اعلام نتایج ی وزارت بهداشت - اخبار روز


رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از آغاز سنجش داوطلبان آزمون ی وزارت بهداشت 97 از 9 تیر خبر داد .

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
به گزارش سایت ایران مشاوره و به نقل از آزاد ی، علیرضا رهایی با اشاره به تعامل مثبت و مطلوب این با وزارت علوم گفت: در سال گذشته به دلیل برخی ناهماهنگی ها، جو اضطراب و تردید میان داوطلبان ایجاد شد اما امسال با هماهنگی های خوبی که میان آزاد ی و وزارت علوم بوجود آمد در تمام رشته هایی که قبلا پذیرش دانشجو داشتیم و حداقل شرایط لازم را هم دارند همچون گذشته پذیرش دانشجو خواهیم داشت.وی ادامه داد: در مورد شرایط رشته ها، شرایط تعدیل یافته ای به وزارت علوم ارائه شد که مورد تایید قرار گرفت و باتوجه به اینکه به ازای هر رشته محل تعداد مشخصی عضو هیات علمی مورد نیاز بود، براساس توافق نامه این تعداد اعضای هیات علمی را تامین کرده است. معاون آموزشی آزاد تاکید کرد: در دوره کارشناسی ارشد نیز مشابه ی کاهش ظرفیت نداریم و تعداد عضو هیات علمی مورد نیاز تامین شده است.فعال شدن شورای برنامه ریزی در واحدهای یرهایی گفت: با فعال شدن شورای برنامه ریزی در ها زمینه خوبی برای تدوین برنامه های جدید، مهارتی و بین رشته ای در واحدهای ی فراهم شده است.ظرفیت دوره های ارشد و ی آزاد 97وی با بیان اینکه قطب بندی تخصصی در واحدهای ی ایجاد می شود، افزود: تحولات بزرگی به خصوص در حوزه تحصیلات تکمیلی در پیش است. آزاد ی در سال های آینده یکی از های بزرگ تخصصی در کشور خواهد بود.معاون آموزشی آزاد گفت: در علوم انسانی با ایجاد گروه های برنامه ریزی علوم انسانی، علوم اجتماعی و رفتاری برنامه های موجود بازنگری شده و برنامه های جدیدی تدوین خواهد شد و در این زمینه با شورای تحول علوم انسانی نیز کاملا هماهنگ خواهیم بود.منبع : خبرگزاری آزادمنبع : ظرفیت دوره های ارشد و ی آزاد 97مشاوره تحصیلی - ایران مشاوره - مشاوره تحصیلی تلفنی - فرصت ثبت نام مجدد آزمون کارشناسی ارشد 97 - لیست رشته های کارشناسی ارشد سراسری - دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد آزاد - ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد آزاد - ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سراسری - انتخاب رشته کارشناسی ارشد - مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد - شرایط کارشناسی ارشد بدون آزمون - میزان شهریه کارشناسی ارشد 96 - شهریه کارشناسی ارشد - شهریه کارشناسی ارشد آزاد - کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد 97 - تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سراسری - دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سراسری - کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد - شهریه کارشناسی ارشد آزاد 98 – 97 - ویرایش اطلاعات ثبت نام کارشناسی ارشد 97 - ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سراسری 97 - انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری 97 - دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سراسری 97 - ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد آزاد 97 - دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد آزاد 97 - انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 97 - اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد سراسری 97 - دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد سراسری - دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد آزاد - اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد آزاد - تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزاد بهمن ماه - تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری بهمن ماه - اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزاد بهمن ماه - اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری بهمن ماه - دفترچه تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزاد بهمن ماه - دفترچه تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری بهمن ماه - اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد سراسری - کارشناسی ارشد - پایان نامه کارشناسی ارشد - انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد - انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت - انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97 - اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت - اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97 - اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سراسری - اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد آزاد 97 - اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد آزاد - دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد - مشاوره انتخاب رشته ارشد سراسری و آزاد 97 - توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد - دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97 - دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد -اعلام نتایج نهایی کارشناسی ارشد آزاد - اعلام نتایج نهایی کارشناسی ارشد سراسری - دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 97 - مشاوره تحصیلی - ایران مشاوره - مشاوره تحصیلی تلفنی - ثبت نام آزمون ی سراسری - انتخاب رشته ی - مشاوره انتخاب رشته ی - شرایط ی بدون آزمون - شهریه ی - شهریه ی آزاد - تکمیل ظرفیت ی آزاد - کارت ورود به جلسه آزمون ی 97 - دفترچه ثبت نام آزمون ی سراسری - دفترچه ثبت نام آزمون ی سراسری و آزاد 97 - ثبت نام آزمون ی 97 - کارت ورود به جلسه آزمون ی - تکمیل ظرفیت ی سراسری - شرایط ثبت نام آزمون ی - منابع آزمون ی 97 - منابع آزمون ی - شرایط ثبت نام آزمون ی 97 - ثبت نام آزمون ی آزاد 97 - انتخاب رشته ی سراسری 97 - دفترچه ثبت نام آزمون ی سراسری 97 - دفترچه ثبت نام آزمون ی آزاد 97 - اعلام نتایج آزمون ی آزاد 97 - اعلام نتایج آزمون ی سراسری 97 - انتخاب رشته ی آزاد 97 - ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون ی سراسری 97 - مشاوره تحصیلی ی - تکمیل ظرفیت ی آزاد 97 - تکمیل ظرفیت ی سراسری 97 - دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت آزمون ی سراسری - دفترچه تکمیل ظرفیت ی سراسری بهمن ماه - اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ی سراسری بهمن ماه - تکمیل ظرفیت ی سراسری بهمن ماه - اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ی آزاد بهمن ماه - دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت آزمون ی آزاد - اعلام نتایج تکمیل ظرفیت آزمون ی آزاد - دفترچه تکمیل ظرفیت ی آزاد بهمن ماه - ی - تکمیل ظرفیت ی آزاد بهمن ماه - اعلام نتایج تکمیل ظرفیت آزمون ی سراسری - اعلام نتایج آزمون ی آزاد - انتخاب رشته ی وزارت بهداشت - انتخاب رشته ی وزارت بهداشت 97 - اعلام نتایج آزمون ی وزارت بهداشت - اعلام نتایج آزمون ی وزارت بهداشت 97 - اعلام نتایج آزمون ی سراسری - انتخاب رشته ی آزاد - توضیحات کارنامه ی - دفترچه انتخاب رشته ی - مصاحبه ی - مصاحبه ی آزاد - اعتراض به نتایج آزمون ی 97 - دفترچه انتخاب رشته ی آزاد 97 -دفترچه انتخاب رشته ی آزاد - مصاحبه ی آزاد 97 - مصاحبه ی سراسری 97 - اعلام نتایج انتخاب رشته ی - اعلام نتایج انتخاب رشته ی 97 - شرایط پذیرش ی بدون آزمون آزاد 97 - زمان ثبت نام آزمون ی سراسری و آزاد - زمان برگزاری آزمون ی سراسری و آزاد - اعلام نتایج انتخاب رشته ی آزاد 97 - اعلام نتایج انتخاب رشته ی آزاد - اعلام نتایج مصاحبه ی 97 - ظرفیت دوره های ارشد و ی آزاد 97 طولانی شدن پرداخت معوقات ت به نظام سلامت باعث نگرانی شده است و در ماه های اخیر صدای اعتصاب پزشکان و پرستاران از نقاط مختلف کشور به گوش می رسد؛ اعتراضاتی که شاید ریشه آن را در عملکرد اشتباه و سخنان برخی مدیران وزارت بهداشت بتوان یافت. سخنگوی وزارت بهداشت در واکنش به گفته خبرنگار مبنی بر اینکه شما سخنگو هستید و باید برای افکار عمومی شفاف سازی کنید اظهار داشت: اما این مسئله دلیل نشده که اگر بنده در جریان جلسه باشم آن را حتما در نشست خبری بگویم یا نگویم.
رشته اپیدمیولوژی یکی از گروه های آزمایشی آزمون ورودی های علوم پزشکی در مقطع ی وزارت بهداشت است . همه گیرشناسییا اپیدمیولوژی ( به انگلیسی : epidemiology )‏ مطالعه نحوه انتشار بیماری ها و عوامل بیماری زا یا هر عاملی که به سلامت مربوط باشد ، است . سال گذشته این رشته در های ایران ، تهرا. داوطلبانی که موفق به ثبت نام در ی وزارت بهداشت شده اید، آیا از زمان انتشار کارت ورود به جلسه ی وزارت بهداشت 97 اطلاع دارید؟آیا هنگام وارد اطلاعات ثبت نام برخی از اطلاعات خود را اشتباه وارد کرده و به تازگی متوجه این موضوع شده اید؟متقاضیان ثبت نام آزمون ی وزارت بهداشت توجه داشته .
رشته ی پزشکی بیوالکتریک یکی از گروه های آزمایشی آزمون ورودی های علوم پزشکی در مقطع ی وزارت بهداشت است . ی ی پزشکی عبارت از کاربرد ی در پزشکی از طریق مطالعه ی اصول و عملکرد سیستم های زنده و مدل سازی آن و به کار گرفتن اطلاعات و نتایج حاصل در جهت تشخیص و درمان بیماری ها و همچنین ج.
با توجه به اطلاعیه منتشر شده مرکز سنجش پزشکی ، ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97 از 30 بهمن لغایت 13 اسفندماه 96 صورت می گیرد . داوطلبانی که علاقه مند به ادامه تحصیل در رشته محل های گروه پزشکی می باشند ، می بایست در مهلت مقرر برای ثبت نام اقدام نمایند . از این رو مرکز سنجش. سخنگوی وزارت بهداشت گفت: حدود هشت ماه از پرونده مرحوم کیارستمی می گذرد و افکار عمومی در این زمینه حساسیت دارد. حکم اولیه ارائه شد اما متأسفانه هنوز حکم نهایی اعلام نشده و انتظار می رفت در چنین پرونده هایی سرعت عمل بیشتری وجود داشته باشد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی نکاتی را در خصوص اعمال سهمیه رزمندگان و ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97 منتشر کرد .
ادامه مطلب... 14 نفر از نمایندگان مدیران مسئول نشریات ی در شوراهای مرکزی وزارت خانه های علوم و بهداشت و آزاد و خانه نشریات وزارت بهداشت، نامه ای پیرامون مشکلات و مسائل نشریات علمی خطاب به وزاری علوم و بهداشت و رئیس آزاد نوشته و منتشر د.

به گفته رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی ، مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97 امروز یک شنبه 13 اسفند ماه پایان می یابد .
ادامه مطلب... سخنگوی وزارت بهداشت گفت: متاسفانه در شهر تهران یکی از بیمارستان های خصوصی به دلیل تخلفات پلمب شده است، در این خصوص با هیچ فرد خاطی چه بیمارستان تی و چه بیمارستان بخش های خصوصی، شوخی و اغماض نداریم. مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
"در دیداری که با جوانان آرمان مدیا یا همان سازندگان مستند آلبرتا داشتم آن ها در خصوص مشکلاتشان با من حرف زدند که یکی از مباحث مطرح شده توسط ان ها شکایت وزارت بهداشت از این گروه مستندساز بود. به گفته آن ها در مستندی که در آن برخی مشکلات . به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مراسم پانزدهمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی امسال با انتقاد جدی تولیدکنندگان از سیاست های نادرست ت و حتی اعلام تخلف تعدادی از وزارت خانه ها از جمله نفت، نیرو، راه و شهرسازی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در واردات کالاهای مشابه.
مرکز سنجش آموزش پزشکی نکاتی را در خصوص اعمال سهمیه رزمندگان و ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97 منتشر کرد .

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مرکز سنجش پزشکی اطلاعیه ای در خصوص سهمیه 5 درصدی ایثارگران در آزمون های وزارت بهداشت منتشر کرد .

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
جهت مشاوره تخصصی آزمون ی کافیست

با تلفن ثابت با شماره 9099071611

و یا باموبایل همراه اول با شماره 99225595 تماس بگیرید.

تماس از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )سازمان سنجش کشور، زمان ثبت نام و برگزاری آزمون ی تخصصی سال 98-97 را اعلام کرد.
ثبت نام آزمون ی تخصصی سال 97 از. مقامات وزارت بهداشت برزیل امروز چهارشنبه اعلام د: بر اثر شیوع بیماری تب زرد در این کشور، دستکم چهل شهروند جان خود را از دست دادند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هشدار داد: آنفلوانزای پرندگان در بیش از 15 استان کشور وجود دارد. مردم تا اطلاع ثانوی از مصرف هرگونه پرنده و تخم مرغ های محلی خودداری کنند tebyan رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت خواستار انتقال این اعتبار به سازمان بیمه سلامت به منظور افزایش پوشش دهی خدمات بیمه ای برای خانواده های بی بضاعت بوده است.
رشته اپیدمیولوژی یکی از گروه های آزمایشی آزمون ورودی های علوم پزشکی در مقطع ی وزارت بهداشت است . همه گیرشناسییا اپیدمیولوژی ( به انگلیسی : epidemiology )‏ مطالعه نحوه انتشار بیماری ها و عوامل بیماری زا یا هر عاملی که به سلامت مربوط باشد ، است . سال گذشته این رشته در های ایران ، تهرا. کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97 کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97 برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97 با مشاورانایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099071647 به روزهای برگزاری آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97 نزدیک می شویم و داوطلبان زیادی با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی ایران مشاوره تماس می گیرند تا از زمان دقیق دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97 مطلع گردند. به همین دلیل این مطلب را آماده کرده ایم تا در آن به زمان و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97 و زمان برگزاری آزمون رشته های مختلف کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97 بپردازیم. بنابراین پیشنهاد می کنیم این مطلب را تا انتها مطالعه کنید تا از زمان و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه مطلع گردید. در نهایت نیز چنانچه سوالیا ابهامی برایتان باقی ماند می توانید با مشاوران ایران مشاوره تماس بگیرید. مشاوران مرکز، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ادامه مطلب سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره سهام پالایشگاه نفت اصفهان گفت: سوالی بپرسید که به درد مردم بخورد.
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از آغاز سنجش داوطلبان آزمون ی وزارت بهداشت 97 از 9 تیر خبر داد .
ادامه مطلب...
رشته فیزیولوژی یکی از گروه های آزمایشی آزمون ورودی های علوم پزشکی در مقطع ی وزارت بهداشت است . این رشته شاخه ای از علوم زیستی است که به مطالعه اندام ها و دستگاه های مختلف بدن انسان و مکانیسم عملکرد هریک از دستگاه های بدن می پردازد . رشتهفیزیولوژی جز رشته های علوم پایه پزشکی ، . آیا از زمان اعلام نتایج آزمون دستیاری 97 – 98 پزشکی و دندانپزشکی اطلاع دارید؟باتوجه به برگزاری چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه 6 اردیبهشت در ۲۲ حوزه امتحانی، بعد از برگزاری ازمون دستیاری 97 – 98، متقاضیان بی صبرانه به دنبال دریافت نتایج آزمون دستیاری 97 – 98 خود هستند، بنابراین برای اطلاع از زمان انتشار نتایج آزمون دستیاری 97 – 98 پزشکی و دندانپزشکی و اطلاع از نحوه دریافت نتایج آزمون دستیاری 97 و اطلاع از سایت اعلام نتایج آزمون دستیاری در سال 97 – 98 از طریق ارتباط با سامانه از به روز ترین اخبار نتایج آزمون دستیاریمطلع شوید.زمان اعلام نتایج آزمون دستیاری پزشکی و دندانپزشکی 97 – 98زمان اعلام نتایج آزمون دستیاری 97 – 98 پزشکی و دندانپزشکی در اویل داد ماه خواهد بود.رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی تاکید کرد زمان اعلام نتایج نهایی پذیرش در آزمون های دستیاری تخصصی پزشکی و دستیاری تخصصی دندانپزشکی به تعویق افتاد و تا پایان هفته اعلام می ‎شود.
با توجه به ظرفیت های خالی مانده در برخی سهمیه ها، به نفع داوطلبان سعی شده است که ظرفیت های خالی به داوطلبان آزاد منتقل شودبخاطر همین اعلام نتایج آزمون دستیاری 97 به تعویق می افتد. نتایج نهایی آزمون دستیاری 97 – 98 و پذیرش در چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی تا پایان هفته جاری از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام می شود.حدنصاب نمره برای اینکه داوطلبان بتوانند انتخاب رشته کنند ۱۵۰ بوده است . بنابراین برای ب دریافت اطلاعات در رابطه با زمان اعلام نتایج آزمون دستیاری 97 – 98 پزشکی و دندانپزشکی و اطلاع از زمان دقیق انتشار نتایج آزمون دستیاری 97 – 98 با سامانه در ارتباط باشید. اعلام نتایج آزمون دستیاری 97 - 98اعلام نتایج آزمون دستیاری 97 – 98
جهت مشاوره در زمینه زمان اعلام نتایج آزمون دستیاری 97 – 98از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۱ ۹۰۷ ۹۰۹ تماس بگیریدشماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل


زمان برگزاری آزمون های گروه علوم پزشکی در سال 97 – 98 آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت mhle ۳۰ فروردین ماه ۹۷
آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی (چهل و پنجمین دوره) و آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده ۶ اردیبهشت ماه ۹۷
آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره) ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۷
آزمون کتبی پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) توسط ها ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۷
آزمون ی تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت،دندانپزشکی و داروسازی ph ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۷
آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۷ تیر ماه ۹۷
آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت mhle ۷ تیر ماه ۹۷
آزمون کارشناسی ارشد ۱۴ و ۱۵ تیر ماه ۹۷
آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی ۱۴ تیر ماه ۹۷
آزمون ارتقای دستیاران دندانپزشکی ۱۴ تیر ماه ۹۷
آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی (توسط های مجری) ۲۱ تیر ماه ۹۷
آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره) ۲۸ تیر ماه ۹۷
آزمون ارزشی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور ۱ ۴ مردادماه ۹۷
آزمون جای دانش آموختگان دندانپزشکی خارج کشور ۱ ۴ مردادماه ۹۷
آزمون ملی دندانپزشکی ۱ ۴ مردادماه ۹۷
آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور ۴ مردادماه ۹۷
آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت mhle ۱۸ مردادماه ۹۷
آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۲۵ مردادماه ۹۷
آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی) ۵ شهریور ۹۷
۲۰آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی بورد تخصصی (دوره ۶۵) و فوق تخصصی (دوره ۳۲) ۸ و ۹ شهریور ۹۷
آزمون پیش کارورزی و علوم پایه ۱۵ شهریور ۹۷
آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت mhle ۱۹ مهرماه ۹۷
آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۲۴ آبان ماه ۹۷
آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره) ۸ آذر ماه ۹۷
آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت mhle ۱۵ آذر ماه ۹۷
آزمون ارزشی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور ۲ ۶ دی ماه ۹۷
آزمون ملی دندانپزشکی ۲ ۶ دی ماه ۹۷
آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره) ۲۰ دی ماه ۹۷
آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی (سی و ششمین دوره) ۱۱ بهمن ماه ۹۷
آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی بورد تخصصی (دوره ۶۶) و فوق تخصصی (دوره ۳۳) ۱۱ بهمن ماه ۹۷
آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۱۸ بهمن ماه ۹۷
آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت mhle ۲۵ بهمن ماه ۹۷
آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی (چهل و ششمین دوره) و آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده ۲ اسفند ماه ۹۷
آزمون پیش کارورزی و علوم پایه ۱۶ اسفند ماه ۹۷بنابراین برای ب اطلاعات بیشتر در رابطه با زمان اعلام نتایج آزمون دستیاری 97 – 98پزشکی و دندانپزشکی بعد از مطالعه اطلاعیه در صورت داشتن هرگونه سوال با سامانه در ارتباط باشید.

منبع:زمان اعلام نتایج آزمون دستیاری 97 – 98


ثبت نام آزمون ی وزارت بهداشت 97
متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع ی وزارت بهداشت می توانند با ید یک کارت اعتباری در سایت سنجش پزشکی sanjeshp.ir نشانی ثبت نام خود را انجام دهند. هر داوطلب بعد از مطالعه دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون ی علوم پزشکی 97یک رشته را انتخاب کند. انتخاب بعد از. آیا از شرایط ثبت نام تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت آگاهی کامل دارید؟ آیا از نحوه ثبت نام ارشد وزارت بهداشت مطلع هستید؟ سامانه صدای مشاور تحصیلیمی توان جهت مشاوره با تلفن ثابت و بدون کد در سراسرکشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید.تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شبحتی روزهای تعطیل تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595 میتوانید جهت ب اطلاعات بیشتر درباره تاریخ اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97-98 با سامانه صدای مشاور به شماره 9099071611 با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد تماس بگیرید.

منبع: تاریخ اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97-98
لینک مفید:
لیست رشته های بدون کنکور ارشد پیام نور لیست رشته های بدون آزمون پیام نور 97لیست رشته های بدون کنکور پیام نورثبت نام و لیست رشته های فراگیر پیام نور 97شرایط تحصیل در ارشد فراگیر پیام نورشرایط غیبت در امتحانات پیام نورشرایط تغییر رشته در پیام نورشرایط دریافت مرخصی پیام نورآزمون ارشد پیام نور نیمسال دومآزمون کارشناسی پیام نور نیمسال دومآزمون ارشد پیام نور نیمسال اولآزمون کارشناسی پیام نور نیمسال اولپاسخ به برخی سوالات داوطلبان پیام نورنحوه اعتراض به کلید سوالات پیام نو اسخگویی برخی سوالات داوطلبان ورود به پیام نو اسخ به سوالات متداول ارشد فراگیر پیام نوراعتبار مدرک پیام نورتفاوت مدرک بدون کنکور با کنکور پیام نوراعتبار مدرک ارشد پیام نورمدرک پیام نور در خارج از کشور درس دانش خانواده و جمعیت پیام نوردرخواست مهمان در پیام نوردرخواست مهمان و تغییر رشته پیام نورمهمان شدن دانشجو در پیام نورمحاسبه نمره دروس عملی پیام نورمحاسبه نمره پیام نورنمره قبولی در امتحانات پیام نور مهلت ثبت نمره پیام نورنمره قبولی امتحانات پیام نور ثبت نام ارشد پیام نورثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیام نورثبت نام ی بدون کنکور پیام نورثبت نام ی پیام نورشهریه ی پیام نورثبت نام آزمون یثبت نام تکمیل ظرفیت ی پیام نور ثبت نام ی پیام نور 97رشته های بدون کنکور ی پیام نورکد شاهد و اﻳﺜﺎرﮔﺮان در آزمون ارشد و ی

زمان برگزاری آزمون ی وزارت بهداشت 97 ، بیستم و بیست و یکم اردیبهشت ماه 97 می باشد .

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
سهم 50 درصدی مصاحبه در آزمون ی وزارت بهداشت ، نشان دهنده اهمیت پشتوانه پژوهشی و توانایی های متقاضیان است . از این رو داوطلبان ی علوم پزشکی 97 باید بتواند خود را برای مصاحبه ی وزرات بهداشت 97 آماده کنند تا بتوانند در این قسمت از آزمون نیز نمره دلخواه را ب کنند . فرآیند مصاحبه ی تخ.
مدیر امور نخبگان و استعدادهای درخشان وزارت بهداشت از امتیازات ویژه دانشجویان استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد وزارت بهداشتخبر داد . ادامه مطلب نتیجه اولیه آزمون ی تخصصی وزارت بهداشت سال 96 اعلام و راهنمای انتخاب رشته تحصیلی منتشر شد ی تخصصی آموزشی.پژوهشی 17 نفر و ی تخصصی پژوهشی 4 نفر برای رشته آمار زیستی
دفترچه راهنما
نتیجه مرحله اول
مدیرکل دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت با بیان اینکه 14 درصد مرگ ها در کشور به علت حوادث ترافیکی رخ می دهد، بر نقش دستگاه های مختلف در کاهش حوادث ترافیکی تاکید کرد. مجموعه سوالات کنکور مددکاری اجتماعی ،کارشناسی ارشد و ا و وزارت بهداشت از سال 88 - 87 تا 96 - 97 ویژه دانشجویان و داوطلبان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و سراسری این مجموعه ذیل شامل آزمون های کارشناسی ارشد و ای رشته مدد کاری اجتماعی می باشد . کتب چاپ شده شامل کتاب های کمک آموزشی و آزمون های برگزار شده وزارت بهداشت می باشد و قابل استفاده برای دانشجویان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و تربیت مدرس می باشد iuhuhiuhuh مولف گروه مولفین انتشارات کتابخانه فرهنگ
برای سفارش یا اطلاعات بیشتر لینک زیر را درآدرس بار مرور گر خود کپی کنید https://bookteb.com/book/book/360-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c http://uupload.ir/files/n2gy_%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87_%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa.jpg اطلاعیه وزارت بهداشت در خصوص دوره تکمیلی phd آزمایشگاه پیرو ابلاغ ایین نامه دوره تکمیلی قانون مصوب سال ١٣٦٧، درروزهای اخیر از طرف برخی صاحبان حرف پزشکی و متخصصان نسبت به مصوبه اخیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص ادامه دوره تکمیلی phd آزمایشگاه نگرانی هایی ابراز شده است. در این راستا، موارد زیر جهت شفاف سازی بیشتر موضوع و تنویر افکار جامعه پزشکی به اطلاع می رسد: اجرای دوره تکمیلی phd آزمایشگاه، قانون مصوب مجلس شورای ی است که وزارت بهداشت، به عنوان مجری قانون مکلف به تدوین و اجرایی سازی آن بوده است. goo.gl/r2fs8e جزئیات: goo.gl/wiqwyr خبرگزاری قوه قضائیه http://uupload.ir/files/n2gy_%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87_%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa.jpg اطلاعیه وزارت بهداشت در خصوص دوره تکمیلی phd آزمایشگاه پیرو ابلاغ ایین نامه دوره تکمیلی قانون مصوب سال ١٣٦٧، درروزهای اخیر از طرف برخی صاحبان حرف پزشکی و متخصصان نسبت به مصوبه اخیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص ادامه دوره تکمیلی phd آزمایشگاه نگرانی هایی ابراز شده است. در این راستا، موارد زیر جهت شفاف سازی بیشتر موضوع و تنویر افکار جامعه پزشکی به اطلاع می رسد: اجرای دوره تکمیلی phd آزمایشگاه، قانون مصوب مجلس شورای ی است که وزارت بهداشت، به عنوان مجری قانون مکلف به تدوین و اجرایی سازی آن بوده است. goo.gl/r2fs8e جزئیات: goo.gl/wiqwyr خبرگزاری قوه قضائیه
نمونه سوالات تخصصی استخدامی بهداشت محیط رایگان نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط استخدام بهداشت محیط 94 نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی بهداشت محیط کتاب آزمون استخدامی وزارت بهداشت نمونه سوالات استخدامی بهداشت عمومی نمونه سوالات استخدامی بهداشت خانواده نمونه سوالات .
اطلاعیه شماره 10 مرکز سنجش و پزشکی در ارتباط با برگزاری مصاحبه ی وزارت بهداشت 97 منتشر شد .
ادامه مطلب... مسئول برنامه سلامت نوروزی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: از ابتدای اسفند سال گذشته تاکنون، بازرسان بهداشت محیط وزارت بهداشت، ۹۴۰ هزار مورد بازرسی بهداشتی در کشور انجام داده اند و در جریان این بازدیدها ۱۴ هزار مرکز و مکان متخلف به مراجع قضایی معرفی شده اند.