اموالی که زن به ارث می برد - اخبار روز

حقوق : مجموعه قوانین است که حاکم بر روابط انسان هاست که با هدف استقراء عد و ایجاد نظم به وجود آمده است. مال : در باره مال تعاریف متعددی وجود دارد که راحت ترین تعریف عبارت است از:هر چیزی که قابلیت داد و ستد داشته باشد مال می گویند مال منقول : به مالی گفته می شود که قابل جا به جایی بو. مجموعه: دنیای ضرب المثل
داستان ضرب المثل شریک و رفیق قافله
مورد استفاده:
در مورد اشخاصی به کار می رود که با طرفین دعوا زدوبند داشته باشند.
روزی روزگاری، در دوره ای که مردم برای تجارت و رفت و آمد بین ا و کشورها از حیواناتی مثل شتر استفاده می د. خطر غارت اموالشان توسط راه ن زیاد بود. این گروهها در کمینگاه هایی در مسیر کاروانیان مخفی می شدند و در یک وقت مناسب بر سر راه کاروان های تجاری قرار می گرفتند و تمامی اموال آنها را غارت می د. اگر کاروانیان مقاومت می د و به دستورات آنها گوش نمی د ممکن بود حتی آنها را بکُشند غارتگران اموال ی شده را بین خود و همدستانشان تقسیم می د و پولی به دست می آوردند. یک روز کاروانی متشکل از چند تاجر از شهری به قصد تجارت حرکت د و با خود اجناسی که در شهرشان تولید شده بود می بردند تا در شهر دیگری بفروشند و اجناسی که لازم دارند از آن شهر ب ند و بیاورند آنها می خواستند با این ید و فروش سود کنند. در میان این تجار، تاجر جوانی هم بود که برای اولین بار قصد سفر برای تجارت را داشت، او تا آن موقع غارتگران را که به کاروانیان حمله می د ندیده بود. ولی با حرف هایی که از همسفرانش شنیده بود به شدت از اینکه توسط غارتگران غافلگیر شود، اموالش به سرقت رود و حتی به خودش حمله شود می ترسید. ولی با همه شنیده هایش نمی توانست از سودی که با این ید و فروش نصیبش می شد چشم بپوشاند چند روزی کاروان به آسودگی حرکت کرد. تا اینکه به جاده ای کوهستانی و پ یچ و خم رسید. در جاده های کوهستانی به خاطر اینکه کمین گاه های بیشتری وجود داشت احتمال غافلگیر شدن توسط راه ن بیشتر بود. با رسیدن به این مسیر ترس و دلشوره ی جوان تاجر هم بیشتر شد. غروب بود که به پایین جاده ی کوهستانی رسیدند. کاروانیان تصمیم گرفتند شب را آنجا استراحت کنند تا فردا صبح زود با انرژی و توان بیشتری از پیچ و خم آن عبور کنند. آنها بارهایشان را از اسب و حیوانات دیگر پایین آوردند تا حیوان هم استراحتی کند. چون احتمال حضور راه ن در آن جاده زیاد بود، تجار تصمیم گرفتند کالاهای ارزشمندشان را پنهان کنند تا اگر نیمه شب در خواب مورد حمله ی غارتگران قرار گرفتند تمام اموالشان را از دست ندهند. با تاریک شدن هوا تجار شروع به پنهان کالاهای ارزشمندشان در اطراف محل اقامتشان د. هر مشغول کار خودش بود و حواسش به دیگری نبود. تاجر جوان که خیلی می ترسید اموالش را ببرد فکری به ذهنش رسید و تصمیم گرفت به جای اینکه اموالش را پنهان کند، گشتی در کوهستان بزند و غارتگران را پیدا کند و با آنها صحبت کند. همین کار را هم کرد. به مخفی گاه آنها رفت و به رئیس آنها گفت آمده ام معامله ای با هم . گفت: گوش می کنم. تاجر جوان گفت: ما یک کاروان تجاری هستیم که در پایین کوهپایه اطراق کردیم تا شب را در آنجا استراحت کنیم. گفت: این را که خودم می دانم. از معامله ات بگو. جوان گفت: من می دانم که شما امشب یا فردا صبح به ما حمله می کنید. من جوان هستم و این اولین باری است که به قصد تجارت سفر می کنم همه ی دارایی ام را هم با خود آورده ام، اگر شما اجناس مرا ب ید من ش ت بزرگی می خورم. ولی همراهانم همه از تجار بزرگ شهر هستند آنها امشب از ترس حمله ی غافلگیرانه شما همه ی اموال و اجناس با ارزششان را پنهان د. من می روم جای اموال پنهان شده آنها را علامت می زنم شما نیمه شب به ما حمله کنید و آنها را بردارید. گفت: خوب در ازاء این اطلاعات از ما چه می خواهی؟ تاجر جوان گفت: می خواهم اموال من را دست نزنید و اینکه من هم مثل یکی از افراد گروه شما از تقسیم اموال یده شده یک سهم داشته باشم. راهزن گفت: صبر کن باید با دوستانم م کنم. آنها گفتند: خوب، خیلی راحت بدون درگیری و خونریزی اموال این کاروان را غارت می کنیم و یک سهم هم به این تاجر جوان می دهیم. راهزن نتیجه ی م با گروهش را به تاجر خبر داد و جوان با شادی رفت.جوان به سراغ همراهانش رفت و جای تک تک اموالشان را پیدا کرد، حتی به برخی در پنهان اموالشان کمک کرد ولی خودش خونسرد روکشی روی اموالش انداخت و کنار آنها خو د. نیمه ی شب گذشته بود و نزدیک صبح بود که گروه راه ن از فرصت استفاده د موقعی که کاروانیان خواب بودند به آنها نزدیک شدند و جاهایی که علامت گذاری شده بود گشتند اموال را برداشتند و بردند آنها تقریباً اموال همه ی تجار را بردند.تاجر جوان که بیدار شد همراهانش هنوز خواب بودند. سریع خود را به کمینگاه راه ن رساند، سهم خود را گرفت و به سرعت پایین آمد و آنها را میان اموالش پنهان کرد. تجار دیگر کم کم بیدار شدند و خبردار شدند که ب غارتگران به آنها حمله د و اموال پنهان شده شان را برده اند. در نهایت کاروانیان به راه افتادند. در طول مسیر همه از بلایی که بر سر اموالشان آمده بود، ناله می د. تاجر جوان گفت: شما من را عصبانی می کنید همه اش ناله می کنید. من حوصله شما را ندارم من سریع تر می روم به شهر بعدی شما را در کاروانسرای شهر می بینم. تاجر جوان به سرعت خود را به شهر بعدی رساند و اموالی که سهمش از غارت راه ن بود را به بازار برد و فروخت. چند ساعت بعد کاروانیان به شهر رسیدند بعضی از تجار که قبلاً به آن شهر آمده بودند و در بازار شناخته شده بودند. آمدند تا سری به بازار بزنند و ببینند چه طوری می شود پولی به دست آورند که بتوانند به شهر خودشان بازگردند. یکی از این تجار وارد حجره ی یکی از دوستانش شد تا از او کمک بگیرد. همین طور که نشسته بود و از بلایی که بر سر او و همراهانش آمده بود تعریف می کرد. یک لحظه چشمش به پارچه ها و ظروف خودش که ب پنهان کرده بود و توسط غارتگران یده شده بود افتاد. رو کرد به دوستش و گفت: این پارچه ها و ظروف را از کجا یدی؟ مرد حجره دار گفت: جوانی غریبه امروز صبح آورد، قیمت خوبی پیشنهاد کرد من هم یدم. تاجر که ب متوجه غیبت همراه جوانش شده بود و رفتار امروز جوان هم برایش عجیب بود. گفت: اگر دوباره او را ببینی می شناسی؟ حجره دار گفت: بله امروز صبح او را دیدم. تاجر به کاروانسرا بازگشت و ماجرا را برای تجار دیگر تعریف کرد. آنها تصمیم گرفتند همه با هم نزد قاضی شهر روند و از تاجر جوان به خاطر خیانتی که کرده شکایت کنند. قاضی دستور داد او را دستگیر کنند. سپس دادگاه او را محکوم به پرداخت غرامت به تک تک همراهانش کرد. تا تو باشی شریک و رفیق قافله نشوی.جوان که چاره ای نداشت مجبور شد تمام اموال و اجناس خودش را بفروشد تا بتواند غرامت را پرداخت کند و از زندان رفتن نجات پیدا کند. حکایتی از گم شدن دو روزه حاجیان در صحرا (قسمت دوم) یا صاحب ا مان ادرکنا» همه با حال ناامیدی و گریه و زاری این ذکر شریف را تکرار می کردیم و آقا را صدا می زدیم. به حاجیان گفتم: « با خدا قرار بگذارید که اگر نجات یافتیم همة اموالی که به همراه داریم در راه خدا انفاق کنیم، با خدا عهد ببند. پرسش :بسیار می بینیم که ثروت فرد ربا دهنده همواره در حال افزایش است! آیا این واقعیت با آیه ای که ناظر به محو و نابودی ثروتی است که از ربا به دست می آید، ناهمخوان نیست؟! پاسخ آنچه در پرسش آمده موضوعی است که در روایات از معصومان(ع) نیز پرسیده شده است: 1. از صادق(ع) پرسیدند: گاه می بینی. اختصاصی از هایدی مفهوم مال با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 42   مقدمه : در حیازت مباحات حیازت مصدر باب حاز می باشد و به معنی به دست آوردن آمده است و اصطلاحا چنانکه ماده «146» قانون مدنی می گوید: «مقصود از حیازت تصرف و وضع ید . مقاله بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی تحقیق بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی دسته بندی اقتصاد فرمت فایل doc حجم فایل 69 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 33 دریافت فایل مقاله بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی فروشنده فایل کد کاربری 4152 تمام فایل ها *تحقیق وبررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی*
پیشگفتار: یکی از عوامل کلیدی و تعیین کننده در فراینده توسعه اقتصادی، پس انداز می باشد. این مفهوم به دو شکل پس اندازهای مالی و پس اندازهای غیر مالی مطرح می شود. در پس اندازه مالی سرمایه های پراکنده در سطح جامعه برای ید اموالی نظیر: زمین، مسکن، جواهرات و... صرف می شود. ولی در پس اندازهای غیر مالی این سرمایه ها در مسیرهایی نظیر: ید اوراق مشارکت و بیمه های عمر با ویژگی پس انداز قرار می گیرند. در پس اندازهای مالی سرمایه های مورد نظر عملاً فاقد قابلیت تحریک بازار سرمایه وتأمین نیازهای مالی برنامه های توسعه می باشند. اما به کمک پس اندازهای غیر مالی ظرفیت های مورد نیاز برای اجرای پروژه های مختلف فراهم می شود. مطالعات نشان می دهد نسبت پس اندازه به تولید ناخالص ملی در 14 کشور از 20 کشوری که از لحاظ توسعه اقتصادی بالاترین رشد را داشته اند، بالغ بر 25 درصد بوده است. اما این نسبت در 14 کشور از 20 کشوری که کمترین رشد اقتصادی را داشته اند کمتر از 15 درصد بوده است. این مسئله نشان می دهد که رابطه میان پس اندازه و تولید ناخالص رابطه ای مستقیم و تعیین کننده می باشد. از آنجا که بیمه های عمر وپس اندازه نیز یکی از محورهای مهم پس اندازهای غیر مالی را تشکیل می دهند میزان توسعه این بیمه نقش قابل ملاحظه ای را در دستی به اه توسعه اقتصادی به خود اختصاص می دهند. علاوه بر این بیمه عمر و پس انداز از کارکردهای کلان اقتصادی دیگری نظیر: مقابله با کاهش ارزش پول وحفظ قابلیت ایفای تعهدات بیمه گر نیز برخوردار است. هم چنین در سطح د نیز این بیمه امکان ایجاد سرمایه برای اعضای جامعه و خانوادة آنها را فراهم کرده و موجب تحکیم اقتصاد خانواده می شود. با توجه به اهمیت قابل توجه بیمه های عمروپس انداز در توسعه اقتصادی به نظر می رسد می بایست عوامل مؤثر بر توسعه بیمه های عمر در دیگران شناسایی شده و در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد. شاید بتوان مهمترین عوامل مورد نظر را به شرح زیر بر شمرد: 1-ثبات اقتصادی: با توجه به بلند مدت بودن تعهدات بیمه عمر، عدم وجود ثبات در اقتصاد جامعه امکان مدیریت شایسته این بیمه را تحت تأثیر قرار داده و گرایش مردم به آن را کاهش خواهد داد. 2-فرهنگ بیمه: تلقی مردم نسبت به بیمه وورود آن به باورها و هنجارهای فرهنگی جامعه که خود تابع شناخت مزایا و قابلیت های آن است، از دیگر عوامل مهم در توسعه بیمه عمر می باشد. 3-تورم: یکی از آفت های پس انداز مالی تورم است. و وجود آن توسعه بیمه های عمر را کند می کند. 4-در آمد واقعی خانواده ها: درآمد واقعی خانواده که خود تابع وضعیت اقتصادی جامعه است،یکی از مهم ترین عوامل در رویکرد مردم به این بیمه را شکل می دهد. 5-ارائه طرح های مناسب و کارآمد از سوی بیمه گران: وجود طرح های بیمه عمر و مناسب با شرایط اقتصادی جامعه و نیازهای مردم از دیگر عوامل مهم در توسعه آن است. در این راستا شکل گیری مؤسسات تخصصی بیمه عمر می تواند زمینه مناسبی را برای تخصصی و کار آمد شدن طرح ها و هم چنین بهبود مدیریت سرمایه گذاری و نظارت بر آن فراهم کند. با توجه به تحولات اخیر صنعت بیمه کشور که رفع تنگناهای موجود و افزایش ظرفیت بیمه گری از جمله چشم اندازهای آینده آن هستند، به نظر می رسد شرایط مناسبی برای توسعه صنعت بیمه در کشور و به ویژه بیمه عمر و پس انداز فراهم شده است. این امید می رود که با تحقق ظرفیت های جدید ، شکل گیری شرکتهای بیمه تخصصی عمر و رفع نارسایی های موجود ، در آینده شاهد توسعه بیمه های عمر و به دنبال آن افزایش سهم پس اندازهای غیر مالی در بازار سرمایه و تأثیر مثبت آن بر توسعه اقتصادی کشور باشیم . فهرست مطالب عنوان صفحه پیشگفتار.......................................................................................................... 1 مقدمه ............................................................................................................. 5 بیان مسئله ....................................................................................................... 7 اهمیت تحقیق................................................................................................. 14 اه تحقیق................................................................................................. 19 فرضیات تحقیق.............................................................................................. 22 روشهای مطالعه و جمع آوری اطلاعات........................................................... 23 تجزیه و تحلیل............................................................................................... 24 روش تحقیق................................................................................................... 25 قلمرو تحقیق.................................................................................................. 25 متغیرهای عملیاتی.......................................................................................... 26 محدودهایتهای تحقیق..................................................................................... 26 تعاریف عملیاتی............................................................................................. 28 منابع و مآخذ.................................................................................................. 29 بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادیپس اندازپس انداز مالیپس انداز غیر مالیسرمایهزمینمسکنجواهرات ید اوراقکلان اقتصادیبیمه عمرثبات اقتصادیفرهنگ بیمه مقاله تحقیق پایان نامه
بهترین روش ب درآمد از اینترنت پس از انقلاب ی یک جو روانی بر جامعه حکم فرما شد مبنی بر مصادره اموال وابستگان طاغوت لذا قرار بر این شد که اموالی که متعلق به خاندان سلطنت یا وابستگان آنها مصادره و در راه مصالح بکار گرفته شود خب اگر این کار در مقیاس محدود و فقط در رابطه با انی که دستشان به خون مردم آغشته بود انجا. طرح دعوا در دادگستری نیازمند پرداخت هزینه است اما گاه افراد توانایی مالی کافی برای پرداخت هزینه دادرسی را ندارند. در این صورت چون منصفانه نیست که این اشخاص به علت عدم توانایی مالی از رسیدن به حقوق خود منع شوند، قانون گذار اجازه داده است که با اثبات اعسار(ناتوانی)، بتوانند دعوا. “سریال زندگی گمشده” خلاصه داستان تمام قسمت ها و قسمت آ سریال زندگی گمشده در شبکه atv تولید شده است. این سریال ترکی به کارگردانی تانر آکواردار و به نویسندگی یلدا اراوغبو در سال 2015 ساخته شده است. آیا زندگی فردی که به پایان رسیده دوباره شورع می شود؟ سریال زندگی گمشده دارای داستانی بسیار زیبا است که می تواند بیننده ها را تحت تاثیر قرار دهد. سریال زندگی گمشده خلاصه داستان سریال زندگی گمشده : آسیه خیلی زود مرد زندگی اش را انتخاب می کند و پشیمان می شود. اسیه پس از اینکه از مردی که عاشقش بود باردار می شود پشیمان میشود و میفهمد که این مرد را دوست ندارد و در انتخاب همسرش اشتباه کرده است. مردی که عشق آسیه بود از وی میخواهد که خیلی سریع بچه شان را سقط کند و به همین دلیل آسیه در تصمیمی عجیب به وی چاقو می زند و فرار می کند. هنگام فرار خواهش هم به او می پیوندد و هر دوی آنها سوار بر یک خودرو می شوند. در این خودرو، نوه یک خانوده پولدار به نام چتین و یک دختر به نام سلن هستند. گویا قرار است چتین و سلن بزودی با هم نامزد شوند و به همین دلیل هر هفته با هم به مزرعه ای که در قبضه دارند می روند. آسیه زن را متقاعد میکند که چتین وی را فریب داده و جر و بحث بین چتین و آن زن در لبه یک ص ه و پرتگاه رخ میدهد. در حین جر و بحث خودرو از به درون دره می افتد و آن زن میمیرد و اسیه هم برای اینکه از مشکلات و سختی های زندگی اش رهایی پیدا کند خودش را جای سلن جا میزند و باعث می شود که همه فکر کنند اسیه مرده است و چتین هم از یک مشکل بسیار بزرگ رهایی پیدا می کند و در ازای اینکار از چتین ۵۰ هزار لیر پول درخواست میکند. موضوع به گرفتن این پول ختم نمی شود و او با این مبلغ راضی نمی شود و در خانه ای که متعلق به چتین است ن می شود و هر روز انتظاراتش بزرگتر می شود و از طرفی دیگر برای اموالی که به صورت باج به دست آورده است مبارزه می کند. از خانواده آسیه فقط خواهرش مینه میداند که آسیه نمرده است ولی نامادریش از لوازم آسیه که بهش تحویل دادند و بخاطر رفتارهای مینه به این موضوع مشکوک شده است. پروین نامادری آسیه هم زندگی سختی داشته و برای نظافت به خانه مردم میرفت و به اجبار با پدر آسیه ازدواج کرده است. آسیه دارای شخصیت جالبی است و برای اینکه بتواند عروس خانوده چتین شود و دارای یک زندی ثروتمند باشد دست به هر کاری می زند و انواع دروغ ها را می گوید. او اصلا حاضر نیست به زندگی گذشته اش که بسیار فقیرانه است برگردد. سریال زندگی گمشده قسمت آ سریال زندگی گمشده سریال زندگی گمشده سریال ترکی زندگی گمشده سریال زندگی گمشده سریال زندگی گمشده آسیه و چتین در سریال زندگی گمشده سریال زندگی گمشده داستان سریال زندگی گمشده سریال زندگی گمشده همچنین ببینید : سریال ما یرا سریال کاخ نشینان امروز سریال عشق اورژانسی پس از انقلاب ی یک جو روانی بر جامعه حکم فرما شد مبنی بر مصادره اموال وابستگان طاغوت لذا قرار بر این شد که اموالی که متعلق به خاندان سلطنت یا وابستگان آنها مصادره و در راه مصالح بکار گرفته شود خب اگر این کار در مقیاس محدود و فقط در رابطه با انی که دستشان به خون مردم آغشته بود انجا. اختصاصی از رزفایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد فروش اقساطی در قبال اسناد تجاری به صورت ورد 5 صفحه به صورت ورد با و پر سرعت . فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد فروش اقساطی در قبال اسناد تجاری به صورت ورد 5 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.     قرارداد . سرانجا پس از چهل سال بجای توسعه همه جانبه رسیدن به این جمله که اعاده اموال نا مشروع مدیران و مسئولان را برسی کنیم و با طرحی خواهان رسیدگی و اجرایی ان شویم.؟؟// گویا شعار های اول انقلاب و اصول اصلی قانون اساسی را برخی یا فراموش کرده اند یا ان را دور زده اند. ره وقتی امد به کاخ نرفت .
بررسی-غائب-مفقود-الاثر-وضع-حقوقی-و-قوانین-مربوط-به-آن
بررسی غائب مفقود الاثر، وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن
فرمت فایل ی: .rar
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 170
حجم فایل: 95
قیمت: 15000 تومان
بخشی از متن:

موضوع مربوط به غایب مفقود الاثر ، وضع حقوقی و قوانین مربوطه به آن را به منظور پروژه تحقیقاتی خود انتخاب نموده ام .
مساله غایبان مفقود الاثر ، در تمام نظام های حقوقی ، قوانین و مقررات کشورها ، ین حقوقدانان و عقاید علمای مذهبی ریشه دارد . قدمت و سابقه این موضوع به بدو پیدایش جوامع بشری بر می گردد .
با وجود وضع قوانین و مقررات متعدد در این زمینه هنوز هم با مسائل و مشکلات حقوقی روبرو هستیم . جنگ ، یکی از عواملی است که در پیدایش این پدیده نقش دارد. مساله جنگ تحمیلی در اوایل انقلاب ی به طرفیت عراق و متحدان اروپایی و یی وی گریبانگیر جامعه ی ما شد .
افزایش تعداد مفقودان و آزادگان ( مفقودان سابق ) ، مشکلات حقوقی پیش روی خانواده آنها و وضعیت اموالشان موجب شد با وجود اینکه چندین سال از پایان جنگ می گذرد هنوز هم به این موضوع به عنوان یکی از مهم ترین مسائلی که در این برهه از زمان در اولویت ویژه برای مطالعه و تدقیق قرار دارد پرداخته شود .
در ایران قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت ماه 1307 و اصلاحات بعد آن درماده 1011 لغایت 1030 ، و همچنین قانون امور حسبی مصوب 2 تیر ماه 1319 و اصلاحات بعد آن ، از ماده 126 لغایت ماده 161 را به غایب مفقود الاثر اختصاص داده اند ، البته چند ماده ای نیز در قانون مدنی در باب طلاق و ارث وجود دارد که به مسئله غایب مفقود الاثر می پردازد .

مقدمه 1
تقسیم مطالب 6
باب نخست – کلیات
تقسیم موضوع 8
فصل یکم – تعاریف 10
1) علل غیبت و حکم غایب 10
2) امور مالی غایب 15
3) غایب و بقای زوجیت 17
4) غیبت و حکم دادگاه 18
5) تعریف غایب مفقود الاثر
و تفکیک آن از مفاهیم مشابه ( غایب مجهول المکان ومفقود) 18
6) عناصر تحقق مفهوم حقوقی غیبت 21
فصل دوم – مصوبات مصرحه در مورد غایب مفقود الاثر 22
گفتار یکم – قانون مدنی و امور حسبی 22
گفتار دوم – قوانین متفرقه 25
باب دوم – وضع حقوق مالی غایب
تقسیم موضوع 28
فصل یکم – وضع حقوقی غایب قبل از نصب امین 31
گفتار یکم – وضع حقوقی غایب قبل از مداخله دادستان و نصب امین 31
بندیکم – اداره فضولی اموال غایب 31
بنددوم – اداره اموال غایب به وسیله قراردادی 32
الف – دخ 32
ب- اقدام وصی 34
بند سوم – اداره اموال غایب به وسیله قانونی 35
گفتار دوم - وضع حقوقی غائب پس از اطلاع مقام قضایی تا نصب امین 36
1- حدود مسئولیت و صلاحیت محلی دادستان 36
2- مسئول جبران خسارت وارده به اموال غایب 39
3- وضع ایرانیان غایبی که در خارج اموالی دارند 39
فصل دوم – مرحله تعیین امین 41
تقسیم فصل 41
گفتار یکم – هدف ،شرایط کلی و مفهوم امانت 44
1- هدف از نصب امین 44
2- موارد تعیین امین 44
3- معنای امانت 47
4- شرط ضمان 51
گفتار دوم – تقاضای تعیین امین و مرجع صالح 53
1- متقاضی تعیین امین 53
2- طریق درخواست تعیین امین 54
3- وظایف دادگاه و نحوه انتخاب امین 57
4- نصب امین درخارج از ا یران 64
5- ضم امین و موارد آن 65
6- تعیین امین موقت 67
7- تعیین ناظر 67
8- تعدد امنا و نظار 68
9- قبول امین یا ناظر و دستور دادگاه 70
گفتار سوم – شرایط امین ، اولویت ها 70
الف – شرایط امین 70
ب- اولویت های نصب امین 73
گفتار چهارم – اختیارات ، وظایف و مسئولیتهای امین 74
1- شروع وظایف و حدود اختیارات امین غائب 74
2- تنظیم صورت جامع از کلیه اموال قبل از مداخله 75
3- نگهداری و اداره اموال 77
4- فروش اموال ضایع شدنی 78
5- فروش اموال منقوله غیر لازم 81
6- منع فروش و رهن اموال غیر منقول 84
7- ترتیب پرداخت دیون و نفقه زوجه و اقارب 86
8- نمایندگی امین از طرف غایب در دعاوی 89
9- تقسیم سهم الارث غائب 90
10- دخ در مهر و موم ترکه مورث غائب و رفع آن 93
11- درخواست تحریر ترکه مورث غایب 94
12- پرداخت هزینه ها 95
13- صلح دعاوی 97
14- تحویل دادن اموال پس از زوال سمت 97
گفتار پنجم – حقوق و مسئولیت های امین 98
بند یکم – حقوق امین 98
الف – حق ا حمه امین و مرجع صالح در تعیین حق ا حمه 98
بند دوم – مسئولیت های امین 99
الف- مسئولیت مدنی 99
ب- مسئولیت کیفری 101
گفتار ششم – عزل امین 102
1- موارد عزل امین 103
2- نحوه رسیدگی و مرجع صلاحیتدار در عزل امین 104
3- پایان دوره امانت و نظارت 105
فصل سوم – تصرف موقت ورثه در اموال غایب 106
تقسیم فصل 106
گفتار یکم – ارکان ماهوی حق ورثه نسبت به اموال غایب 107
1- مفهوم ورثه 107
2- مفهوم تصرف موقت 109
گفتار دوم – شرایط تصرف موقت ورثه در اموال غایب 110
1- موارد اجرای این مرحله 110
2- شرایط درخواست تصرف موقت اموال غایب از دادگاه 113
3- دادگاه صالح در درخواست تصرف موقت اموال 113
4- نحوه رسیدگی به درخواست تصرف موقت اموال 115
5- اختیارات و وظایف ورثه 118
باب سوم – حکم موقت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه
تقسیم موضوع 121
فصل یکم – اقسام موت و مبنای حکم موقت فرضی غایب 122
گفتار یکم – اقسام موت و حقیقت ماهوی آن 122
1- اقسام موت 122
2- موت حقیقی 122
3- موت حکمی 123
4- موت فرضی 125
گفتار دوم – تردید در مرگ انسان و حکم آن 127
بند یکم – قاعده فقهی 127
بند دوم – حقوق موضوعه 128
الف – قانون مدنی 128
ب- امارات قانونی 129
ج – بررسی امارات قانونی و قضایی 130
فصل دوم – صدور حکم و آثار آن 131
تقسیم فصل 131
گفتار یکم – مقدمات و شرایط صدور حکم موت فرضی 133
1- متقاضیان حکم 133
2- دادگاه صالح برای صدور حکم موت فرضی 133
3- شرایط شکلی درخواست 134
گفتار دوم – نحوه رسیدگی دادگاه 135
1- تکالیف دادگاه پیش از صدور حکم 135
2- حکم دادگاه و مندرجات آن 138
3- ابلاغ حکم و تجدید نظر در آن 139
گفتار سوم – سوابق فقهی 140
1- لمعه - شهید اول 140
2- قواعد – علامه حلی 141
3- مختصر المنافع - محقق حلی 141
گفتار چهارم – آثار حکم موت فرضی 142
1- آثار حکم در امور مالی و غیر مالی 142
فصل سوم - الغای حکم موت فرضی و بازگشت غایب 144
گفتار یکم – آثار کشف زنده بودن غایب 144
- ابطال حکم موت فرضی 144
بند اول - تاثیر بازگشت غایب در اموال 144
الف - وضع منافع و نمائات 144
ب- وضع اموال مصرفی و تلف شده 145
بند دوم - تاثیر بازگشت غائب در عقد نکاح 146
الف – بازگشت زوج غایب 146
ب- بازگشت زوجه غایب 146
باب چهارم – وضعیت خانواده غایب
تقسیم موضوع 148
فصل یکم – تکلیف زوجه غایب 149
گفتار یکم - ترک زندگی خانوادگی توسط زوج و مقایسه آن با مفهوم غیبت 149
گفتار دوم - درخواست زوجه مبنی بر صدور حکم موت فرضی برای انحلال نکاح 151
1- متقاضی صدور حکم 151
2- عده زوجه غایب 153
3- بازگشت غایب پس از صدور حکم موت فرضی 153
گفتار سوم - درخواست طلاق از ناحیه زوجه و آثار آن 154
1- شرایط درخواست طلاق 154
2- عده زوجه غایب 155
3- نفقه زوجه در ایام عده 156
4- وضعیت توارث
گفتار چهارم – مطالعه تطبیقی در مورد غایب مفقود الاثر شدن زوج و وضعیت زوجه در بین اقلیت های مذهبی و مقایسه آن با حقوق ایران 158
1- آیین یهود 158
2- ارتدو 159
3- دین زرتشت 161
4- ارامنه گریگوریان 163
نتیجه 165
کلید واژه 170
پیوست ها 171
پیوست یکم – نمونه هایی از رویه عملی محاکم 172
پیوست دوم – اهم مسائل پیرامون غایب مفقود الاثر 179
فهرست منابع و مآخذ 183


 فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

غایب مفقود الاثر"/> أبان از سلیم نقل می کند که گفت: به المؤمنین خبر دادند که عمرو عاص در خطبه ای به اهل شام چنین گفته است: رسول خدا ص مرا به عنوان فرمانده لشکر خود که ابوبکر و عمر نیز در آن بودند انتخاب نمود و من گمان این به خاطر منزلتی است که نزد آن حضرت ص دارم. برای همین وقتی نزد او رفتم، گفتم: ای رسو. ساده مطرحش میکنم. بدون نام بردن از شخصیت ها و استفاده از واژه های سرگیجه آور فلسفی و اجتماعی. وقتی از ی علوم میگویند برای من تا حد زیادی غیرقابل هضم است آنگاه که به یقین برسیم، تعلیمات اصیل دین منشا این دنیایی ندارند و علم هر آنچه میداند از این کره ی خاکی خارج نیست. دین از علم و فلسفه یک قدم جلوتر رفته. احتمال اینکه اشتباه کنم زیاد است و خب نمیخواهم در این مورد بنویسم. قصدم چیز دیگری ست. هستند آن هایی که دین دارند، اگر بی دین بودند بهتر بود و آن هایی که بی دین اند، اگر دین دار بودند بهتر. هستند عالمانی که اگر احمق بودند بهتر بود و احمق هایی که باید بیشتر میدانستند. هیچ چیز آن طور که ما خواسته ایم پیش نرفته و شاید ما هیچوقت از هیچ چیز درسی نگرفته ایم و هرچه میدانستیم به فراموشی س شده. در مصر در پارس در هند و خیلی جاهای دیگر، دین ها یا آیین هایی بوده اند که فراموش شده اند. چگونگی ساخت اهرام مصر یا باتری هایی که در مصر و ایران باستان کشف شده و یا عمل های جراحی که در این دو تمدن اتفاق می افتاده و نقاشی هایی باستانی که امروزه به تازگی نمود خارجی یافته اند که یا مکتشفی کشفشان کرده یا مخترعی اختراعشان. این ها علم هایی بوده اند که بعد از مدتی انگار دوباره کشف و اختراع شدند. زیادند تمدن هایی که در اروپا و آسیا و افریقا و امریکا زیر خاک رفته اند و با کاوش پیدا میشوند و چه بسیار تمدن های پیشرفته ای که هیچ اثری از آن ها باقی نمانده باشد. و اما انسان بعد از آن که فهمید نباید مثل بربرها زندگی کند و کلیسا را مهم ترین عامل عقب ماندگی دانست، خواست که با علم، صد سال دیگر در آرمان شهر زندگی کند. حسادت میکرد به آن هایی که قرار است آن موقع جوانی کنند. و فقط با علم. هنوز در رویاهای خودش غوطه ور بود؛ که کالودن، اولم، واترلو، کریمه، میوند، جنگ جهانی اول و دوم و آرماگدون بی رحمانه با تلفات بسیار رخ داد. کشف داروها و راه های ضدبارداری، اصلی ترین نهادشان، خانواده، را از هم پاشید و بی بند و باری را ساده کرد. هنر به ابزاری تبدیل شد که دیگر زیبا بودنش اهمیتی نداشت(مثل نقاشی و موسیقی و نمایش[سینما]). رسانه ها وسیله ای شدند برای بهره کشی نوین(مثلا رو مه) و نوین تر(مثلا رادیو) و نوین تر(مثلا تلویزیون) و خیلی نوین تر(مثلا اینترنت و شبکه هایش). کشف اینکه در آسمان هیچ چیزی نیست جز تعدادی ستاره و سیاره و سیاهی، رویا بافی ها در مورد جهانی ورای تصور انسان را کم رنگ کرد. اینکه خورشید فقط یک ستاره است مثل بقیه و ستاره های بزرگ تر از آن هم وجود دارند، نشاط صبحگاهان را کاست. کشف اینکه ابرها فقط بخار آبی متراکمند افسانه ی فرشته های میان ابرها را به نابودی کشاند. اینکه باران و برف، سرد شده ی آن بخار آب هستند، شاعرانگی ها را بی اثر کرد. آدم مجموعه ای از سلول شد مثل تمام موجودات هم رده اش. هرچه علم پیش رفت و هرچه خواست حقیقت را بیشتر بفهمد، انسان بیش از پیش از بین رفت و گم شد. فقیر شد. تنها شد. نا امید شد. هیچوقت هیچ نمیفهمد که کشفش یا اختراعش قرار است چه بلایی سر بشر بیاورد؛ اما، یقینا میداند که بشر بالا ه راهی پیدا میکند که در جهت شر، از آن استفاده کند. شبانه با اسلحه وارد خانه ای شود، با چراغ قوه راهش را بیابد و با پیچ گوشتی در یک صندوق را باز کند و اموالی را به سرقت ببرد و سوار ماشین پر سرعت با چراغ های روشن و سوخت بنزین شود و در جاده ای آسف ، براند. ما در دنیایی زندگی میکنیم که اگر نباشیم، به نظر اتفاقی نمی افتد و راهش را همان طور ادامه میدهد. مثل میلیون ها افریقایی که به خاطر جنگ و برده داری و گرسنگی مردند. شاید امروز تا حدی وحشی گری های قبل را ندارد؛ اما، او مجبور است برای صلح هم با ابزار وحشی گری وارد عمل شود و اگر مجبور به استفاده از ابزار شود اتفاقات بسیار وحشتناک تر از قبل می افتد. مثل ژاپنی هایی که به بهانه ی صلح سلول هایشان هم تجزیه و ناپدید شد. سوالی که در انتها بعد از این مقدمه ی بی سر و ته و ناامید کننده میخواهم بپرسم این است که به مفصل ترین شکل ممکن بگویید اگر همینقدر ناامید کننده و شاید واقعی تر به زندگی و بشر نگاه کنید، معنایش (زندگی) برای شما چیست؟ به چه خاطر و به چه امیدی زندگی میکنید؟ چه چیزی به شما انگیزه ی پیش رفتن میدهد؟ و خاص تر اینکه در مورد دین چه دارید و چه ندارید، چگونه فکر میکنید؟ و بعد خودمونیش این میشه که چند تا از دوستان این پست رو ندیدن و نزدیک نمایشگاه کتاب دوباره خواستنش که باز لینکش رو میذارم: دعوت به جامعه شناسی عناصر تشکیل دهنده مدل حسابداری: ♥ دارایی. ♥ بدهی. ♥ سرمایه. ♥ درآمد. ♥ هزینه.
♥ دارایی: اموال، مطالبات و سایر منابع متعلق به یک موسسه که در نتیجه معاملات، عملیلت مالی یا سایر رویدادها ایجاد شده و قابل تقویم به پول و دارای منافع آتی است دارایی نامیده می شود.اموالی که صاحب یک . مَن لا یحضره الفقیه: باقر علیه السلام فرمود: علی علیه السلام وارد مسجد شد و جوانی گریان به استقبال او آمد درحالی­که عده ای او را آرام می­ د، علی علیه السلام پرسید: چه چیزی تو را به گریه وا داشته است؟ گفت: ای مؤمنان، قاضی شریح در مورد من حکمی صادر کرده که دلیل آن را نمی­فهمم، این ج. علم به زبانها و لغات اسماعیل سندی (1) می گوید: زمانی که در هندوستان زندگی می ، شنیدم حجّت خداوند شخصی عرب است. لذا به دنبال یافتن او از کشورم خارج شدم و پرسان پرسان به مدینه رفتم. مرا خدمت حضرت رضا علیه السلام راهنمایی د. من حتی یک کلمه عربی نمی دانستم. وقتی نزد او رفتم، به زبان هند. اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره موسی کاظم با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 17   موسی کاظم(علیه السلام) پرتوی از سیره و سیمای موسی کاظم(علیه السلام) حضرت موسی بن جعفر(علیه السلام)، معروف به کاظم و باب الحوائج و عبد صالح د. قال ال محمد بن علی الباقر (ع): مَن لا یحضره الفقیه: باقر علیه السلام فرمود: علی علیه السلام وارد مسجد شد و جوانی گریان به استقبال او آمد درحالی­که عده ای او را آرام می­ د، علی علیه السلام پرسید: چه چیزی تو را به گریه وا داشته است؟ گفت: ای مؤمنان، قاضی شریح در مورد من حکمی صادر کرده . به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از رو مه حمایت، از جمله اموالی که افراد می توانند در تملک خود داشته باشند، حیوانات هستند و همانطور که هر فرد می تواند در اموال خود، هرگونه دخل و تصرفی که خواست داشته باشد، می تواند از حیوانات متعلق به خود نیز به هر روشی که مد نظر. قاضی مقیسه عامل اصلی جرایم و غارت بیت المال توسط بابک زنجانی را معرفی کرد.
حمید فلاح هروی در ادامه یازدهمین جلسه محاکمه همدستان بابک زنجانی در شعبه 28 دادگاه انقلاب اظهار کرد: من از عهده نظارت بر فعالیت های بابک زنجانی برنمی آمدم بنابراین او را به مسئولان وقت معرفی . آنها از س. ابراء:
صرف نظر داین ازدین خود به اختیار و میل

ابوین :
تثنیه اب ، پدرومادر را ازباب غلبه ابوین گویند

ابوینی :
منسوب به ابوین ، صفت و نسبت فرزندانی که از یک پدر ومادر باشند ، در برابر وامی به کار میرود .:
منسوب به اب ، پدری ، از یک پدر ، در مقابل امی

اجد. اختصاصی از یاری فایل ت یق حقوق مدنی با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 12   در گفت وگو با غلامعلی سیفی حقوق مدنی شهید بهشتی مالکیت ادواری نیازمند قانون و آئین نامه است شرق: با گسترش روابط و تعاملات افراد، گرایش های جدیدی در . تعبیر گردو در خواب ابن سیرین,تعبیر خواب گردو تازه,تعبیر خواب گردو ش تن,تعبیر خواب گردو با پوست قهوه ای,تعبیر خواب گردو خوردن,تعبیر خواب گردو با پوست چوبی,تعبیر خواب گردو چیدن,تعبیر خواب گردو با پوست خشک,تعبیر خواب گردو با پوست سبز,تعبیر خواب گردو سبز,تعبیر خواب درخت گردو سبز,تعبیر خواب درخت گردو ابن سیرین,تعبیر خواب گردو از حضرت یوسف,تعبیر خواب گرفتن گردو از مرده,تعبیر خواب تکاندن گردو,.تعبیر خواب گردو,تعبیر خواب ش تن گردو,تعبیر خواب یدن گردو,تعبیر خواب گردو با پوست چوبی+ابن سیرین,تعبیر خواب یدن گردو با پوست چوبی,تعبیر خواب نشستن زیر درخت گردو,تعبیر خواب چیدن گردو,تعبیر خواب درخت گردو از صادق,تعبیر خواب خوردن مغز گردو,تعبیر خواب درخت گردو از حضرت یوسف,تعبیر خواب گردو با پوست چوبی,تعبیر خواب گردو برای زن حامله,تعبیر خواب کاشتن درخت گردو,تعبیر خواب گردو ابن سیرین,تعبیر خواب مغز گردو,تعبیر خواب گردو از صادق تعبیر خواب گردو خوردن,ش تن و چیدن دیدن گردو در خواب تعبیر خواب گردو دیدن گردو در خواب تعبیر خواب تعبیر خواب گردو,خواب گردو,تعبیر گردو در خواب ابن سیرین,گردو در خواب,تعبیر خواب کردو امروز با شما هستیم با خواب گردو پس اگر شما هم به دنبال دانستن تعبیر گردو در خواب هستید این پست را تا انتها مطالعه فرمایید تعبیر دیدن خواب گردو ابتدا به صورت خواب های رایج گردو بیان شده و سپس توسط عالمان غربی و شرقی تعبیر خواب بررسی شده است. چناچه سوالی در مورد تعبیر خواب کردو دارید در قسمت کامنت ها ما را در جریان بگذارید. تعبیر گردو در خواب ابن سیرین,تعبیر خواب گردو تازه,تعبیر خواب گردو ش تن,تعبیر خواب گردو با پوست قهوه ای,تعبیر خواب گردو خوردن,تعبیر خواب گردو با پوست چوبی,تعبیر خواب گردو چیدن,تعبیر خواب گردو با پوست خشک,تعبیر خواب گردو با پوست سبز,تعبیر خواب گردو سبز,تعبیر خواب درخت گردو سبز,تعبیر خواب درخت گردو ابن سیرین,تعبیر خواب گردو از حضرت یوسف,تعبیر خواب گرفتن گردو از مرده,تعبیر خواب تکاندن گردو,.تعبیر خواب گردو,تعبیر خواب ش تن گردو,تعبیر خواب یدن گردو,تعبیر خواب گردو با پوست چوبی+ابن سیرین,تعبیر خواب یدن گردو با پوست چوبی,تعبیر خواب نشستن زیر درخت گردو,تعبیر خواب چیدن گردو,تعبیر خواب درخت گردو از صادق,تعبیر خواب خوردن مغز گردو,تعبیر خواب درخت گردو از حضرت یوسف,تعبیر خواب گردو با پوست چوبی,تعبیر خواب گردو برای زن حامله,تعبیر خواب کاشتن درخت گردو,تعبیر خواب گردو ابن سیرین,تعبیر خواب مغز گردو,تعبیر خواب گردو از صادق تعبیر خواب گردو تازه تعبیر خواب گردو با پوست سبز تعبیر خواب گردو سبز گردوی تازه در خواب به معنی عمر طولانی و به خوبی و حلالیت تعبیر شده است تعبیر خواب گردو ش تن اگر در خواب مشاهده کنید که گردو مى شکنید و مغزى خوب و سالم دارد، بیانگر آن است که در حرفه ى خود پیشرفت مى کنید اما اگر در خوابتان گردو مغزی اب دارد، علامت آن است که امیدها و آرزوهای شما به تلخی و تأسف مبدل می گردد تعبیر خواب گردو با پوست قهوه ای تعبیر خواب گردو با پوست چوبی تعبیر خواب گردو با پوست خشک اگر در خواب ببینید که مقداری گردو با پوست دارید مالی حرام به چنگ می آورید تعبیر خواب گردو خوردن یکی از باارزش ترین نقشه هایتان عملی می شود تعبیر خواب گردو چیدن مورد لطف ی که دوستش دارید قرار خواهید گرفت تعبیر خواب آب,تعبیر خواب آب بازی,تعبیر خواب آب پاشیدن بخش دوم تعبیر خواب گردو توسط عالمان تعبیر خواب غربی و شرقی tabire khab تعبیر خواب گردو ابن سیرین تعبیر خواب گردو، مال و اموالی است که با سختی به دست می آید (دفع بلا و گرفتاری) اگر ببینی گردو بازی می کنی، یـعـنـی با ی دشمنی و خصومت می کنی تعبیر خواب گردو حضرت دانیال (ع) تعبیر درخت گردو مرد «عجمی» است که نسبت به اهل و عیال و زن و فرزند خودش بخشنده و سخاوتمند می باشد. اگر ببینی روی درخت گردو رفته ای، یـعـنـی با مرد بزرگ و سرشناس عجمی رابطه ای با شناحت منجر به ازدواج برقرار می کنی تعبیر خواب گردو جابر مغربی اگر در رؤیا مشاهده کنی که گردو داری، این خواب نشانه این است که از مردی خسیس سود و منفعت به دست می آوری، ولی اگر ببینی تعداد فراوانی گردو داری، تعبیرش خصومت و دشمنی می باشد اگر ببینی از مغز گردو روغن می گیری، یـعـنـی از شخص خسیسی مال و اموال به دست می آوری تعبیر خواب گردو آنلی بیتون خوردن گردو در خواب، علامت آن است که یکی از باارزش ترین نقشه هایتان عملی می شود دیدن گردوهای پوک در خواب، علامت آن است که در حرفه و شغل خود ش ت خواهید خورد
اگر گردوها را لابلای برگهای درختان ببینید، نشانه آن است که زندگی ای لبریز از صلح و صفا خواهید داشت و عمری طولانی در انتظار شما خواهد بود
اگر خواب ببینید از پای درختان گردو جمع می کنید، نشانه آن است که مورد لطف و محبت معشوق خود قرار خواهید گرفت و دست به کارهایی موفقیت آمیز خواهید زد
اگر خواب ببینید به سختی می توانید گردوها را بشکنید، نشانه آن است که بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات و صرف هزینه های بسیار به توفیق و پیروزی خواهید رسید.
اگر خواب ببینید گردویی که می شکنید، مغزی اب دارد، علامت آن است که امیدها و آرزوهای شما به تلخی و تأسف مبدل می گردد تعبیر خواب گردو هانس کورت
دیدن گردو در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است.
اگر خواب ببینید مشغول خوردن گردو هستید، به این معنا است که به آرزوهاى خود دست مى ی د اگر مغز گردو فاسد و اب باشد، یعنى دچار ش ت مى شوید اگر در خواب مشاهده کنید که گردو مى شکنید و مغزى خوب و سالم دارد، بیانگر آن است که در حرفه ى خود پیشرفت مى کنید
تعبیر خواب گردو منوچهر مطیعی تهرانی
اما دیدن مغز گردو نعمت و روزی حلال است بخصوص اگر سفید و پاک و بدون لکه و کرم خوردگی باشد اگر در خواب ببینید که مقداری گردو با پوست دارید مالی حرام به چنگ می آورید. اگر گردوی مورد بحث را دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم خویشتن داری می کنید اگر ببینید گردو را پوست می کنید که مغز آن را بخورید گناهی مرتکب می شوید که نه لذت آن دوام دارد نه مالی که بدست می آورید کام بخش است
مغز گردو در خواب هر چه تمیز ترو پاک کرده تر باشد پولی که به چنگ بیننده خواب می افتد حلال تر و لذت بخش تر است تعبیر خواب گردو دیدن گردو در خواب tabire khab تعبیر خواب گردو خوردن,ش تن و چیدن دیدن گردو در خواب منبع:ابزار وبلاگ و فال حافظ بسم الله القدّوس « وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَاماً » (آیه 5، سوره نساء) «و اموالی که خدا، قوام زندگی شما را به آن مقرّر داشته، به تصرّف سفیهان ندهید.» از زمان تا کنون دشمنان از هر روشی برای تحریم اقتصادی مسلمانان استفاده کرده ان. اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی 19 ص با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 24   «بسمه تعالی» روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی مربوطه: ربیعا اسکینی گردآورنده: علی اکبر حاجی زاده.
محمدجواد ظریف، خارجه ایران، که به ترکیه سفر کرده در گفتگو با بخش عربی گفته که سرنوشت پرونده نازنین زاغری رتکلیف تنها در دست قوه قضائیه است.خانم زاغری رتکلیف شهروند بریتانیایی - ایرانی از دو سال پیش در ایران زندانی است.آقای ظریف در این مصاحبه گفته است که ت بریتانیا در پیگیری پرونده او، باید به استقلال قوه قضائیه ایران توجه کند. خارجه ایران گفت: "خیلی مهم است که بریتانیا حق حاکمیت و تصمیم های قضایی و ایران را به رسمیت بشناسد. قوه قضاییه ایران کاملا مستقل از ت است. قوه قضاییه پرونده خودش را در این مورد دارد و ما در ت تنها می توانیم در موارد انسان دوستانه وارد عمل بشویم و داریم همین کار را هم می کنیم."نازنین زاغری راتکلیف دو سال پیش در حالی که با فرزند دسالش از ایران عازم محل زندگی اش در بریتانیا بود، در فرودگاه بازداشت شد. پاسداران او را به جاسوسی متهم و قوه قضائیه ایران او را به پنج سال زندان محکوم کرد. خانم زاغری این اتهام ها را بارها رد کرده است. پدر و مادر خانم زاغری در این مدت از گابریلا، دختر دسال او نگهداری کرده اند.ابراز 'ناامیدی' همسر نازنین زاغری از عملی شدن وعده خارجه بریتانیابوریس جانسون: با ظریف گفتگوی صریحی درباره نازنین زاغری داشتیمگفت وگوی تلفنی جانسون با ظریف درباره نازنین زاغریبازیگر هالیوود خطاب به خارجه بریتانیا: سوار هواپیما شو و نازنین را بازگردانخانواده راتکلیف؛ نازنین زاغری دو سال پیش در حالی که با فرزند دسالش از ایران عازم محل زندگی اش، در فرودگاه بازداشت شدحق نشر ع paimage captionخانواده راتکلیف؛ نازنین زاغری دو سال پیش در حالی که با فرزند دسالش از ایران عازم محل زندگی اش، در فرودگاه بازداشت شدبوریس جانسون خارجه بریتانیا اوا پاییز سال گذشته خورشیدی (کمتر از چهار ماه پیش) در تهران با مقام های ایرانی دیدار کرد.آقای جانسون پیش از انجام این سفر وعده هایی درباره خانم زاغری داده و گفته بود که حامل یک بسته پیشنهادی جامع برای ارتقای همکاری ایران و بریتانیا است. او در جریان سفر به تهران، دیدارش با محمد جواد ظریف همتای ایرانی اش را "سازنده" خواند و از "گفت وگوی صریح" درباره نازنین زاغری خبر داد.واکنش ظریف به شکیات از اقدام قضایی علیه کارمندان بخش فارسیآقای ظریف همچنین در جواب به سوالی درباره درخواست رئیس بخش جهانی برای مذاکره با مقام های ایران بر سر فشارهایی که به کارکنان بخش فارسی می آورند، گفت: "باعث تاسف است که بخش فارسی در موارد زیادی رویه های کلی را هم دنبال نکرده است. فکر می کنم که احتمالا بدون اینکه نیاز به گفت وگو باشد، صرفا باید راهنمای رو مه نگاری خودشان را دنبال کنند." اخیرا در اقدامی بی سابقه، از سازمان ملل خواست که مانع فشارهای فزاینده حکومت ایران به کارکنان بخش فارسی شود.شکایت به سازمان ملل به دلیل آزار کارکنان بخش فارسی از سوی مقام های ایراندرخواست رئیس برای پایان 'آزار کارکنان بخش فارسی' روز چهارشنبه ۲۵ اکتبر (سوم آبان) در بیانیه ای اعلام کرد که این شکایت را از طرف کارکنان فارسی و با قید فوریت به دیوید کی، گزارشگر ویژه حمایت و ترویج حق بیان و عقیده و همین طور عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران تحویل داده است. می گوید شکایت به سازمان ملل در پی آن صورت گرفته که مقام های ایران تحقیقاتی کیفری علیه ۱۵۲ نفر از کارکنان فعلی، سابق و همکاران فارسی به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" آغاز د.بر اساس قراری که دادگاهی در تهران صادر کرده دارایی های این گروه از کارکنان فارسی مسدود شده و آنها از فروش دارایی هایی خود مانند ملک و حتی خودرو در ایران محروم شده اند. این ممنوعیت، در مواردی همچون اموالی که از خانواده به ارث می رسد، بر اعضای خانواده این کارکنان هم اثر می گذارد و آنها را نیز از فروش و تقسیم این اموال محروم می کند.بیانیه این اقدام را محروم کارکنان فارسی از "حقوق اولیه انسانی" خوانده و گفته است که این کار با قانون اساسی ایران هم مغایرت دارد. اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد حقوق مدنی با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 12   در گفت وگو با غلامعلی سیفی حقوق مدنی شهید بهشتی مالکیت ادواری نیازمند قانون و آئین نامه است شرق: با گسترش روابط و تعاملات افراد، گر. ماده ۱ - هر به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال أخذ و به محکوم له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجر. ماده ۱ - هر به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال أخذ و به محکوم له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجر. بسم الله القدّوس « وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَاماً » (آیه 5، سوره نساء) «و اموالی که خدا، قوام زندگی شما را به آن مقرّر داشته، به تصرّف سفیهان ندهید.» از زمان تا کنون دشمنان از هر روشی برای تحریم اقتصادی مسلمانان استفاده کرده اند تا با تضعیف بنیه اقتصادی، راه نفوذی بر آنان بیابند؛ اما طبق سفارش قرآن، اموال مسلمانان باید عامل مقاومت و استقامت باشد و از تصرف دشمنان و سفیهان جامعه ایمن بماند. با توجه به تحریم های اعمال شده از طرف امریکا و کشورهای غربی علیه ایران، این سؤال به ذهن می رسد که چرا اینترنت و شبکه های به اصطلاح اجتماعی تحریم نشده اند؟! امروزه دشمن صهیونیستی خیلی زیرکانه از علوم جدید برای ضربه زدن به مسلمین جهان استفاده می کند. شاید قبل از ادعای اقتصاد رژیم جعلی به ش تن بایکوت کالاهای ی توسط "وایبر"، ی فکر نمی کرد که در جنگ نرم، به نفع دشمن کلیک کرده باشد! ولی با بررسی های دقیق کارشناسان این موضوع بر همه ثابت شد. بیزینس پلن یا همان طرح تجاریِ این نرم افزارها به گونه ای طراحی شده که براساس استفاده های کاربران از آنها سوددهی می کنند؛ یعنی کاربر محور هستند. کاربران مانند کارگر خادمانه برای سیستم کار می کنند؛ حتی زحمت تبلیغات برای نرم افزار هم بر عهده کاربران است؛ هر کاربر به طور غیر مستقیم مانند ویزیتور برای سیستم عمل می کند و به معرفی سیستم و تبلیغات می پردازد. نرم افزار برای ادامه حیات خود نیز به کاربران نیاز دارد، چرا که این کاربران هستند که تولید محتوا می کنند و باعث فعال بودن شبکه می شوند. هر چقدر فعالیت در این نرم افزارها بیشتر شود، ارزش سیستم هم بالا می رود و این باعث رشد و مؤثر جلوه دادن نرم افزار می شود. در نهایت، میزان رشد نرم افزار که توسط کاربران حاصل شده، باعث ترغیب غول های اقتصادی به عقد قرارداد با این نرم افزارها می شود. با سرمایه گذاری شرکت های اقتصادی کلان، قدرت اقتصادی سیستم ها افزایش یافته، امکان ورود به بازار بورس و فروش سهام فراهم می شود و بدین ترتیب سود مضاعفی عاید این شبکه ها می شود. مبنای ارزش افزوده این شرکت ها در ارزش سهام، تعداد کاربران آن هاست. یعنی هر چه کاربر بیشتر و فعال تر باشد، ارزش سهام بالاتر خواهد رفت. با توجه به اهمیت حضور کاربر در درآمدزایی نرم افزارها، طراحان از هر روشی برای در اختیار گرفتن کاربر استفاده می کنند. علاوه بر چرخه رشد اقتصادی کاربر محور، نرم افزار برای ادامه حیات و ب درآمد بیشتر به دیتا ماینینگ (است اج اطلاعات از میان داده های بسیار زیاد) و فروش اطلاعات کاربران (اطلاعات امنیتی، نظامی، شهروندی و...) می پردازد. بدین ترتیب هیچ کاربری برای آنان بی اهمیت نیست و تک تک کاربران دارای اطلاعات مفیدی برای کمپانی های سازنده و گردانندگان آن ها هستند. اکنون می توان به راز "وایبر" در ش تن بایکوت کالاهای ی و راز ثروت 6 میلیارد دلاری پاوول والریویچ دروف، بنیان گذار "تلگرام" پی برد. ثروتی که با حضور کاربران برای طراحان نرم افزار فراهم آمده است. ثروتی که می توانست مایه ی استقامت و قوام ملت مسلمان باشد ولی به دست دشمنان و مسلمین س شده است! مد ظله العالی می فرمایند: « هر قدمی که ی برای تقویت طاغوت بردارد، در جبهه ی طاغوت قرار میگیرد. کار طاغوت این است: افساد و فساد . وَ اِذا تَوَلّی سَعی فِی الاَرضِ لِیُفسِدَ فیها وَ یُهلِکَ الحَرثَ وَالنَّسلَ وَ اللهُ لا یُحِبُّ الفَسادَ؛ خداوند صلاح بشر را میخواهد، طاغوت فساد بشر را میخواهد. » (16/2/1395) با وجود مدارک مستند و اعتراف سران رژیم غاصب صهیونیستی مبنی بر درآمدزا بودن نرم افزارهای صهیونیستی، بهانه ای برای ادامه فعالیت این نرم افزارها در ایران باقی نمی ماند؛ ولی همچنان این نرم افزارها آزادانه و بدون هیچ محدودیتی به فساد می پردازند! اکنون این سؤال پیش می آید که چرا جلوی فساد دشمن گرفته نمی شود و مسئولین به جای مبارزه با طاغوت، با عضویت خود در شبکه های ضد اجتماعی به تقویت این جبهه می پردازند؟! آیا زمان آن نرسیده که دست از تقویت طاغوت برداشته و به جای پناهندگی در شبکه های به اصطلاح اجتماعی و درآمدزای صهیونیستی، به فکر اجرای حکم ی برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات باشیم؟! امید است تا با مسدود سازی شبکه های ضد اجتماعی صهیونیستی و همچنین راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، زمینه فساد در ایران ریشه کن شده و سرمایه ملی در جهت تقویت طاغوت به کار برده نشود؛ در این صورت در فضای مجازی به استقلال رسیده و زمینه اشتغال برای برنامه نویسان و طراحان داخلی فراهم می آید. مقاله. بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 52 عنوان تحقیق : بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی پیشگفتار: یکی از عوامل کلیدی و تعیین کننده در فراینده توسعه اقتصادی، پس انداز می باشد. این مفهوم به دو شکل پس اندازهای مالی و پس اندازهای غیر مالی مطرح می شود. در پس اندازه مالی سرمایه های پراکنده در سطح جامعه برای ید اموالی نظیر: زمین، مسکن، جواهرات و... صرف می شود. ولی در پس اندازهای غیر مالی این سرمایه ها در مسیرهایی نظیر: ید اوراق مشارکت و بیمه های عمر با ویژگی پس انداز قرار می گیرند. در پس اندازهای مالی سرمایه های مورد نظر عملاً فاقد قابلیت تحریک بازار سرمایه وتأمین نیازهای مالی برنامه های توسعه می باشند. اما به کمک پس اندازهای غیر مالی ظرفیت های مورد نیاز برای اجرای پروژه های مختلف فراهم می شود. مطالعات نشان می دهد نسبت پس اندازه به تولید ناخالص ملی در 14 کشور از 20 کشوری که از لحاظ توسعه اقتصادی بالاترین رشد را داشته اند، بالغ بر 25 درصد بوده است. اما این نسبت در 14 کشور از 20 کشوری که کمترین رشد اقتصادی را داشته اند کمتر از 15 درصد بوده است. این مسئله نشان می دهد که رابطه میان پس اندازه و تولید ناخالص رابطه ای مستقیم و تعیین کننده می باشد. از آنجا که بیمه های عمر وپس اندازه نیز یکی از محورهای مهم پس اندازهای غیر مالی را تشکیل می دهند میزان توسعه این بیمه نقش قابل ملاحظه ای را در دستی به اه توسعه اقتصادی به خود اختصاص می دهند. علاوه بر این بیمه عمر و پس انداز از کارکردهای کلان اقتصادی دیگری نظیر: مقابله با کاهش ارزش پول وحفظ قابلیت ایفای تعهدات بیمه گر نیز برخوردار است. هم چنین در سطح د نیز این بیمه امکان ایجاد سرمایه برای اعضای جامعه و خانوادة آنها را فراهم کرده و موجب تحکیم اقتصاد خانواده می شود. با توجه به اهمیت قابل توجه بیمه های عمروپس انداز در توسعه اقتصادی به نظر می رسد می بایست عوامل مؤثر بر توسعه بیمه های عمر در دیگران شناسایی شده و در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد. شاید بتوان مهمترین عوامل مورد نظر را به شرح زیر بر شمرد: 1-ثبات اقتصادی: با توجه به بلند مدت بودن تعهدات بیمه عمر، عدم وجود ثبات در اقتصاد جامعه امکان مدیریت شایسته این بیمه را تحت

فایل >>>
سایر محصولات :
مقاله. بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی
لینک و ید... مقاله. اولتــراسوند سه بعـدی
لینک و ید پایین... مقاله. خاتم از نگاه ادیان
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت... مقاله. اکرم از کودکی تاوفات
... مقاله. پژوهش در عملیات مفاهیم اصول و تاریخچه
... مقاله. پژوهش در عملیات روش پژوهش
... مقاله. پوششهای بر پایه آب
... مقاله. پهلوان
... مقاله. پلورالیزم دینی در نگاه شهید مطهری
... مقاله. پزشکی
... مقاله. پروین اعتصامی
... مقاله. پروژه نقشه برداری
... مقاله. پروژه بزه و ج کرد آن
... مقاله. پروژه بتن
... مقاله. فن و هنر سفالگری
... مقاله. فقر در روستا
... مقاله. فرش ترکمن
... مقاله. فرز کاری فارسی و انگلیسی
... مقاله. فرار مغزها و نظریه کوچ مجازی
... مقاله. تاریخ ایران
... مقاله. آشنایی با فلش
... مقاله. پیستون
... مقاله. پیدایش وتوسعه شهر از دیدگاه لوییس مامفورد
... مقاله. پیامدهای جنگ احد
... مقاله. پیاز کاشت ، داشت ، برداشت
... مقاله. پیاده سازی vlsi یک شبکه عصبی آنالوگ مناسب برای الگوریتم های ژنتیک
... مقاله. پورتال های سازمانی رویکردی نوین در مدیریت شبکه محور
... مقاله. پورتالهای سازمانی رویکردی نوین در مدیریت شبکه محور
... مقاله. پلیمر
... مقاله. پله و انواع آن و آسانسور
... مقاله. مدیریت اکرمص در غزوه احزاب
... مقاله. تاریخ ریاضیات
... مقاله. تاثیرات تمرینات ورزشی بر روی لیپیدها و لیپروتئین ها خون در ک ن و نوجوانان
... مقاله. تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی
... مقاله. پیدایش شیعه
... مقاله. پیامد های کوچک سازی اقداماتی در جهت سلامت سازمانی
... مقاله.
... مقاله.
... مقاله. و حاکمیت
... مقاله. و اخلاق
... تحقیقی درمورد محمد غزّالی طوسی
تحقیقی درمورد
تحقیقی درمورد از ولادت تا رحلت
تحقیقی درمورد الگوریتم 20 ص
تحقیقی درمورد الکتریسیته و مغناطیس
مقاله. اعتبارات اسنادی،تعاریف وچگونگی انجام کار
مقاله. اطلاعاتی راجع به کامپیوتر و زبانهای برنامه نویسی
تحقیق: پیدایش اینترنت
مقاله. اعتصاب کارگری
مقاله. اطلاع ی در اینترنت نیاز جوامع اطلاعاتی امروز
تحقیقی درمورد محمد غزّالی طوسی
تحقیقی درمورد
تحقیقی درمورد الکتریسیته و مغناطیس
تحقیقی درمورد بررسی عزت نفس و پیشرفت تحصیلی
تحقیقی درمورد انواع سیم و طریقه ی سیم کشی

کلمات کلیدی :اندازهای غیر غیر الی توسعه اقتصادی بیه های این بیه بررسی نقش نقش بیه ورد نظر تولید ناخالص اقتصادی یzwnj توسعه انداز اندازهای سرایه اندازه
قوانین شرکت تعاونی _مشاورین تهران و شرکا
قوانین شرکت تعاونی و انواع آن
بر اساس ویژگی ها و قوانین شرکت تعاونی وسایر شرکت های تجاری درقانون تجارت ایران بصورت زیر دسته بندی میشوند:

شرکت سهامی عام
شرکت سهامی خاص
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت نسبی
شرکت تضامنی
شرکت های مختلط
شرکت های تعاونی

عده ای از افراد که دارای هدفی مشخص بوده ، از یک صنف کاری ، برای رسیدن به یک هدف مشخص جهت بهبود وضعیت اقتصادی و رفع نیازهای مشترکشان جمع شده و شرکت های تعاونی را تشکیل می دهند. در قوانین شرکت تعاونی سرمایه و ضمانت شرکا مهم نیست بلکه اکثریت و تعداد اعضا مهم است. طبق قوانین شرکت تعاونی زمانیکه شرکت فعالیت تجاری داشته باشد به شرکت تعاونی تجاری و اگر دارای فعالیت غیر تجاری باشد شرکت تعاونی غیر تجاری نامیده میشود .
در قانون تجارت ایران شرکتهای تعاونی به دو صورت تعریف شده اند :

شرکت تعاونی تولید
شرکت تعاونی مصرف

شرکت تعاونی تولید
طبق قوانین شرکت تعاونی ،شرکت تعاونی تولید شرکتی است متشکل از انی که در یک شغل بسیار متبحر بوده و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء و اجناس بکار می برند.
طبق قوانین شرکت تعاونی ،شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای تقسیم سود یا زیان بین شرکا به نسبت ید هر یک انها و همچنین بابت فروش اجناس مورد نیاز برای زندگی مراجعه میشود. فرقی نمیکند که این اجناس ید شده باشد و یا شرکا ان را ایجاد کرده باشند .
شرکت های تعاونی و اه کلی انها

برای اشتغال شرایط و امکاناتی را برای همه ایجاد میکند
مدیریت و سرمایه را در اختیار نیروی کار قرار داده و تشویق به بهره برداری از نتیجه کار میکند .
از تورم و احتکار و .. پیشگیری میکند
جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد خاص جهت عد اجتماعی
رواج دادن تحکیم و مشارکت و همکاری و تعاونی عمومی

و …
از نظر نوع فعالیت شرکت تعاونی شامل :
شرکت تعاونی تولیدی
طبق قوانین شرکت تعاونی در شرکت تعاونی تولید ، عضو باید در تعاونی اشتغال به کار داشته باشد شرکت تعاونی تولید در تمامی اولویت ها و حمایت های مربوط به تعاونی ها حق تقدم دارند . فعالیت های شرکت تعاونی تولید در زمینه هایی مانند دامداری، شیلات ،معدن ، روستایی ، عمران شهری و … است .
شرکت تعاونی توزیعی
طبق قوانین شرکت تعاونی در شرکت تعاونی توزیعی نیازی به اشتغال عضو در تعاونی نیست و فعالیت اعضا در جهت تهیه و توزیع کالا ، مسکن و … خواهد بود . شرکت تعاونی توزیعی جهت کاهش هزینه و قیمت ها تشکیل میشوند .
شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی
طبق قوانین شرکت تعاونی شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی شرکتی هستند که اعضاء ان بطور مشترک به فعالیت تولیدی و توزیعی گرایش دارند .
شرکت تعاونی از لحاظ عضویت شامل :
شرکت تعاونی عام
بر اساس قوانین شرکت تعاونی در شرکت تعاونی عام عضویت آزاد است و همچنین با ارائه سهام به مردم موسسین میتوانند افزایش سرمایه دهند.
شرکت تعاونی خاص
بر اساس قوانین شرکت تعاونی ، شرکت تعاونی خاص برای قشر خاصی مانند کشاورزان ، دانشجویان ، کارگران و .. در نظر گرفته شده است و در صورت داشتن ظرفیت م م به پذیرش افراد ذکر شده هستند .
میزان سرمایه در شرکت تعاونی
در شرکت تعاونی عام میزان سرمایه متغییر است و حداقل ارزش اسمی هر سهم با توجه به فعالیت ان یکصد هزار ریال خواهد بود ولی در شرکت تعاونی توزیعی عام به شرح ذیل میباشد :

تعاونی مسکن حداقل ارزش هر سهم 6،000،000 ریال.
تعاونی مصرف حداقل ارزش اسمی هر سهم سیصد هزار ریال.
سایر تعاونی ها حداقل ارزش اسمی هر سهم سیصد هزار ریال .

طبق قوانین شرکت تعاونی قانون شرایط اعضاء به شرح زیر است :

تابعیت ایرانی
عدم سابقه به اء و کلاهبرداری
عدم عضویت در تعاونی مشابه
عدم ممنوعیت قانونی ورش تگی به تقصیر
درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی

تشکیل و تامین سرمایه در شرکت تعاونی
سرمایه در شرکت تعاونی در کمترین ح ممکن از 51% سرمایه که بوسیله اعضا ارائه شده در اختیار شرکت تعاونی قرار میگیرد و همچنین وزارتخانه ها و سازمانهای تی و یا غیره از طریق وام بدون بهره و یا از طریق مشارکت یا مضاربه و … بدون عضویت میتوانند در افزایش سرمایه در شرکت تعاونی اقدام نمایند .
شرکت تعاونی و تغییرات در سرمایه آنها
مطابق قوانین شرکت تعاونی ، زمانی که آنها میخواهند عملیات خود را توسعه دهند نیازمند سرمایه بیشتری هستند بنابراین برای تامین این سرمایه میتوانند اقدام به فروش سهام به اعضای تعاونی و یا عضویت اعضای جدید اقدام نمایند .
از جمله دلایلی که باعث مواجهه شدن با کمبود سرمایه میشود ، وج یکی از اعضاء و پرداخت بهای سهم آنها می باشد و در قوانین شرکت تعاونی بدین صورت است که وظیفه هیئت مدیره شرکت تعاونی است که تغییرات در سرمایه را در راس برنامه های خود قرارداده و نظر خود را مبنی بر افزایش یا کاهش سرمایه و نحوه فروش سهام جدید ، ارزش روز سهم را به مجمع عمومی اطلاع دهد .
ارزش روز هر سهم در شرکت تعاونی را از طریق نتیجه مابه فاوت دارایی های تجدید ارزی شده و بدهی ها تقسیم بر تعداد سهام بدست می آورند .
با توجه به تصویب مجمع عمومی و قوانین و مقررات افزایش سرمایه به سه شکل امکان پذیر است:
طبق قوانین شرکت تعاونی افزایش سرمایه با صدور سهام جدید: با موافقت مجمع عمومی و عضویت افراد جدید اقدام به افزایش سرمایه مینمایند.
طبق قوانین شرکت تعاونی افزایش سرمایه با افزایش ارزش اسمی سهام: در صورت توافق سهامداران شرکت جهت افزایش مبلغ اسمی سهام ، باید مبلغ مابه فاوت سهام بطور نقد از جانب سهامداران پرداخت شود و تعهدی برای سهامداران ایجاد نشود .
طبق قوانین شرکت تعاونی افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده اندوخته ها و یا سالهای قبل: در صورتیکه تصمیم به افزایش سهام از طریق سودهای تقسیم نشده سالهای قبل و یا اندوخته ها باشد بنابراین بخشی از سود انباشته و اندوخته ها بدین منظور اختصاص داده میشود . در شرکت های تعاونی 1.2 اندوخته قانونی برای افزایش سرمایه صورت میگیرد .
شرکت تعاونی و کاهش سرمایه
در قوانین شرکت تعاونی ممکن است یک یا تعدادی از اعضای شرکت تعاونی بر اثر ا اج و یا فوت یا دلایل دیگر از شرکت خارج شوند بنابر این با کاهش سرمایه مواجه خواهند شد . سهام شخص خارج شده به نرخ روز محاسبه و پس از ر بدهی های وی پرداخت خواهد شد .
تقسیم سود در شرکت تعاونی
قوانین شرکت تعاونی بدین صورت است که بعد از بستن حساب های موقت در شرکت تعاونی مانده بستانکار خلاصه سود و زیان ، سود سال جاری خواهد بود و در صورت شامل شدن به مالیات ، مالیات مربوطه ر و الباقی آن با توجه به نوع شرکت تعاونی و معاملات شرکت تعاونی توزیع خواهد شد .
طبق قوانین شرکت تعاونی موارد زیر در تقسیم سود آنها مطرح است :

مالیات
سود سهام
اندوحته قانونی
مازاد برگشتی نتیجه معاملات با اعضاء

انحلال و تصفیه در قوانین شرکت تعاونی
طبق قوانین شرکت تعاونی عواملی که منجر به انحلال یک شرکت تعاونی خواهد شد عبارتند از :

تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر ، در صورتیکه حداکثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد .
توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه
ورش تگی طبق قوانین مربوط
عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط
انقضای مدت تعیین شده در اساسنانه مربوط در صورتیکه در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تعیین نکرده باشد .

قوانین شرکت تعاونی بدین صورت است که در هنگام تصفیه شرکت تعاونی کلیه اموالی از که شهرداری ها ، بانکها و ..دریافت شده را باید به آنها بازگرداند و پس از تصفیه بدهی ها و غیره تمامی وجوه بر مبنای ماند ه حساب سرمایه انها توزیع خواهد شد .
نوشته شده توسط مشاورین تهران و شرکا

جستجوهای مرتبط با ما: شرکت حسابداری تهران، شرکت حسابداری در تهران، حسابداری تهران، حسابداری در تهران،مشاور مالی و مالیاتی، مشاوره مالی و مالیاتی، مشاوره مدیریت مالی، مشاور مدیریت مالی

فصل چهارم – ترتیب رسیدگی به تخلفات   ماده 79 ( اصلاحی 6/7/1382 ) – بمنظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی ، هیأت هایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می شود : 1- هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین رئیس جم.


تحقیق درس روش تحقیق: بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی

یکی از عوامل کلیدی و تعیین کننده در فراینده توسعه اقتصادی، پس انداز می باشد این مفهوم به دو شکل پس اندازهای مالی و پس اندازهای غیر مالی مطرح می شود در پس اندازه مالی سرمایه های پراکنده در سطح جامعه برای ید اموالی نظیر زمین، مسکن، جواهرات و صرف می شوددسته بندی
مدیریت


فرمت فایل
doc


حجم فایل
154 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
33
دریافت فایلتحقیق درس روش تحقیق: بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی


فروشنده فایل
کد کاربری 1024
تمام فایل ها

پیشگفتار:
یکی از عوامل کلیدی و تعیین کننده در فراینده توسعه اقتصادی، پس انداز می باشد. این مفهوم به دو شکل پس اندازهای مالی و پس اندازهای غیر مالی مطرح می شود. در پس اندازه مالی سرمایه های پراکنده در سطح جامعه برای ید اموالی نظیر: زمین، مسکن، جواهرات و... صرف می شود. ولی در پس اندازهای غیر مالی این سرمایه ها در مسیرهایی نظیر: ید اوراق مشارکت و بیمه های عمر با ویژگی پس انداز قرار می گیرند. در پس اندازهای مالی سرمایه های مورد نظر عملاً فاقد قابلیت تحریک بازار سرمایه وتأمین نیازهای مالی برنامه های توسعه می باشند. اما به کمک پس اندازهای غیر مالی ظرفیت های مورد نیاز برای اجرای پروژه های مختلف فراهم می شود.
مطالعات نشان می دهد نسبت پس اندازه به تولید ناخالص ملی در 14 کشور از 20 کشوری که از لحاظ توسعه اقتصادی بالاترین رشد را داشته اند، بالغ بر 25 درصد بوده است. اما این نسبت در 14 کشور از 20 کشوری که کمترین رشد اقتصادی را داشته اند کمتر از 15 درصد بوده است. این مسئله نشان می دهد که رابطه میان پس اندازه و تولید ناخالص رابطه ای مستقیم و تعیین کننده می باشد. از آنجا که بیمه های عمر وپس اندازه نیز یکی از محورهای مهم پس اندازهای غیر مالی را تشکیل می دهند میزان توسعه این بیمه نقش قابل ملاحظه ای را در دستی به اه توسعه اقتصادی به خود اختصاص می دهند. علاوه بر این بیمه عمر و پس انداز از کارکردهای کلان اقتصادی دیگری نظیر: مقابله با کاهش ارزش پول وحفظ قابلیت ایفای تعهدات بیمه گر نیز برخوردار است.
هم چنین در سطح د نیز این بیمه امکان ایجاد سرمایه برای اعضای جامعه و خانوادة آنها را فراهم کرده و موجب تحکیم اقتصاد خانواده می شود.
با توجه به اهمیت قابل توجه بیمه های عمروپس انداز در توسعه اقتصادی به نظر می رسد می بایست عوامل مؤثر بر توسعه بیمه های عمر در دیگران شناسایی شده و در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد. شاید بتوان مهمترین عوامل مورد نظر را به شرح زیر بر شمرد:
1-ثبات اقتصادی: با توجه به بلند مدت بودن تعهدات بیمه عمر، عدم وجود ثبات در اقتصاد جامعه امکان مدیریت شایسته این بیمه را تحت تأثیر قرار داده و گرایش مردم به آن را کاهش خواهد داد.
2-فرهنگ بیمه: تلقی مردم نسبت به بیمه وورود آن به باورها و هنجارهای فرهنگی جامعه که خود تابع شناخت مزایا و قابلیت های آن است، از دیگر عوامل مهم در توسعه بیمه عمر می باشد.
3-تورم: یکی از آفت های پس انداز مالی تورم است. و وجود آن توسعه بیمه های عمر را کند می کند.
4-در آمد واقعی خانواده ها: درآمد واقعی خانواده که خود تابع وضعیت اقتصادی جامعه است،یکی از مهم ترین عوامل در رویکرد مردم به این بیمه را شکل می دهد.
5-ارائه طرح های مناسب و کارآمد از سوی بیمه گران: وجود طرح های بیمه عمر و مناسب با شرایط اقتصادی جامعه و نیازهای مردم از دیگر عوامل مهم در توسعه آن است. در این راستا شکل گیری مؤسسات تخصصی بیمه عمر می تواند زمینه مناسبی را برای تخصصی و کار آمد شدن طرح ها و هم چنین بهبود مدیریت سرمایه گذاری و نظارت بر آن فراهم کند.
با توجه به تحولات اخیر صنعت بیمه کشور که رفع تنگناهای موجود و افزایش ظرفیت بیمه گری از جمله چشم اندازهای آینده آن هستند، به نظر می رسد شرایط مناسبی برای توسعه صنعت بیمه در کشور و به ویژه بیمه عمر و پس انداز فراهم شده است.
این امید می رود که با تحقق ظرفیت های جدید ، شکل گیری شرکتهای بیمه تخصصی عمر و رفع نارسایی های موجود ، در آینده شاهد توسعه بیمه های عمر و به دنبال آن افزایش سهم پس اندازهای غیر مالی در بازار سرمایه و تأثیر مثبت آن بر توسعه اقتصادی کشور باشیم .
در این پژوهش سعی بر آن است که بیمه عمر و پس انداز از نقطه نظر اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا شاید با توسعه آن راههای رونق اقتصادی در کشور فراهم آید .


مقدمه :
اصولاً انواع بیمه یک نوع تأمین را برای بیمه گذار ایجاد می کند . در بیمه های اشخاص بیمه گر با صدور بیمه نامه برای بیمه گذار آرامش و تأمین فراهم می سازد . در بیمه های عمر این تأمین علاوه بر جبران نیازهای اقتصادی ، از لحاظ اجتماعی هم حائز اهمیت می باشد در ید این نوع بیمه نامه بیمه گذار ممکن است تأمین آتیه بازماندگانش را در نظر گرفته و اقدام به این کار نماید . و یا بخواهد آتیه خویش را تأمین کند . و بدون دغدغه خاطر به زندگی ادامه دهد . که این مورد نیز با دریافت بیمه نامه های عمر به شرط حیات عملی خواهد بود . در بیمه عمر و پس انداز اه یاد شده به کاملترین شکل وجود دارند ، یعنی عمر و پس انداز هم باعث تأمین آتیه باز ماندگان بیمه شده می شود و هم یک نوع سرمایه را ایجاد می کند . اصولاً در انواع رشته های بیمه ، تعهد بیمه گر مشروط به وقوع حادثه است . به این معنا که باید شرایطی خاص که در بیمه نامه قید شده حادث شود تا منجر به ایفای وظیفه از سوی شرکت بیمه گردد .
در بیمه عمر و پس انداز اگر بیمه شده در طول مدت بیمه فوت کند و یا در پایان زمان بیمه نامه زنده باشد بیمه گر سرمایه را می پردازد و تنها شرط لازم اعتبار بیمه نامه می باشد که وابسته به پرداخت حق بیمه در سر رسید های مقرر خواهد بود . بدین لحاظ این نوع بیمه نامه علاوه بر این که دارای خصوصیت و عنصر تأمین بوده ، مشکلات اقتصادی بازمانده ها را پوشش می دهد . و دارای عنصر پس انداز و تشکیل سرمایه نیز می باشد که عنصر بسیار با ارزشی است . در این بیمه بخش زیادی از حق بیمه ها توسط بیمه گر پس انداز می شود که در نهایت این پس اندازها در پایان مدت بیمه نامه ، سرمایه بیمه را تشکیل می دهد . شرکتهای بیمه می توانند سرمایه گذاری های خوبی را با این ذخیره ها انجام داده و به تحقق توسعه اقتصادی در سطح اقتصاد کلان کمک کنند .
توسعه بیمه های عمر بویژه بیمه های عمر انفرادی در کشور ما شکوهمند ی به هیچ وجه چشمگیر نبود و در سالهای 60 تا 62 بیمه آسیا حدود 1000 فقره از این بیمه نامه صادر کرد. ولی به دلیل پایین بودن نرخ بهره فنی آن چندان مورد استقبال قرار نگرفت.
در سالهای 74-73 بیمه آسیا با همکاری بیمه مرکزی به فکر توسعه این رشته افتاد و بالا ه به این نتیجه رسیدند که نرخ بهره فنی باید تغییر کند تا کاهش قابل توجهی در حق بیمه های پرداختی توسط بیمه گزاران ایجاد شود. تغییر نرخ از 6% به حدود 16% منجر به این کاهش گردید و از آنجا که نرخ بهره فنی 16% نسبتاً با اقتصاد سازگاری داشت تحول جدیدی دربیمه نامه های عمر و پس انداز بوجود آمد.
بیان مسئله:
در مورد بیمه های عمر می بایست ابتدا نیاز اقتصادی اشخاص برای آنها ترسیم شود. در دوره های متفاوت زندگی هر انسانی، نیازهای اقتصادی مطابق با زمان خود را دارد. اگراین نیازهای اقتصادی به وضوح برای او روش گردد فروش بیمه های عمر آسان تر خواهد بود. یک عضو جامعه تا زمانی که نداند نیازش چیست و بیمه های عمر درآینده او و خانواده اش چه کاربردی دارند، انگیزه کافی برای ید آن را ندارد.
پس مسئله نخست: تبیین نیازهای اقتصادی از طریق شیوه های مناسب است. نمی دانیم که آینده و سرنوشت خانواده مان بعد از ما چه خواهد شد؟ نداشتن یک اهرم حمایتی برای خانواده مثل پدیدن ازیک بلندی است. جامعه جهانی به سرعت به پیر شدن نزدیک می شود یعنی بهداشت مناسب، درمانی کارا، تغذیه خوب به تدریج جامعه را به سوی امید به زندگی طولانی سوق می دهد. پیر بودن جمعیت یک معضل اقتصادی برای جامعه است. بر اساس نموداری که جامعه مستمری بگیر قاره آسیا در آن مورد بررسی قرار گرفته است حجم عظیمی از جمعیت کشور ژاپن در سال 2025م مستمری دریافت می کنند.
به طور کلی فروش بیمه های عمر، یک سری عوامل زنجیره ای را در جامعه ایجاد می کند.
تأمین نیاز یک ح غریزی است. این مورد باید تقویت شود. یک کودک به محض این که دستش را نزدیک آتش می برد، به طور خ ر آن را پس می کشد. تلاش برای تأمین در برابر عوامل تهدید کنندة خارجی یک غریزه است. کمبود در آمد هم از جمله عوامل خارجی است که موجب تهدید زندگی می شود. چرا یک شهروند ایرانی که در سن 65 سالگی بازنشسته می شود باید دوباره کار کند؟ اما یک شهروند ژاپنی در سن 65 سالگی که بازنشسته می شود، ش را بر می دارد و دور دنیا را می گردد و از باقی عمرش لذت می برد. علت این تفاوت در نگرش و در عدم شناخت نیازهای اقتصادی ما است. یکی از آثار تبعی بیمه عمر و پس انداز قبولاندن این مسئله به انسانهاست که این نیاز، نیازی است غریزی. بدترین ح برای انسان این است که معیارها و استانداردهای زندگی اش تغییر کند. پس باید غریزه ای را که در وجود تک تک مان وجود دارد برای صیانت اقتصادی، خود را تقویت نموده و بدانیم که در مراحل مختلف زندگی چه نیازی داریم.
مورد بعدی سرمایه است. مردم ما تمایل چندانی به پس انداز ندارند. به دلیل این که در فرهنگ اجتماعی عده ای از مردم تأکید شده است؛ هر آن که دندان دهد نان دهد. به نظر من این طرز فکرصحیح نمی باشد انسان تا کار و کوشش نکند و آینده نگر نباشد سرنوشتش عرض نمی شود. باید در زمانی که توان کار و امکان فعالیت دارد و دچار فشارهای اقتصادی دوران پیری نشده به فکر پس انداز باشد. وقتی انسان عادت به پس انداز نداشته باشد سرمایه ای را هم نمی تواند گردآوری کند، پس اندازهای کوچک وقتی درسیستم بانکی قرار گیرند برای بانک مؤثر خواهند بود در حالی که پس اندازهای بانکی با بیمه عمر و پس انداز تفاوت دارند.
شخص اگر یک حساب بانکی دربانک بازکرده و فوت نماید، مانده حساب پس انداز متوفی به وارث او مسترد می گردد، ولی در بیمه عمر و پس انداز اگر اولین مبلغ قسط به بیمه گر پرداخت شده و فوت نمود، سرمایه ثبت شده در بیمه نامه که قبلاً یده شده است به وارث بیمه گزار پرداخت می گردد. اولین اثر درتأمین و گردآوری سرمایه، جنبه اقتصادی آن است. بدین ترتیب که حق بیمه ها موجب تشکیل سرمایه در شرکت بیمه می شود و امکان سرمایه گذاری را ایجاب می کند.
امیدورایم شرکتهای بیمه به انباشتن ذخایر خود در حساب بانکها تحت عنوان س های سرمایه گذاری اقدام نکند زیرا سودهای حاصله ازآن س سرمایه گذاری ها تکافوی مقابله با تورم را نخواهد کرد.
کل حق بیمه دریافت شده توسط 11 کشور جنوب شرقی آسیا، 680 میلیون دلار است. حدود 440 میلیون دلار از این رقم مربوط به حق بیمه عمر می باشد که نزدیک به 82 درصد آنرا فقط کشور ژاپن ایجاد می کند. یعنی ژاپن ها در طول یک دوره 30 سال از غیر ممکن، ممکن ساخته اند. آثار تبعی گردآوری سرمایه به شرکت بیمه باز می گردد، سرمایه گذاری تولید کار و فروش باز خورهای زنجیره ای هستند که در اقتصاد کشور تولید می شود. یکی از آثار سرمایه گذاری مقابله با تورم است. اگر بیمه نامه عمر وپس انداز به نحو صحیحی طراحی شده باشد (به عبارتی ارزشهای افزوده و سود حاصل از آن در نظرگرفته شده باشد) با تورم مقابله می کند.
محصولات که شرکت بیمه طراحی می کند باید جوابگوی نیازهای جامعه باشد. یکی از مشکلات موجود در اقتصاد کشورما تورم است. بیمه نامه ها باید قابلیت کافی داشته باشند تا فروشندگان بتوانند مزایای آن را که متناسب با نیاز آحاد جامعه است توضیح دهند. انسانهای زیادی ممکن است به دلیل بیماریهای طولانی فوت کرده و به دلیل فقدان امکانات مالی، بدهی های بسیاری را برای فرزندان خود باقی بگذارنده از محل سرمایه بیمه عمر می توان هزینه های بیمارستانی، کفن و دفن، اقساط عقب مانده را پرداخت کرد. بنابراین بیمه عمرو پس انداز، هم درزمان حیات و هم در زمان فوت باعث تقویت منابع درآمد خانواده می شود.
در سوئیس سه ستون حفاظتی برای شهروندان وجود دارد. ستون اول بازنشتگی است.
دراین کشور بازنشستگی و مستمری پرداختی بر اساس نرخ تورم سالیانه می باشد، نرخ تورمی که وقتی میزان آن از فردی سوئیس سئوال می شود؟ می گوید متأسفانه یک درصد . کشوری که با در آمد سرانه50 هزار دلار در سال آحاد جامعه آن ثروتمندترین مردم جهان هستند. همین افراد به طور میانگین بین 2 تا 3 بیمه نامه دارند که ستون دوم را تشکیل می دهد. ستون سوم هم تأمین اجتماعی است. تأمین اجتماعی درکشورهای پیشرفته به این صورت است که شخص در هنگام رسیدن به سن 65 سالگی تحت پوشش ت قرار می گیرد، بدون این که اجباراً برای ت کار کرده باشد.
یک عامل مهم در رفع نگرانی های اقتصادی پس انداز برای فرزندانمان می باشد. در کشور های توسعه یافته، هنگامی که بچه ای متولد می شود، والدین بیمه نامه ای برای او می ند و حدود 17 تا 18 هزار دلار را در مدت 15 سال پرداخت می کنند. زمان سر رسید بیمه نامه سن 65 سالگی اوست. و ارزش آن 5 میلیون دلار است. از زمانی که او به سن بلوغ می رسد تا 65 سالگی ج ی ضمیمه بیمه نامه است که ارزش نقدینگی آن را تعیین می کند. یعنی شخص در سن 25 سالگی ممکن است صاحب 500 هزار دلار شود. در کشورهای توسعه یافته با این گونه از فرزندان حمایت اقتصادی می شود. در حالی که در کشور ما نمی توان چنین سرمای گذاری را به نام فرزندان که همان بیمه عمر به شرط حیات است انجام داد.
در نهایت می توان گفت که بیمه های عمر یکی از شاخصهای رفاه اجتماعی می باشند. هر جامعه ای که در آن بیمه عمر از رشد خوبی برخوردار باشد، از نظر اقتصادی هم پیشرفته است. بیمه نامه های عمرو پس انداز باید با توجه به نیاز بازار سازماندهی می شود. زیرا که امروزه انتظار بیمه گزاران از بیمه عمر و پس انداز با گذشته فرق کرده است. قبلاً صحبت از تأمین حداقل معیشت بود ولی امروزه بحث رفاه در ایام پیری مطرح است. به همین خاطر است که از بیمه نامه های عمر و پس انداز در کشورهای آسیای جنوب شرقی و یا در کشورهای اروپای و ی این قدر استقبال می شود. از طرفی سیستمهای اجتماعی تی، جوابگوی نیازهای بشر نمی باشند. یعنی تأمین اجتماعی نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای پیشرفته هم تکافو نمی کند. وظیفه اینها تأمین حداقل برای بیمه گزاران است .
انی که یک عمر کار کرده اند، یک مستمری بازنشستگی از تأمین اجتماعی ت می گیرند. راه حال پیشنهادی، بیمه عمرو پس اندازاست. که به عنوان طرحهای تکمیلی، تها مردم را به ید بیمه نامه ای عمر تشویق می کنند. ت سیاست تشویقی هم دارد و آن اعمال معافیتهای مالیاتی است.
اما تا زمانی که این بیمه عمر تکمیلی در بازار سرمایه رقابت نباشد، کارایی لازم را ندارند.
بحث دیگر، محدودیت شرکتهای بیمه با توجه به ساختار تی آنها است. آنها نمی توانند در هر جایی سرمایه گذاری کنند. بازار سرمایه موجود مسائل خاصی را تحمیل کرده است یعنی ساختار بازار سرمایه برای سرمایه گذاری ذخایر ریاضی در مقایسه با سایر کشورها و برطبق آمار کارایی لازم را ندارد.
با توجه به مطالب گفته شده و بر اساس تجربه ای که طی سالیان متمادی تقریباً از آغاز بیمه عمر و پس انداز تاکنون در برخورد رودرور با بیمه گزاران ب شده است باید گفت . استقبال هموطنان عزیز از بیمه های عمروپس انداز بسیار مناسب است. به خصوص اگر شرکتهای بیمه به نیازهای آنان توجه نموده و مطابق خواسته های آنان بیمه عمر و پس انداز را با مزایای متنوع ارائه نمایند.
با توجه به استقبال گسترده مردم و بیمه گزاران وظیفه شرکتهای بیمه در آموزش فرهنگهای بیمه های عمر و پس انداز وظیفه ای مهم و خطیر می باشد و بایستی آنها علاوه بر ارائه طرحهای متنوع با نرخ های حق بیمه مناسب، چه از نظر نرخ بهره فنی و چه از نظر نرخهای مرگ و میر به توسعه و گسترش خدمات خود نیز بپردازند. و تسهیلات بیشتری در خصوص جمع آوری اقساط حق بیمه و... را برای بیمه گزاران خود فراهم نمائید.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور به نظر می رسد پرداخت مناسب و به موقع مشارکت در منافع حاصل از سرمایه گذاری های مطمئن ذخایر ریاضی موجب تشویق بیمه گزاران به حفظ بیمه نامه های آنان گردیده و باعث افزایش تعداد بیمه نامه های عمر و پس انداز نیز می گردد.

تحقیقروش تحقیقبررسی نقش بیمهبیمه عمربیمه پس اندازچرخة اقتصادی


غایب مفقود الاثر کیست؟شخصی که مدت زیادی از غیبت او گذشته و هیچ خبری از او نرسد، غایب مفقود الاثر محسوب می شود. حفظ اموال غایب قبل از تعیین امیندر صورتی که شخصی مدت زمان زیادی غایب باشد باید تکلیف اموال و وراث او مشخص شود. از این رو خانواده اش دادگاه را از غیبت وی مطلع می کنند. دادگاه در نخستین اقدام خود باید امینی را برای حفظ و نگهداری اموال غایب تعیین کند اما تا قبل از تعیین امین، وظیفه نگهداری اموال متوفی به عهده دادستان قرار می گیرد.نگهداری آن دسته از اموال غایب که در خارج از کشور وجود دارند نیز تا تعیین امین بر عهده ان کنسولی خواهد بود. نصب امیندر صورتی که غایب برای حفظ و نگهداری اموال خود شخصی را به عنوان تعیین نکرده باشد یا شخصی مثل ، قانونا تصدی اموال غایب را بر عهده نداشته باشد، دادگاه به تعیین امین اقدام می کند.تعیین امین زمانی در دستور کار دادگاه قرار می گیرد که دادستان یا افراد ذینفع (وراث غایب) تعیین امین را درخواست کنند. امین برای نگهداری اموال غایب باید تضمین بدهد لذا اگر وراث تضمینات کافی را ارائه دهند، دادگاه آنان را به عنوان امین تعیین می کند.امین باید اموال غایب را حفظ و نگهداری کرده و از دارایی او نفقه افراد واجب النفقه مثل همسر و فرزندان او را پرداخت کند. امین می تواند اموال غایب که در معرض قرار دارند را بفروشد و پول آنها را در راهی که برای غایب بهتر است هزینه کند یا مال دیگری را ب د و حتی طلب های غایب را وصول کند.امین برای انجام امور مربوط به غایب، مستحق دریافت دستمزد است که می تواند دستمزد خود را به میزانی که دادگاه مشخص کرده است از درآمد اموال غایب یا در صورتی که اموال غایب درآمد نداشته باشد از اصل آنها برداشت کند. شرایط حقوقی غایب مفقود الاثر انحصار وراثت تصرف ورثه در اموال غایباگر غایب شخصی را برای نگهداری و حفظ اموال خود تعیین نکرده باشد همچنین 2 سال تمام از آ ین خبری که از غایب رسیده است گذشته باشد، وراث او می توانند تصرف در اموال غایب را از دادگاه تقاضا کنند.وراث باید برای تصرف در اموال غایب تضمیناتی بدهند تا در صورت بازگشت غایب، یا در صورت وجود افرادی که نسبت به اموال غایب حقی دارند مثل طلبکاران غایب از این تضمینات استفاده شود. تضمینات وراث تا زمان صدور حکم موت فرضی نزد دادگاه باقی می مانند.از زمانی که اموال به تصرف وراث داده می شوند، آنها باید وظایف امین را انجام دهند و مثل امین می توانند از اموال غایب حق ا حمه خود را دریافت کنند. صدور حکم موت فرضیطبق قانون در صورتی ذینفعان می توانند درخواست صدور حکم موت فرضی را مطرح کنند که حداقل 3 سال و حداکثر 10 سال از آ ین خبری که از غایب رسیده است گذشته باشد.پس از گذشت مدت های مذکور وراث می توانند با رجوع به دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی را مطرح کنند. دادگاه تحقیقات خود را آغاز کرده و در یکی از رو مه های محلی و رو مه های کثیرالانتشار تهران آگهی را سه دفعه با فاصله یک ماه منتشر می کند و از این طریق از مطلعین دعوت می کند تا اطلاعات خود، در مورد غایب را در اختیار دادگاه قرار دهند.اگر از تاریخ انتشار آ ین آگهی یک سال بگذرد و هیچ خبری از غایب نرسد، بعد از یک سال دادگاه حکم موت فرضی را صادر می کند. مرجع صالح برای صدور حکم موت فرضیموت فرضی از موضوعات امور حسبی بوده و در دادگاهی که آ ین محل س ت یا آ ین محل اقامت غایب در حوزه آن قرار داشته باشد، رسیدگی می شود.اگر دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی را رد کند، درخواست دهنده می تواند نسبت به این حکم درخواست تجدید نظر نماید، همچنین اگر دادگاه حکم موت فرضی را صادر کند دادستان می تواند در مورد این حکم درخواست تجدیدنظر نماید. این آرا قابل فرجام خواهی نمی باشند. تقسیم ارث بعد از صدور حکم موت فرضیدر صورتی که وراث قبل از صدور حکم موت فرضی، برای تصرف در اموال غایب، تضمیناتی را به دادگاه داده باشند بعد از صدور حکم می توانند تضمینات خود را پس بگیرند.بعد از صدور حکم موت فرضی نوبت به انحصار وراثت و تقسیم اموال طبق قانون می رسد.اگر تاریخ فوت اصلی شخص مشخص شود اموال شخص بین وراثی تقسیم می شود که هنگام فوت غایب زنده بوده باشند. طلاق همسر غایب مفقود الاثردر عقدنامه بندی وجود دارد که طبق آن اگر شوهر 6 ماه غایب باشد زن می تواند درخواست طلاق بدهد اما اگر طرفین این بند را امضا نکرده باشند زن در صورتی می تواند به دلیل غیبت شوهر درخواست طلاق کند که از غیبت او 4 سال گذشته باشد.در این مورد بعد از طلاق و همچنین بعد از صدور حکم موت فرضی زن باید عده وفات به مدت 4 ماه و 10 روز نگه دارد. در این مدت نمی تواند با شخصی ازدواج کند. بازگشت غایب مفقود الاثراگر همسر غایب طلاق گرفته باشد و در زمان عده او، غایب برگردد می تواند به زن خود رجوع کند اما اگر بعد از مدت عده بازگردد، دیگر نمی تواند به همسر خویش رجوع کند مگر همسر سابقش او را بپذیرد و نکاح جاری شود.اگر بعد از صدور حکم موت فرضی و تقسیم اموال، غایب بازگردد وراث باید اموال غایب، منافع یا عِوض آنها که باقی مانده است را به او بازگردانند. غایب نمی تواند نسبت به اموالی که تلف شده است ادعایی د. «دیزباد وطن ماست»- مردم دیزباد از دیرباز اقدامات کلیدی در جهت توسعه دیزباد انجام دادند. از ساخت مدرسه ای که سال 1312 کلنگ تاسیس آن خورد تا نیروگاه برق دیزل که باعث روشنایی دیزباد شد تا سیستم مکانیزه آبیاری باغات دیزباد که سبب ذخیره آب شده و بهره وری کشاورزی در دیزباد را بالا برد.همه اینها با حمایت نهادهای مدنی در دیزباد بوده است و بدین جهت جامعه مدنی در دیزباد ریشه تاریخی دارد و باعث شده است در دوران اوج رونق دیزباد، شاهد روستایی مترقی در کشور باشیم.روستایی که امروز در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته است و خوشبختانه دوستان خوبی را در کنار خودش دارد که امیدواریم این دوستان به ما کمک کنند تا دیزباد بینالود در قلب این رشته کوه مثل گذشته بدرخشد. در عین حال بسیاری از فعالیت ها و گذشت مردم دیزباد از باغ و ملکشان برای توسعه دیزباد امروز به سوالی جدی برای مردم تبدیل شده است و آن اینکه امروز دیزباد نیازی به نیروگاه ندارد، اما مکانی را در گذشته به نیروگاه هبه کرده اند. دیزباد امروز مدرسه دیگری دارد، اما زمینی برای مدرسه هبه شده است. شاید امروز دیزباد به جای درمانگاه به مکان دیگری نیاز داشته باشد، اما زمین درمانگاه برای این منظور هبه شده است.

در شرایط فعلی که این مکان های طلایی در دیزباد در اختیار وزارت آموزش و پرورش، وزارت نیر و و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است، به چه شکل در می آید؟ حقیقت اینجاست که مردم دیزباد این زمین ها را نه به این دستگاه های تی، بلکه به صورت یک نهاد خودجوش مدنی هدیه و هبه کرده اند. اما امروز صاحبان جدیدی برای این زمین ها وجود دارد و این مساله یکی از بزرگترین نگرانی های حال حاضر مردم دیزباد است.مدرسه دیزباد، در قلب دیزباد قرار گرفته است. اگر این مدرسه، مدرسه نباشد، نباید در اختیار آموزش و پرورش باشد. چون آموزش و پرورش می تواند هزار نوع فعالیت دیگر در این زمین انجام بدهد، که اساسا با خواست مردم دیزباد نمی خواند. شاید گاهی این شه وجود داشته باشد که آن کاری که آموزش و پرورش انجام بدهد، یا وزارت نیرو و سایر نهادها در دیزباد با زمینی که هبه برای خدمتی به مردم دیزباد شده است، در راستای توسعه دیزباد خواهد بود. اما می خواهم عرض کنم که این فکر از بنیان مشکل دارد. دیزباد وطن ماست.اگر این اتفاقات بیافتد، یعنی اموال مردم دیزباد به نفع اداراتی که مرتبط با فعالیت مدنی دیزباد بوده است مصادره شوند، پشت این فعالیت ن یتی کل مردم دیزباد خواهد بود. به عبارت دیگر وقتی امروز ی از خارج از دیزباد به دیزباد می آید، مردم دیزباد با او به چشم میهمان عزیزشان می نگرند، اما اگر یک نفر برای اینکه در دیزباد متل آموزش و پرورش ساخته شده است به دیزباد بیاید، حکم یک بیگانه ناخواستنی را خواهد داشت. مدرسه دیزباد در زمان خودش با هزینه سرکاری اداره شده است. چراکه ت در آن زمان و تا سالها بعد توان پرداخت هزینه معلمان را نداشته است.بنابراین می خواهم عرض کنم که تلاش ما در جهت توسعه نهادهای مدنی در دیزباد و پس گرفتن اموال مردم دیزباد که امروز در ادارات مرتبط کاربرد ندارد یکی از مهمترین اقداماتی است که انتظار می رود شورای ی و دهیاری دیزباد پیگیر آن باشند. (قطعا شورای ی دیزباد تاکنون نیز این موضوع را پیگیری کرده اند و از این بابت سپاسگزار شورای مدبرمان هستیم.)قطعا در دیزباد مکانهای زیادی وجود دارند که امکان سرمایه گذاری بخش های مختلف در آن وجود دارد، اما مساله فرهنگی که در میان مردم دیزباد وجود دارد این است که دیزبادی ها میهمان پذیران خوبی هستند، اما نه در خصوص مهمانی که ملک صاحبخانه را صاحب شود!در این میان شاید پرسیده شود، نقش این نهادها و مرکزشان در دیزباد چگونه تعیین و تایید خواهد شد. این نهادها می توانند در مکان شورای ی مدیریت شوند. قطعا شورای ی برنامه هایی برای این منظور خواهد داشت. نظر مردم دیزباد نیز قطع حضور نهادهای مختلف تی در دیزباد نیست، بلکه هدف برگرداندن اموالی است که به ادارات هبه نشده است، بلکه برای فعالیت های غیر تی و غیر انتفاعی در زمان خودش تقدیم شده است.ما از نهادهای مختلف در دیزباد انتظار داریم که حضورشان نه یک حضور فیزیکی بلکه یک تسهیلگر برای فعالیت های مدنی دیزباد باشد. دیزباد باید خودش توسط دیزبادی ها ساخته شود. متاسفانه حرکت مردم معمولا مقداری با تاخیر همراه است و این از مشکلات نهادهای مدنی در ایران است، اما امیدواریم که نهادهای مختلف به عنوان شتابدهنده و توسعه دهنده حرکت مردم عمل کنند.امروز در دیزباد مساله آموزش بیشتر از هر زمان دیگری اهمیت دارد. مردم نیاز به الگوهای خوب دارند. اما متاسفانه ما در دیزباد بیشتر اوقات خودمان با آزمون و خطا راه را پیدا می کنیم و در دراز مدت تبدیل به الگو می شویم و ی نیست که سرخط بنویسد یا اگر هست کمتر در دسترس دیزبادی ها بوده است.توسعه پایدار در دیزباد شعار نیست، این یک سیاست کلان در دیزباد است و نیازمند حمایت است. این حمایت نیازمند دلگرمی مردم است. مردمی که اینک نسبت به سرمایه گذاری در ح بیم به سر می برند. حرکات قوی شورای ی دیزباد برای بازپس گیری این مناطق می تواند روح دیگری در کالبد دیزباد بدمد، ضمن اینکه همچنان ما به حضور پررنگ نهادهای تی در دیزباد نیازمندیم تا سرعت بخش و شتاب دهنده مسیر توسعه باشند. امیدواریم که به گونه ای از وطنمان دیزباد حمایت کنیم، که نسل های آینده به اقدامات قوی و مدبرانه مان افتخار کنند. برای دیدن متن قانون به ادامه مطلب بروید .قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394
ماده۱- هر به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نبا.


تحقیق درس روش تحقیق: بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی

یکی از عوامل کلیدی و تعیین کننده در فراینده توسعه اقتصادی، پس انداز می باشد این مفهوم به دو شکل پس اندازهای مالی و پس اندازهای غیر مالی مطرح می شود در پس اندازه مالی سرمایه های پراکنده در سطح جامعه برای ید اموالی نظیر زمین، مسکن، جواهرات و صرف می شوددسته بندی
مدیریت


فرمت فایل
doc


حجم فایل
154 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
33
دریافت فایلتحقیق درس روش تحقیق: بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی


فروشنده فایل
کد کاربری 1024
تمام فایل ها

پیشگفتار:
یکی از عوامل کلیدی و تعیین کننده در فراینده توسعه اقتصادی، پس انداز می باشد. این مفهوم به دو شکل پس اندازهای مالی و پس اندازهای غیر مالی مطرح می شود. در پس اندازه مالی سرمایه های پراکنده در سطح جامعه برای ید اموالی نظیر: زمین، مسکن، جواهرات و... صرف می شود. ولی در پس اندازهای غیر مالی این سرمایه ها در مسیرهایی نظیر: ید اوراق مشارکت و بیمه های عمر با ویژگی پس انداز قرار می گیرند. در پس اندازهای مالی سرمایه های مورد نظر عملاً فاقد قابلیت تحریک بازار سرمایه وتأمین نیازهای مالی برنامه های توسعه می باشند. اما به کمک پس اندازهای غیر مالی ظرفیت های مورد نیاز برای اجرای پروژه های مختلف فراهم می شود.
مطالعات نشان می دهد نسبت پس اندازه به تولید ناخالص ملی در 14 کشور از 20 کشوری که از لحاظ توسعه اقتصادی بالاترین رشد را داشته اند، بالغ بر 25 درصد بوده است. اما این نسبت در 14 کشور از 20 کشوری که کمترین رشد اقتصادی را داشته اند کمتر از 15 درصد بوده است. این مسئله نشان می دهد که رابطه میان پس اندازه و تولید ناخالص رابطه ای مستقیم و تعیین کننده می باشد. از آنجا که بیمه های عمر وپس اندازه نیز یکی از محورهای مهم پس اندازهای غیر مالی را تشکیل می دهند میزان توسعه این بیمه نقش قابل ملاحظه ای را در دستی به اه توسعه اقتصادی به خود اختصاص می دهند. علاوه بر این بیمه عمر و پس انداز از کارکردهای کلان اقتصادی دیگری نظیر: مقابله با کاهش ارزش پول وحفظ قابلیت ایفای تعهدات بیمه گر نیز برخوردار است.
هم چنین در سطح د نیز این بیمه امکان ایجاد سرمایه برای اعضای جامعه و خانوادة آنها را فراهم کرده و موجب تحکیم اقتصاد خانواده می شود.
با توجه به اهمیت قابل توجه بیمه های عمروپس انداز در توسعه اقتصادی به نظر می رسد می بایست عوامل مؤثر بر توسعه بیمه های عمر در دیگران شناسایی شده و در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد. شاید بتوان مهمترین عوامل مورد نظر را به شرح زیر بر شمرد:
1-ثبات اقتصادی: با توجه به بلند مدت بودن تعهدات بیمه عمر، عدم وجود ثبات در اقتصاد جامعه امکان مدیریت شایسته این بیمه را تحت تأثیر قرار داده و گرایش مردم به آن را کاهش خواهد داد.
2-فرهنگ بیمه: تلقی مردم نسبت به بیمه وورود آن به باورها و هنجارهای فرهنگی جامعه که خود تابع شناخت مزایا و قابلیت های آن است، از دیگر عوامل مهم در توسعه بیمه عمر می باشد.
3-تورم: یکی از آفت های پس انداز مالی تورم است. و وجود آن توسعه بیمه های عمر را کند می کند.
4-در آمد واقعی خانواده ها: درآمد واقعی خانواده که خود تابع وضعیت اقتصادی جامعه است،یکی از مهم ترین عوامل در رویکرد مردم به این بیمه را شکل می دهد.
5-ارائه طرح های مناسب و کارآمد از سوی بیمه گران: وجود طرح های بیمه عمر و مناسب با شرایط اقتصادی جامعه و نیازهای مردم از دیگر عوامل مهم در توسعه آن است. در این راستا شکل گیری مؤسسات تخصصی بیمه عمر می تواند زمینه مناسبی را برای تخصصی و کار آمد شدن طرح ها و هم چنین بهبود مدیریت سرمایه گذاری و نظارت بر آن فراهم کند.
با توجه به تحولات اخیر صنعت بیمه کشور که رفع تنگناهای موجود و افزایش ظرفیت بیمه گری از جمله چشم اندازهای آینده آن هستند، به نظر می رسد شرایط مناسبی برای توسعه صنعت بیمه در کشور و به ویژه بیمه عمر و پس انداز فراهم شده است.
این امید می رود که با تحقق ظرفیت های جدید ، شکل گیری شرکتهای بیمه تخصصی عمر و رفع نارسایی های موجود ، در آینده شاهد توسعه بیمه های عمر و به دنبال آن افزایش سهم پس اندازهای غیر مالی در بازار سرمایه و تأثیر مثبت آن بر توسعه اقتصادی کشور باشیم .
در این پژوهش سعی بر آن است که بیمه عمر و پس انداز از نقطه نظر اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا شاید با توسعه آن راههای رونق اقتصادی در کشور فراهم آید .


مقدمه :
اصولاً انواع بیمه یک نوع تأمین را برای بیمه گذار ایجاد می کند . در بیمه های اشخاص بیمه گر با صدور بیمه نامه برای بیمه گذار آرامش و تأمین فراهم می سازد . در بیمه های عمر این تأمین علاوه بر جبران نیازهای اقتصادی ، از لحاظ اجتماعی هم حائز اهمیت می باشد در ید این نوع بیمه نامه بیمه گذار ممکن است تأمین آتیه بازماندگانش را در نظر گرفته و اقدام به این کار نماید . و یا بخواهد آتیه خویش را تأمین کند . و بدون دغدغه خاطر به زندگی ادامه دهد . که این مورد نیز با دریافت بیمه نامه های عمر به شرط حیات عملی خواهد بود . در بیمه عمر و پس انداز اه یاد شده به کاملترین شکل وجود دارند ، یعنی عمر و پس انداز هم باعث تأمین آتیه باز ماندگان بیمه شده می شود و هم یک نوع سرمایه را ایجاد می کند . اصولاً در انواع رشته های بیمه ، تعهد بیمه گر مشروط به وقوع حادثه است . به این معنا که باید شرایطی خاص که در بیمه نامه قید شده حادث شود تا منجر به ایفای وظیفه از سوی شرکت بیمه گردد .
در بیمه عمر و پس انداز اگر بیمه شده در طول مدت بیمه فوت کند و یا در پایان زمان بیمه نامه زنده باشد بیمه گر سرمایه را می پردازد و تنها شرط لازم اعتبار بیمه نامه می باشد که وابسته به پرداخت حق بیمه در سر رسید های مقرر خواهد بود . بدین لحاظ این نوع بیمه نامه علاوه بر این که دارای خصوصیت و عنصر تأمین بوده ، مشکلات اقتصادی بازمانده ها را پوشش می دهد . و دارای عنصر پس انداز و تشکیل سرمایه نیز می باشد که عنصر بسیار با ارزشی است . در این بیمه بخش زیادی از حق بیمه ها توسط بیمه گر پس انداز می شود که در نهایت این پس اندازها در پایان مدت بیمه نامه ، سرمایه بیمه را تشکیل می دهد . شرکتهای بیمه می توانند سرمایه گذاری های خوبی را با این ذخیره ها انجام داده و به تحقق توسعه اقتصادی در سطح اقتصاد کلان کمک کنند .
توسعه بیمه های عمر بویژه بیمه های عمر انفرادی در کشور ما شکوهمند ی به هیچ وجه چشمگیر نبود و در سالهای 60 تا 62 بیمه آسیا حدود 1000 فقره از این بیمه نامه صادر کرد. ولی به دلیل پایین بودن نرخ بهره فنی آن چندان مورد استقبال قرار نگرفت.
در سالهای 74-73 بیمه آسیا با همکاری بیمه مرکزی به فکر توسعه این رشته افتاد و بالا ه به این نتیجه رسیدند که نرخ بهره فنی باید تغییر کند تا کاهش قابل توجهی در حق بیمه های پرداختی توسط بیمه گزاران ایجاد شود. تغییر نرخ از 6% به حدود 16% منجر به این کاهش گردید و از آنجا که نرخ بهره فنی 16% نسبتاً با اقتصاد سازگاری داشت تحول جدیدی دربیمه نامه های عمر و پس انداز بوجود آمد.
بیان مسئله:
در مورد بیمه های عمر می بایست ابتدا نیاز اقتصادی اشخاص برای آنها ترسیم شود. در دوره های متفاوت زندگی هر انسانی، نیازهای اقتصادی مطابق با زمان خود را دارد. اگراین نیازهای اقتصادی به وضوح برای او روش گردد فروش بیمه های عمر آسان تر خواهد بود. یک عضو جامعه تا زمانی که نداند نیازش چیست و بیمه های عمر درآینده او و خانواده اش چه کاربردی دارند، انگیزه کافی برای ید آن را ندارد.
پس مسئله نخست: تبیین نیازهای اقتصادی از طریق شیوه های مناسب است. نمی دانیم که آینده و سرنوشت خانواده مان بعد از ما چه خواهد شد؟ نداشتن یک اهرم حمایتی برای خانواده مثل پدیدن ازیک بلندی است. جامعه جهانی به سرعت به پیر شدن نزدیک می شود یعنی بهداشت مناسب، درمانی کارا، تغذیه خوب به تدریج جامعه را به سوی امید به زندگی طولانی سوق می دهد. پیر بودن جمعیت یک معضل اقتصادی برای جامعه است. بر اساس نموداری که جامعه مستمری بگیر قاره آسیا در آن مورد بررسی قرار گرفته است حجم عظیمی از جمعیت کشور ژاپن در سال 2025م مستمری دریافت می کنند.
به طور کلی فروش بیمه های عمر، یک سری عوامل زنجیره ای را در جامعه ایجاد می کند.
تأمین نیاز یک ح غریزی است. این مورد باید تقویت شود. یک کودک به محض این که دستش را نزدیک آتش می برد، به طور خ ر آن را پس می کشد. تلاش برای تأمین در برابر عوامل تهدید کنندة خارجی یک غریزه است. کمبود در آمد هم از جمله عوامل خارجی است که موجب تهدید زندگی می شود. چرا یک شهروند ایرانی که در سن 65 سالگی بازنشسته می شود باید دوباره کار کند؟ اما یک شهروند ژاپنی در سن 65 سالگی که بازنشسته می شود، ش را بر می دارد و دور دنیا را می گردد و از باقی عمرش لذت می برد. علت این تفاوت در نگرش و در عدم شناخت نیازهای اقتصادی ما است. یکی از آثار تبعی بیمه عمر و پس انداز قبولاندن این مسئله به انسانهاست که این نیاز، نیازی است غریزی. بدترین ح برای انسان این است که معیارها و استانداردهای زندگی اش تغییر کند. پس باید غریزه ای را که در وجود تک تک مان وجود دارد برای صیانت اقتصادی، خود را تقویت نموده و بدانیم که در مراحل مختلف زندگی چه نیازی داریم.
مورد بعدی سرمایه است. مردم ما تمایل چندانی به پس انداز ندارند. به دلیل این که در فرهنگ اجتماعی عده ای از مردم تأکید شده است؛ هر آن که دندان دهد نان دهد. به نظر من این طرز فکرصحیح نمی باشد انسان تا کار و کوشش نکند و آینده نگر نباشد سرنوشتش عرض نمی شود. باید در زمانی که توان کار و امکان فعالیت دارد و دچار فشارهای اقتصادی دوران پیری نشده به فکر پس انداز باشد. وقتی انسان عادت به پس انداز نداشته باشد سرمایه ای را هم نمی تواند گردآوری کند، پس اندازهای کوچک وقتی درسیستم بانکی قرار گیرند برای بانک مؤثر خواهند بود در حالی که پس اندازهای بانکی با بیمه عمر و پس انداز تفاوت دارند.
شخص اگر یک حساب بانکی دربانک بازکرده و فوت نماید، مانده حساب پس انداز متوفی به وارث او مسترد می گردد، ولی در بیمه عمر و پس انداز اگر اولین مبلغ قسط به بیمه گر پرداخت شده و فوت نمود، سرمایه ثبت شده در بیمه نامه که قبلاً یده شده است به وارث بیمه گزار پرداخت می گردد. اولین اثر درتأمین و گردآوری سرمایه، جنبه اقتصادی آن است. بدین ترتیب که حق بیمه ها موجب تشکیل سرمایه در شرکت بیمه می شود و امکان سرمایه گذاری را ایجاب می کند.
امیدورایم شرکتهای بیمه به انباشتن ذخایر خود در حساب بانکها تحت عنوان س های سرمایه گذاری اقدام نکند زیرا سودهای حاصله ازآن س سرمایه گذاری ها تکافوی مقابله با تورم را نخواهد کرد.
کل حق بیمه دریافت شده توسط 11 کشور جنوب شرقی آسیا، 680 میلیون دلار است. حدود 440 میلیون دلار از این رقم مربوط به حق بیمه عمر می باشد که نزدیک به 82 درصد آنرا فقط کشور ژاپن ایجاد می کند. یعنی ژاپن ها در طول یک دوره 30 سال از غیر ممکن، ممکن ساخته اند. آثار تبعی گردآوری سرمایه به شرکت بیمه باز می گردد، سرمایه گذاری تولید کار و فروش باز خورهای زنجیره ای هستند که در اقتصاد کشور تولید می شود. یکی از آثار سرمایه گذاری مقابله با تورم است. اگر بیمه نامه عمر وپس انداز به نحو صحیحی طراحی شده باشد (به عبارتی ارزشهای افزوده و سود حاصل از آن در نظرگرفته شده باشد) با تورم مقابله می کند.
محصولات که شرکت بیمه طراحی می کند باید جوابگوی نیازهای جامعه باشد. یکی از مشکلات موجود در اقتصاد کشورما تورم است. بیمه نامه ها باید قابلیت کافی داشته باشند تا فروشندگان بتوانند مزایای آن را که متناسب با نیاز آحاد جامعه است توضیح دهند. انسانهای زیادی ممکن است به دلیل بیماریهای طولانی فوت کرده و به دلیل فقدان امکانات مالی، بدهی های بسیاری را برای فرزندان خود باقی بگذارنده از محل سرمایه بیمه عمر می توان هزینه های بیمارستانی، کفن و دفن، اقساط عقب مانده را پرداخت کرد. بنابراین بیمه عمرو پس انداز، هم درزمان حیات و هم در زمان فوت باعث تقویت منابع درآمد خانواده می شود.
در سوئیس سه ستون حفاظتی برای شهروندان وجود دارد. ستون اول بازنشتگی است.
دراین کشور بازنشستگی و مستمری پرداختی بر اساس نرخ تورم سالیانه می باشد، نرخ تورمی که وقتی میزان آن از فردی سوئیس سئوال می شود؟ می گوید متأسفانه یک درصد . کشوری که با در آمد سرانه50 هزار دلار در سال آحاد جامعه آن ثروتمندترین مردم جهان هستند. همین افراد به طور میانگین بین 2 تا 3 بیمه نامه دارند که ستون دوم را تشکیل می دهد. ستون سوم هم تأمین اجتماعی است. تأمین اجتماعی درکشورهای پیشرفته به این صورت است که شخص در هنگام رسیدن به سن 65 سالگی تحت پوشش ت قرار می گیرد، بدون این که اجباراً برای ت کار کرده باشد.
یک عامل مهم در رفع نگرانی های اقتصادی پس انداز برای فرزندانمان می باشد. در کشور های توسعه یافته، هنگامی که بچه ای متولد می شود، والدین بیمه نامه ای برای او می ند و حدود 17 تا 18 هزار دلار را در مدت 15 سال پرداخت می کنند. زمان سر رسید بیمه نامه سن 65 سالگی اوست. و ارزش آن 5 میلیون دلار است. از زمانی که او به سن بلوغ می رسد تا 65 سالگی ج ی ضمیمه بیمه نامه است که ارزش نقدینگی آن را تعیین می کند. یعنی شخص در سن 25 سالگی ممکن است صاحب 500 هزار دلار شود. در کشورهای توسعه یافته با این گونه از فرزندان حمایت اقتصادی می شود. در حالی که در کشور ما نمی توان چنین سرمای گذاری را به نام فرزندان که همان بیمه عمر به شرط حیات است انجام داد.
در نهایت می توان گفت که بیمه های عمر یکی از شاخصهای رفاه اجتماعی می باشند. هر جامعه ای که در آن بیمه عمر از رشد خوبی برخوردار باشد، از نظر اقتصادی هم پیشرفته است. بیمه نامه های عمرو پس انداز باید با توجه به نیاز بازار سازماندهی می شود. زیرا که امروزه انتظار بیمه گزاران از بیمه عمر و پس انداز با گذشته فرق کرده است. قبلاً صحبت از تأمین حداقل معیشت بود ولی امروزه بحث رفاه در ایام پیری مطرح است. به همین خاطر است که از بیمه نامه های عمر و پس انداز در کشورهای آسیای جنوب شرقی و یا در کشورهای اروپای و ی این قدر استقبال می شود. از طرفی سیستمهای اجتماعی تی، جوابگوی نیازهای بشر نمی باشند. یعنی تأمین اجتماعی نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای پیشرفته هم تکافو نمی کند. وظیفه اینها تأمین حداقل برای بیمه گزاران است .
انی که یک عمر کار کرده اند، یک مستمری بازنشستگی از تأمین اجتماعی ت می گیرند. راه حال پیشنهادی، بیمه عمرو پس اندازاست. که به عنوان طرحهای تکمیلی، تها مردم را به ید بیمه نامه ای عمر تشویق می کنند. ت سیاست تشویقی هم دارد و آن اعمال معافیتهای مالیاتی است.
اما تا زمانی که این بیمه عمر تکمیلی در بازار سرمایه رقابت نباشد، کارایی لازم را ندارند.
بحث دیگر، محدودیت شرکتهای بیمه با توجه به ساختار تی آنها است. آنها نمی توانند در هر جایی سرمایه گذاری کنند. بازار سرمایه موجود مسائل خاصی را تحمیل کرده است یعنی ساختار بازار سرمایه برای سرمایه گذاری ذخایر ریاضی در مقایسه با سایر کشورها و برطبق آمار کارایی لازم را ندارد.
با توجه به مطالب گفته شده و بر اساس تجربه ای که طی سالیان متمادی تقریباً از آغاز بیمه عمر و پس انداز تاکنون در برخورد رودرور با بیمه گزاران ب شده است باید گفت . استقبال هموطنان عزیز از بیمه های عمروپس انداز بسیار مناسب است. به خصوص اگر شرکتهای بیمه به نیازهای آنان توجه نموده و مطابق خواسته های آنان بیمه عمر و پس انداز را با مزایای متنوع ارائه نمایند.
با توجه به استقبال گسترده مردم و بیمه گزاران وظیفه شرکتهای بیمه در آموزش فرهنگهای بیمه های عمر و پس انداز وظیفه ای مهم و خطیر می باشد و بایستی آنها علاوه بر ارائه طرحهای متنوع با نرخ های حق بیمه مناسب، چه از نظر نرخ بهره فنی و چه از نظر نرخهای مرگ و میر به توسعه و گسترش خدمات خود نیز بپردازند. و تسهیلات بیشتری در خصوص جمع آوری اقساط حق بیمه و... را برای بیمه گزاران خود فراهم نمائید.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور به نظر می رسد پرداخت مناسب و به موقع مشارکت در منافع حاصل از سرمایه گذاری های مطمئن ذخایر ریاضی موجب تشویق بیمه گزاران به حفظ بیمه نامه های آنان گردیده و باعث افزایش تعداد بیمه نامه های عمر و پس انداز نیز می گردد.

تحقیقروش تحقیقبررسی نقش بیمهبیمه عمربیمه پس اندازچرخة اقتصادیفریت بار به سئو سایت پروپوزال ی صنایع سئو طراحی سوله هزینه فریت بار سازه پیچ ومهره ای