خالدنیوز خالدآباد - اخبار روز

اخبار روز با عنوان خالدنیوز خالدآباد به صورت خودکار توسط سیستم خبرخوان جمع آوری شده است. من
ظلمت و تباهی جاویدم..
تو آفتاب روشن امیدی...
#فروغ
تو مست خوابِ نوشین، تا بامداد و بر من، شب ها رود که گویی، هرگز سحر نباشد.. #سعدی دم بیرون رفتن با فری جون بحثش شد. بیرون که رفتیم هم اون گریه میکرد هم آسمون. بر پاییزی درختا تو آب بارون غرق شده بودن. با باد برای نگه داشتن چتر پنج رنگمون میجنگیدم و این فکر تو سرم وول میخورد که خوشبختی وقتی میاد سراغم که همه ی سختی ها رو با جون و دل بپذیرم. ادامه راه تا رو در سکوت .