حسد - اخبار روز

اخبار روز با عنوان حسد به صورت خودکار توسط سیستم خبرخوان جمع آوری شده است. looking back at the life i spent, i see lots and lots of awkward moments that i was beeing judged as the "something"est! and of course too many lots and lots of moments that i did the same to others: i judged them as someone with -est adjectives. and believe me! it's too much worse to be named as "something apparently positive"est, than "something really negetive"est! because this makes you feel even lonelier... as i grew up i found out that we are rarely the best, the worst, the smartest, the d.
هزار روز نوشتن یعنی؛ هزار روزِ حبس شده، هزار روزِ منجمد شده، هزار روزِ ثبت شده، هزار روزِ نگه داشته شده... هزار روزه که «اینجا می نویسم»... حس خوبیه! ^_^ بإسمک الأعظم
ی درباره بهره برداری از ماه مبارک رمضان می فرمایند: «در ماه رمضان در حد توان خودمان باید مراقبت کنیم، رفتار خودمان را تصحیح کنیم... این تصحیح در چه جهتى باشد؟ در جهت تقوا. ادامه مطلب