1270 3965 منطقه 2 مرد فارسان فقه و حقوق شهید مطهری روزانه نمایش کارنامه 1499 4739 منطقه 2 زن یزد فقه و حقوق یزد روزانه نمایش کارنامه 1641 5197 منطقه 2 زن یزد فقه و حقوق یزد روزانه نمایش کارنامه 1783 5645 منطقه 2 زن آذربایجان شرقی فقه و حقوق یزد روزانه نمایش کارنامه 1906 6043 منطقه 2 زن میانه فقه و حقوق شهید مدنی آذربایجان - تبریز روزانه نمایش کارنامه 1933 6136 منطقه 2 زن یزد فقه و حقوق یزد روزانه نمایش کارنامه 1942 6169 منطقه 2 مرد همدان فقه و حقوق شهید مطهری روزانه نمایش کارنامه 2155 6810 منطقه 2 زن گلستان فقه و حقوق شهید مدنی آذربایجان - تبریز روزانه نمایش کارنامه 2163 6832 منطقه 2 زن میانه فقه و حقوق شهید مدنی آذربایجان - تبریز روزانه نمایش کارنامه 2566 9074 منطقه 2 زن تبریز فقه و حقوق شهید مدنی آذربایجان - تبریز روزانه نمایش کارنامه 2805 8805 منطقه 2 زن کرمان فقه و حقوق یزد روزانه نمایش کارنامه 2829 8864 منطقه 2 زن یزد فقه و حقوق یزد روزانه نمایش کارنامه 3015 9434 منطقه 2 مرد ارومیه فقه و حقوق ارومیه روزانه نمایش کارنامه 3157 9863 منطقه 2 زن خوی فقه و حقوق ارومیه روزانه نمایش کارنامه 3292 10268 منطقه 2 زن یزد فقه و حقوق آیت اله حایری - میبد روزانه نمایش کارنامه 3532 10988 منطقه 2 زن رامسر فقه و حقوق شهید مدنی آذربایجان - تبریز روزانه نمایش کارنامه 3646 11359 منطقه 2 زن یزد فقه و حقوق آیت اله حایری - میبد روزانه نمایش کارنامه 3753 11665 منطقه 2 زن یزد فقه و حقوق آیت اله حایری - میبد روزانه نمایش کارنامه 3896 12060 منطقه 2 زن بیرجند فقه و حقوق بزگمهر قاینات روزانه نمایش کارنامه 3905 12096 منطقه 2 زن آذربایجان شرقی فقه و حقوق شهرکرد روزانه نمایش کارنامه 4449 13812 منطقه 2 زن جهرم فقه و حقوق دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه_قم(ویژه خواهران) روزانه نمایش کارنامه 4457 13838 منطقه 2 زن قوچان فقه و حقوق غیرانتفاعی مذاهب ی (محل تحصیل تهران) غیرانتفاعی نمایش کارنامه 4725 14620 منطقه 2 مرد یزد فقه و حقوق آیت اله حایری - میبد روزانه نمایش کارنامه 4739 14653 منطقه 2 زن بروجن فقه و حقوق دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه_قم(ویژه خواهران) روزانه نمایش کارنامه 4865 15018 منطقه 2 زن کرج فقه و حقوق دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه_قم(ویژه خواهران) روزانه نمایش کارنامه 5072 15727 منطقه 2 مرد لاهیجان فقه و حقوق بزگمهر قاینات روزانه نمایش کارنامه 5093 15787 منطقه 2 زن بابل فقه و حقوق گنبد روزانه نمایش کارنامه 5235 16246 منطقه 2 زن نیشابور فقه و حقوق غیرانتفاعی مذاهب ی (محل تحصیل تهران) غیرانتفاعی نمایش کارنامه 5360 16606 منطقه 2 مرد میانه فقه و حقوق گنبد روزانه نمایش کارنامه 7235 22427 منطقه 2 زن فارسان فقه و حقوق شهرکرد روزانه نمایش کارنامه 7309 22650 منطقه 2 زن فارسان فقه و حقوق شهرکرد نوبت دوم نمایش کارنامه 7450 23014 منطقه 2 زن بیرجند فقه و حقوق بزگمهر قاینات روزانه نمایش کارنامه 8265 25477 منطقه 2 زن سنندج فقه و حقوق کردستان - سنندج روزانه نمایش کارنامه 9294 28559 منطقه 2 زن گناباد فقه و حقوق بزگمهر قاینات نوبت دوم نمایش کارنامه 9930 30538 منطقه 2 زن سنندج فقه و حقوق کردستان - سنندج روزانه نمایش کارنامه 10138 31150 منطقه 2 زن کرمان فقه و حقوق بزگمهر قاینات روزانه نمایش کارنامه 10215 31412 منطقه 2 زن سنندج فقه و حقوق کردستان - سنندج روزانه نمایش کارنامه 10517 32256 منطقه 2 زن سنندج فقه و حقوق کردستان - سنندج روزانه نمایش کارنامه 11082 33887 منطقه 2 زن سنندج فقه و حقوق کردستان - سنندج روزانه نمایش کارنامه 23685 71118 منطقه 2 مرد کرمانشاه فقه و حقوق آیت اله حایری - میبد روزانه نمایش کارنامه 23685 71118 منطقه 2 زن کرمانشاه فقه و حقوق غیرانتفاعی مذاهب ی(محل تحصیل سنندج) غیرانتفاعی نمایش کارنامه 25383 76299 منطقه 2 مرد کازرون فقه و حقوق غیرانتفاعی مذاهب ی (محل تحصیل بندرعباس) غیرانتفاعی نمایش کارنامه 26747 80462 منطقه 2 زن کرمانشاه فقه و حقوق غیرانتفاعی مذاهب ی (محل تحصیل تهران) غیرانتفاعی نمایش کارنامه 372 2033 منطقه 3 مرد بانه فقه و حقوق کردستان - سنندج روزانه نمایش کارنامه 496 2591 منطقه 3 مرد یاسوج فقه و حقوق شهید مطهری روزانه نمایش کارنامه 657 3159 منطقه 3 مرد یاسوج فقه و حقوق شهید مطهری روزانه نمایش کارنامه 1249 5098 منطقه 3 زن ملارد فقه و حقوق بین المللی (ره) - قزوین روزانه نمایش کارنامه 1325 5356 منطقه 3 زن چالدران فقه و حقوق شهید مدنی آذربایجان - تبریز روزانه نمایش کارنامه 1430 5661 منطقه 3 زن الوند فقه و حقوق بین المللی (ره) - قزوین روزانه نمایش کارنامه کارنامه به عنوان معلم دروس معارف و قرآن در مدارس به کار تدریس بپردازند. به عنوان کارشناس و مشاور حقوقی در شورای حل اختلاف و دادسرا ها مشغول به کار شوند. به عنوان سر دفتر در دفاتر اسناد رسمی و یا دفاتر ازدواج و طلاق مشغول به کار شوند. فارغ حصیلان ممتاز این رشته می توانند به عنوان دادیار، و یا قاضی مشغول به کار شوند. برای راهنمایی بیشتر نمونه ای از کارنامه های، آ ین پذیرفته شدگان رشته فقه و حقوق ی را در نرم افزار بالا قرار داده ایم. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آ ین رتبه قبولی فقه و حقوق سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید… منبع : آ ین رتبه قبولی فقه و حقوق سراسری آ ین رتبه قبولی مامایی سراسری 96 – 97 - آ ین رتبه قبولی پرستاری سراسری 96 – 97 - آ ین رتبه قبولی پرستاری سراسری - آ ین رتبه قبولی پزشکی سراسری 96 – 97 - آ ین رتبه قبولی مامایی سراسری - آ ین رتبه قبولی داروسازی سراسری 96 – 97 - آ ین رتبه قبولی داروسازی سراسری - آ ین رتبه قبولی ی معماری سراسری - آ ین رتبه قبولی ی معماری سراسری 96 – 97 - آ ین رتبه قبولی ی عمران سراسری - آ ین رتبه قبولی ی عمران سراسری 96 – 97 - آ ین رتبه قبولی دندانپزشکی سراسری 96 – 97 - آ ین رتبه قبولی دندانپزشکی سراسری - آ ین رتبه قبولی پزشکی سراسری 96 – 97 - آ ین رتبه قبولی ی برق سراسری 96 – 97 - آ ین رتبه قبولی ی برق سراسری 96 - آ ین رتبه قبولی ی کامپیوتر سراسری - آ ین رتبه قبولی ی شیمی سراسری - آ ین رتبه قبولی ی پزشکی سراسری 96 – 97 - آ ین رتبه قبولی ی پزشکی سراسری - آ ین رتبه قبولی ی شیمی سراسری 96 – 97 - آ ین رتبه قبولی ی کامپیوتر سراسری 96 – 97 - آ ین رتبه قبولی علوم کامپیوتر سراسری - آ ین رتبه قبولی علوم کامپیوتر سراسری 96 – 97 - آ ین رتبه قبولی ی مکانیک سراسری - آ ین رتبه قبولی ی صنایع سراسری - آ ین رتبه قبولی ی صنایع سراسری 96 – 97 - آ ین رتبه قبولی ی مکانیک سراسری 96 – 97 - آ ین رتبه قبولی روانشناسی سراسری 96 – 97 - آ ین رتبه قبولی روانشناسی سراسری - آ ین رتبه قبولی حقوق سراسری - آ ین رتبه قبولی حقوق سراسری 96 – 97 - آ ین رتبه قبولی مدیریت سراسری 96 – 97 - آ ین رتبه قبولی مدیریت سراسری - آ ین رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی سراسری - آ ین رتبه قبولی علوم تربیتی سراسری - آ ین رتبه قبولی علوم تربیتی سراسری 96 – 97 - آ ین رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی سراسری 96 – 97 - آ ین رتبه قبولی علوم اجتماعی سراسری - آ ین رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی سراسری 96 – 97 - آ ین رتبه قبولی علوم اجتماعی سراسری - آ ین رتبه قبولی علوم سراسری 96 – 97 - آ ین رتبه قبولی علوم سراسری - آ ین رتبه قبولی حسابداری سراسری - آ ین رتبه قبولی حسابداری سراسری 96 – 97 - آ ین رتبه قبولی علوم اجتماعی سراسری 96 – 97 - آ ین رتبه قبولی فقه و حقوق سراسری
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی 97 برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 غالبا دو گروه از داوطلبان به دنبال سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی 97 هستند. یک گروه داوطلبانی هستند که در کنکور کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی 97 شرکت کرده اند و پس از برگزاری آزمون، به دنبال سوالات و پاسخنامه آزمون هستند تا قبل از اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد، با مقایسه سوالات و پاسخنامه کنکور، درصدی را که در هر درس بدست آورده اند محاسبه کنند. گروه دوم داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد رشته 98 هستند و تصمیم دارند با تحلیل سوالات کنکور بیماری شناسی گیاهی سال های گذشته بیماری شناسی گیاهی آمادگی بیشتری جهت شرکت در کنکور کارشناسی ارشد 98 ب کنند. به همین جهت تصمیم گرفتیم لینک دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی 97 را در سایت ایران مشاوره قرار دهیم. ادامه مطلب
ب خوب انرژی داشتم اما زدم امتحان رو اب نمیدونم چرا مثل قبل گریه نمیکنم تا دو سه روز ناراحت باشم :/ عجیب نیست ؟ خدایا نمیدونم چم شده که با خودم میگم حالا که اتفاقی نمیوفته فوقش نمره عالی نشی چیزی میشه ؟ یعنی این حرفا رو من دارم میزنم ؟ اگه نمره تاپ نشم نه من باید بشم !!!!! این دفعه نباید ببازم شاید بهتر با ح دِپرِس سر جلسه برم.. من میتونم :) ... یادم دفترچه خاطرات افتادم که سوال نوشته بودیم و جواب میدادیم یه سوال بود دوست داری با چه ی ازدواج کنی ؟ (یه همچین چیزی ) من نوشته بودم : ی که منو خیلیی دوست داشته باشه موهاش رو مدُ باشه و خوشتیپ باشه تازه نوشته بودم ماشین باکلاس داشته باشه خخخ شاستی بلند #آرام فسقلی
تازه بچه که بودم های رمانتیک خیلی دوست داشتم فکر کنم دلیلش همین باشه یادمه یه رو بالای 6 الی7 نگاه هم رمانتیک بود البته با نظارت مامانم اول یه دور کامل نگاه کرد، دید مشکلی نداره گفت نگاه کن تازه از بس علاقه داشتم به همه گفتم باید رو نگاه کنید :) همه نگاه د وگفتن چه خوشگل بود ِ :)
#در زندگی هیچ وقت ناامید نشو ! یادت باشه زیباترین باران ها از سیاه ترین ابر ها میباره:)