دل گ مگشته - اخبار روز

اخبار روز با عنوان دل گ مگشته به صورت خودکار توسط سیستم خبرخوان جمع آوری شده است. معنی واژگان مهم و کلیدی در گات های اشوزرتشت :
مزدا اهورا = دانش بیکران هستی مند. دانای بزرگ هستی بخش. پروردگار. آفریدگار. خداوند جان و د.
اَشو = پیرو راستی و درستی در شه نیک گفتار نیک کردار نیک (نیک ش). درست کار و راست کردار.
اشوان = جمع اشو. پیروان راستی. نیکوکاران.
اَشا - اَشه = راه راستینی. راستی و درستی. پاکی.
قانون اشا = هنجار هستی، نظم کیهانی.
اشه وهیشته - اشا وهیشت(اردیبهشت) = بهترین راستی و درستی. بهترین پاکی. بهترین اشویی.
خورداد - داد = فرهیختگی و رسایی.
اَمرتات - اَمرداد = بی مرگی و جاودانگی:
وُهومَن - وهمن (بهمن) = شه نیک. منش پاک. د.
خشترَه - خشترَا (شهریور) = شهریاری بر خویشتن. نیروی مینویی. استواری بر اراده خویش. کردار نیک.
آرمَیتی (سپندارمز - اسپندگان) = عشق. پاکدلی. یکرنگی. بردباری. فروتنی. آرامش.
مانتَره = سخن شه برانگیز. گفتار اثربخش. گفتار اهورایی.
مانتران = سراینده سروده های پاک و نیک.
سوشیانت - سوشیانس = سود رسانان. رهایی دهنده گان.
سپنت - سپنتا = پاک. ورجاوند (:مقدس).
سپنت مینو = عقل و د پاک. روشن روان. نیک ش. شه سازنده و آبادگر.
اَنگره مینو = اهریمن. کژ ش. روان تیره. بد ش. باورهای نادرست. شه ویرانگر.
سپنت nمینو و انگره مینو - دو نیروی ناهمگون نیک و بد یا دو نیروی زندگی و نازندگی هستند. مثبت و منفی. کشش و رانش. کنش و واکنش. سیاهی و سپیدی. تاریکی و روشنایی و.... ایـرانـیـان زرتـشـتــی اینستاگرامhttps://www.instagram.com/persian_zoroastrians https://www.facebook.com/iranianzartoshti/وبلاگhttp://iranianzoro rians.blogsky.com/تلگرام https://telegram.me/persianzoroastrians امروز یکم خورداد( داد)
برابر با روز اردیبهشت(بهترین راستی و پاکی)،
از ماه هه اروتات سال۳۷۵۶ مز (زرتشتی).چهارم داد ماه جشن خوردادگان است.
جشن خوردادگان جشن رسایی، جشن تندرستی، جشن خوشباشی، جشن بهزیستی و جشن خوشبختی.در زراتشت نامه چنین سروده شده است:چو گفتار دادش آمد به سر
همان گاه امرداد شد پیش ترسخن گفت درباره رستنی
که زرتشت گوید ابا هر تنینباید به بیداد تباه
به بیهوده برکندن از جایگا زو آسان مردم و چار پاست
تبه او نه راه اهورمزداست.
----------------------------------------------(اشوزرتشت - گات ها - هات٣٣بند٩)ای مزدا به راستی این دو نیروی بزرگ=( داد و امرداد) که افزاینده راستی و پاکی است از آن توست و تنها با د و دانش و فروغ بینش می توان به دست آورد. بشود که بهترین منش از بخشایش این دو نیروی همکار که روانشان یگانه است از دور دست آید. داد = فرهیختگی و رسایی.
امرداد = بی مرگی و جاودانگی.
-------------------------------------------
(اشوزرتشت - گات ها - هات٣۴بند١١)همانا دو نیروی داد و امرداد نمایانگر شکوه و روشنایی تو هستند، و در پرتو خشترا و وهومن و اشا با آرمیتی افزایش می یاید.
ای مزدا در پرتو این فروزگان پایدار و با نیروی مینویی می توان بر دشمنان پیروز یافت. داد = فرهیختگی. رسایی.
امرداد = بی مرگی. جاودانگی.
خشترا(شهریور) = شهریاری. خواست اهورایی. نیروی مینویی. کردار نیک.
وهومن یا وهمن(بهمن) = شه نیک. منش پاک. د.
اشا = راستی و درستی. پاکی. راه راستینی.
آرمیتی(سپندارمز) = پاکدلی. یکرنگی. عشق. فروتنی. آرامش.
_____________________________چهارم دادماه جشن خوردادگان شادباش. ایــرانـیـان زرتـشــتــی اینستاگرامhttps://www.instagram.com/persian_zoroastrians https://www.facebook.com/iranianzartoshti/وبلاگhttp://iranianzoro rians.blogsky.com/تلگرام https://telegram.me/persianzoroastrians blog the tech is the best android blog for android rooting, android firmware, android stock firmware, android custom roms, android custom recoveries, android lollipop, android marshmallow, android nougat, android oreo, android news, android how to"s, twrp, philz recovery, smartphone updates and smartphone reviews.
this is best for android https://blogthetech.com/how-to-root-cloudfone-thrill-boost-and-install-custom-recovery/
https://blogthetech.com/how-to-root-hisense-f20-and-install-twrp/.