اشعار سائل - اخبار روز

اشعار دم نوحه ی شهادت رضا(ع) دم نوحه ی رضا *ای بضعه ی مصطفی ضامن آهو کشته زهر جفا ضامن آهو دارد دل زهرا (س) شور و نوایی ثامن الائمه گشته ف واویلا واویلا آه و واویلا... *مثل مادر داده جان در ره معبود عجّل وفاتی ذکرِ روی لبش بود عالَم از ناله اش زیر و زبر شد از کینه ی مامون جگر شد واویلا. دیدی تو ش ته ام، ش تی دیدی غم عاشقانه ی من داغ و غم و عشق و شورو مستی جمع است همه نشانه ی من مجموعه ای از عاشقانه ترین شعرهای زیبا شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی هر شب به لبم نوای هجران یا سوگ به آشیانه ی من دائم زتو گفتن و ش تن اینجا شده آن بهانه ی من مجموعه ای از عاشقانه ترین شعرهای زیبا شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی آ مرا کشت این نگاه عاشقانه شد برفنا این دل زآه عاشقا نه با درد وغم با ناله ها شد دل هم آوا تا پا نهادم من براه عاشقانه مجموعه ای از عاشقانه ترین شعرهای زیبا شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی تمام خاطرات من دوباره زنده می شود به شوق دیدنت دلم مثل پرنده می شود برای فصل عاشقی دوباره شعر گفته ام نه از غم ج اش برای وصل گفته ام مجموعه ای از عاشقانه ترین شعرهای زیبا شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی عشق تو آوایِ نوری در دعایم جاودانه مهر تو بر لوح جانم قرص ماهی عاشقانه مجموعه ای از عاشقانه ترین شعرهای زیبا شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی فکر و خیال تو شبی از سر من نمی رود شب نشود سحر که تو فکر ستم نمی کنی چشم سیاه من شود خاک در حضور تو یک نظری طلوع کن از چه ِنعَم نمی کنی مجموعه ای از عاشقانه ترین شعرهای زیبا شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی نغمه ها جاری و از دل در پگاهی عاشقانه از وفا تا تو سرودن جان پناهی عاشقانه حس بودن در کنارت لمس شادی بی بهانه خنده اش پنهان و بازی گاه گاهی عاشقانه مجموعه ای از عاشقانه ترین شعرهای زیبا شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی از عادت حضور تو سرشار می شوم بغض مرا که می شکنی عاشقانه تر مردی به یاد تو پیوسته عاشق است در خاطرم وجود زنی عاشقانه تر تکرار شو حوالی دستان خسته ام شاید مرا رقم بزنی عاشقانه تر مجموعه ای از عاشقانه ترین شعرهای زیبا شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی ای بی خبراز سوز و آه من کجایی کن جلوه برمن د گاه عاشقانه رسواشدم تا برتوافکندم نگاهی باشد مرابس این گناه عاشقانه دیگر به تنگ آمد دلم ازاین ج زین روزها وسال وماه عاشقانه مجموعه ای از عاشقانه ترین شعرهای زیبا شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی صدا بزن مرا بگو که عاشقم به عشق تو هزار بار بگو بگو چه عاشقانه می شود دوباره دست گرم تو به قلب من گره زده صدای قلب من شنو به خاطر تو می زند بگو تو از ترانه ها ز شادی شبانه ها ز باد و از نسیم که عاشقانه می وزد مجموعه ای از عاشقانه ترین شعرهای زیبا شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی ای هق هق عاشقانه ی من صد بیت و غزل ترانه ی من ای سیر و سلوک عاشقانه ای ح عارفانه ی من مجموعه ای از عاشقانه ترین شعرهای زیبا شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی در دشت شب آسمان قلبم پر از غم دانه دانه ی من یک روز بیا فسانه ی دل در بیت و سرا و خانه ی من رفتی تو امیدم این دقایق بیرون ز غم زمانه ی من مجموعه ای از عاشقانه ترین شعرهای زیبا شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی پروژه در مورد نقش مسجد در ادبیات   فهرست مطالب   مروری بر نقش مسجد در ادبیات 2 ● مفهوم مسجد در نگرش های ادبی و انواع شعری 3 ● نگرش های ادبی 4 ● مسجد در شعر حافظ 5 ● مسجد در نمونه های شعر طبیعی 9 ● مسجد و اشعار تعلیمی 10 ● مسجد در اشعار تعلیمی مولوی 14    [ادامه مطلب را در این. ای مرگ مدد کن که من زار بمیرم ای زهر خلاصم کن و بگذار بمیرم بگذار در این خانه که غمخانۀ من بود تنها و غریب از ستم یار بمیرم بگذار با سوز درون و لب عطشان یکبار زنم ناله و صد بار بمیرم بگذار که چون فاطمه هنگام جوانی در خانه ی در بستۀ خود زار بمیرم بگذار که بی شیون و آرام شوم آب چون شم. حدیث اکرم (ص) فرمود:هر ى براى فردى از فرزندان من کارى انجام دهد و بر آن کار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. ( بحـارالانوار، ج ۹۶، ص ۲۲۵) نوشته هایی با برچسب "اشعار وداع با محرم و صفر" اشعار خداحافظی بامحرم وصفر – مجموعه اول مرا جدا نکن از جامه عزا آقا اگر جدا شوم از . حافظ فتو خنده دار است ولی مانند برنامه ی شا ار خندوانه ی رامبد جوان در پس خنده میتوان حقیقتی را دید که وجود دارد . من به همه ی پوستر ها و نقاشی های که از اشعار حافظ به نحوی استفاده کرده باشند حافظ فتو میگویم .زیرا همه آن آب ورنگ و تکنیک فقط برای نشان دادن اشعار حافظ است . گرچه در اصل به هیچ چیزی اشعار حافظ احتیاجی ندارد . ولی چون ما ذاتن عاشق زیبای و خلق هستیم در نتیجه حافظ فتو که ترکیبی از فارسی و لاتین است متولد میشود ( با ب اجازه از فرهنگستان ادب و هنر فارسی ) . پس دوستان آسمانی این دو حافظ فتو تقدیم به روی ماهتان و دیوار اتاقتان . واین تصویر هم برای دوستانی که بر خلاف ایرج میرزایی عزیز با تصویر خانم جماعت مشکل دارن و یه جورایی عرفانی حال یا بهتر بگم سیر میکند
اازمجموعه اشعار ( )بسته ی زنجبری ی مویش بودم وه، چه خوش بود ! که او نیز گرفتارم بود شب که مهتاب به خلوت گه من می ت د یار من نیز در شه دیدارم بود گرچه در خانه ی من بود زهر گونه چراغ یاد اوشمع شب افروز شب تارم بود صبحدم نور چودر پنچره ها می خندید در برم خنده به لب بوسه طلب یارم بود 1 وقت. ابومعین ناصر بن خسرو بن حارث قبادیانی بلخی، معروف به ناصرخسرو (۳۹۴–۴۸۱ ه . ق) از شاعران بزرگ فارسی زبان ، فیلسوف، حکیم و جهانگرد ایرانی و از مبلغان مذهب اسماعیلی بود. وی در قبادیان از توابع بلخ متولد شد و در یمگان از توابع بدخشان درگذشت. وی بر اغلب علوم عقلی و نقلی زمان خود از قب. حسن مجتبی (ع) _ شهادت چشم وا کرده شدم دست به دامان حسن مادر افکند مرا در یم احسان حسن روزی از دست علی خوردم و از خوان حسن از همان روز شدم بی سر و سامان حسن بر جبینم بنویسید مسلمان حسن دل خود را سر هر بام ، هوایی نکنم طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنم رو به هر قبله و هر قبله نمایی نکنم پیش. birth imamali1 1 اشعار ولادت حضرت علی علیه السلام (بیشتر…) اشعار ولادت حضرت علی علیه السلام ادامه مطلب ... mohammadtaqi birth1 1 اشعار ولادت محمد تقی علیه السلام (بیشتر…)
اشعار ولادت محمد تقی علیه السلام
ادامه مطلب ... yas faridahmadi1 1 ترانه گل یاس از فرید احمدی (بیشتر…)
ترانه گل یاس از فرید احمدی
ادامه مطلب ... martyrdom imamhadi1 1 اشعار شهادت علی النقی الهادی علیه السلام (بیشتر…)
اشعار شهادت علی النقی الهادی علیه السلام
ادامه مطلب ... birth muhammadbaqir1 1 اشعار ولادت محمد باقر علیه السلام (بیشتر…)
اشعار ولادت محمد باقر علیه السلام
ادامه مطلب ... government amirmoazi1 1 با نصرت و فتح و ظفر و ت والا از معزی (بیشتر…)
با نصرت و فتح و ظفر و ت والا از معزی
ادامه مطلب ... رایگان اشعار مولاتا برای سیستم عاملهای اندروید و آیفون نرم افزارهای موبایل موسسه لوح فشرده جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی و مولانا و رومی۶ ربیع الاول ۶۰۴ بلخ یا وخش، ۵ جمادی الثانی ۶۷۲ هجری قمری قونیه، ۱۵ مهر ۵۸۶، ۴ دی ۶۵۲ هجری شمسی، از مشهورترین شاعران ایرانی تبار پارس. اشعار ویژه میلاد زمان (عج) محمد علی بیابانی به این غبار، نگاهی که آفتاب شود
بسوز قلبِ مرا، کز غمت مُذابّ شود

دوباره رویِ تو را آسمانِ ندید
کدام ، جمالِ تو ماهتاب شود؟ ادامه مطلب " ترانه های می می نی و مامانی " نام مجموعه کتاب های شعری است که برای ک ن می باشد.این مجموعه اشعار در 5 جلد چاپ شده است که با موضوعات مختلف می باشد. مجموعه کتاب های "می می نی"قصه هایی است که به صورت شعر می باشد و درباره بچه میمون بازیگوشی است که داستان های زیبایی را بیان می کند. در هر ک. اشعار فردوسیفردوسی ، حکیم فردوسی ، اشعار فردوسی ، شاهنامه فردوسیحکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر بزرگ حماسه سرای ایرانی در سال 329 هجری قمری در شهرستان طوس اسان متولد شدند و در سال 416 هجری قمری از دنیا رفتند. فردوسی شاهنامه را در سال 384 هجری قمری به پایان برد. شاهنامه فردوسی یکی از بزرگ ترین نوشته های ادبیات کهن پارسی محسوب می شود.[dropcap][/dropcap]بنام خداوند خورشید و ما ه دل را بنامش د داد راهخداوند هستی و هم راستینخواهد ز تو کژی و کاستی [dropcap][/dropcap]شعر فردوسیبیا تا جهان را به بد نسپریم به کوشش همه دست نیکی بریمنبــاشد همی نیک و بد، پایدارهمان به که نیکی بود یادگار [dropcap][/dropcap]اشعار زیبای فردوسیبر ما شکیبائی و دانش استز دانش روان های پر از رامش استشکبیائی از ما نشاید ستدنه را ز دانش رسد نیز بد [dropcap][/dropcap]اشعار عاشقانه فردوسیز دانش بود جان و دل را فروغنگر تا نگردی به گرد دروغسخنگوی چون بر گشاید سخنبمان تا بگوید تو تندی مکن [dropcap][/dropcap]بهترین بیت فردوسیتن مرده چون مرد بی دانشستکه نادان به هر جای بی رامشستکه دشمن که دانا بود به ز دوستکه با دشمن و دوست دانش ن ت [dropcap][/dropcap]جملات زیبا فردوسیبیا تا همه دست نیکی بریمجهان جهان را به بد نسپرسم [dropcap][/dropcap]اشعار فردوسینباشد همه نیک و بد پایدارهمان به که نیکی بود یادگارهمان گنجِ دینار و کاخ بلندنخواهد بُدَن مر تو را سودمندسخن ماند از تو همی یادگارسخن را چنین خوارمایه مدار [dropcap][/dropcap]شاهنامه فردوسیجهان یادگار است و ما رفتنی به گیتی نماند به جز گفتنی به نام نکو گر بمیرم رواست مرا نام باید که تن مرگ راست [dropcap][/dropcap]اشعار فردوسیاگر بر د چیره گردد هوانیابد ز چنگ هوا، رها دمند کآرد هوا را به زیربود داستانش چو شیر دلیر [dropcap][/dropcap]شعر حماسی فردوسیمکن بد که بینی به فرجام بدز بد گردد اندر جهان نام بدنگر تا چه کاری، همان بدرویسخن هرچه گویی همان بشنویتو تا زنده ای سوی نیکی گرایمگر کام ی به دیگر سرای [dropcap][/dropcap]شعر فردوسیچه خوش گفت فردوسی پاکزادکه رحمت بر آن تربت پاک بادمیازار موری که دانه کش استکه جان دارد و جان شیرین خوش است [dropcap][/dropcap]اشعار فردوسی درباره نیکوکاران ببین خداچه می گوید بی خیال نامردان ببین خدا چه می گوید تاوان فریب و نیرنگها سنگین است خیلی سنگین هل جزاء الاحسان الا حسان ببین خدا چه می گوید حواسمان به فداکاران بیشتر باشد دراوج صداقت و ایمان ببین خدا چه می گوید قدم نهادن در راه فرهنگ و ورزش زیباست درتورات و انجیل و قرآن ببین خدا چه می گوید یارمردان خدا بودن لیاقت می خواهد خوب گوش کن ای جان ببین خدا چه می گوید رنگین کمان پاداش تو می شود وعده خداست درزیر باران بمان ببین خدا چه می گوید یوسف عزیز مصر شدپس از سالها صبر و شکر جمیل تائب با دقت بخوان ببین خدا چه می گوید یک روز از کرده های خود پشیمان می شوند چکار داری به این و آن ببین خدا چه می گوید عملکرد برادران یوسف محکوم می باشد کاری نداشته باش به ببین خدا چه می گوید ومکرومکرالله ولله و خیر و الماکرین واگذارشان کن به یزدان ببین خدا چه می گوید image result for ‫اشعار ناب‬‎ image result for ‫سال نو میلادی تبریک‬‎ image result for ‫اشعار ناب‬‎ image result for ‫اشعار ناب‬‎ آدم سیگار باشه یه دودش کنه
بهتر از اینکه شمع باشه یه نامرد فوتش کنه. image result for ‫اشعار ناب‬‎ شهادت ثامن الحجج حضرت رضا علیه السلام تسلیت و تعزیت بادعلی بن موسی الرضا, اشعار شهادت رضاگرچه از زهر جفا دل پرشرر دارد رضا
آتشى در دل ز هجران پسر دارد رضا در میان حجره در بسته مى پیچد به خود
دیدگان بى فروغش را پدر دارد رضا تا بیاید از مدینه نور چشمانش تقى
انتظار دیدن نور بصر دارد رضا در غریبى مى دهد جان و در آن ح هنوز
انتظار خواهر خود را مگر دارد رضا دورى از اهل و عیال و دوستان، خود بس نبود
کز جفاى خصم دون خون در جگر دارد رضا دست ما «خسرو» به دامانش که در روز جزا
آبرو پیش خداى دادگر دارد رضا علی بن موسی الرضا, اشعار شهادت رضا
اشعار و شعر عاشقانه کوتاهشعر عاشقانه , اشعار عاشقانه , شعر عاشقانه کوتاه , اشعار عاشقانه کوتاهگلچین زیباترین شعرهای عاشقانه کوتاه و نابشعر عاشقانه کوتاهشعر عاشقانه کوتاهچمدان دستِ تو و ترس به چشمان من استاین غم انگیز ترین ح غمگین شدن استاشعار عاشقانه کوتاهاز هر چه می رود سخن دوست خوشترستپیغام آشنا نفس روح پرورستهرگز وجود حاضر غایب شنیده ایمن در میان جمع و دلم جای دیگرستسع عر عاشقانه کوتاهزیر باران بیا قدم بزنیمعمر شب را شبی رقم بزنیمخسته ایم از سکوت حنجره هازیر باران بیا که دم بزنیممنوچهر سعادت نوریاشعار عاشقانه کوتاهنه به چاهی ، نه به دام هوسی افتادهدلم انگار فقط یاد ی افتاده . . .شعر عاشقانه زیباقاصد ز برم رفت که آرد خبر از یارباز آمد و اکنون خبر از خویش ندارداشعار عاشقانه زیبابر من گذشتی ، سر بر نکردیاز عشق گفتم ، باور نکردیدل را فکندم ارزان به پایتسودای مهرش در سر نکردی شعرهای عاشقانه کوتاهتا در ره عشق آشنای تو شدمبا سد غم و درد مبتلای تو شدملیلی وش من به حال زارم بنگرمجنون زمانه از برای تو شدموحشی بافقیشعر عاشقانه نابمن از عالم تو را تنها گزیدمروا داری که من غمگین نشینم ؟!مولاناشعر عاشقانه کوتاهز کدام رَه رسیدی؟ زِ کدام در گذشتی؟که ندیده دیده ناگه به درونِ دل فتادى؟شعر عاشقانه کوتاهآری آغاز دوست داشتن استگرچه پایان راه ناپیداستمن به پایان دگر نی شمکه همین دوست داشتن زیباستفروغ فرخزاد اشعار رضا(ع) – موضوع آزاد – مریم اخوان طاهری از درد کهنه ای که مداوا نمیشود یا میشود گلایه کنم یا نمیشود اینک سلام حضرت عیسی تر از لطفت نگو که شامل ماها نمیشود ای من فدای پنجره فولاد چشمهات از بغض من چرا گرهی وا نمیشود؟ یوسف ترین عزیز !مرا تا خودت بخوان هرچند این غریبه زلیخا نمی. اشعار بابا افضلبابا افضل,baba afzal , شعرهای بابا افضل,اشعار بابا افضل,دیوان بابا افضل, hauhv fhfh htqgبیوگرافی و زندگی نامهبابا افضل با نام اصلی افضل الدین محمد بن حسین بن محمد مَرَقی کاشانی متولد نیمه اول قرن ششم و فوت شده در حدود سال ۶۱۰ هجری قمری از فیلسوفان و حکیمان بزرگ ایرانی است و تعدادی زیادی رباعی به او نسبت داده می شود.متاسفانه از جزئیات زندگی این حکیم بزرگ هیچ چیز روشنی موجود نیست. نوشته های فلسفی این فیلسوف بزرگ بیشتر به زبان فارسی و تعدادی هم به زبان عربی موجود است. تعداد مستند رباعیاتیات که به او نسبت می دهند ۱۹۲ رباعی است.اشعار بابا افضلبابا افضل,شعرهای بابا افضل,اشعار بابا افضل,دیوان بابا افضلاشعار بابا افضلای دل تو ز هیچ خلق یاری مطلبوز شاخ سایه داری مطلبعزت ز قناعت است و خواری ز طمعبا عزت خود بساز و خواری مطلببابا افضل,شعرهای بابا افضل,اشعار بابا افضل,دیوان بابا افضلشعرهای بابا افضلاندوه تو دلشاد کند هر جان راکفر تو دهد تازگی ای ایمان رادل راحت وصل تو مبیناد دمیبا درد تو گر طلب کند درمان رابابا افضل,شعرهای بابا افضل,اشعار بابا افضل,دیوان بابا افضلاشعار بابا افضلگر با توام از تو جان دهم آدم رااز نور تو روشنی دهم عالم راچون بی تو شوم قوت آنم نبودکز به کام دل برآرم دم رابابا افضل,شعرهای بابا افضل,اشعار بابا افضل,دیوان بابا افضلدیوان بابا افضلوی جملهٔ خلق را ز بالا و ز پستآورده به فضل خویش از نیست به هستبر درگه عدل تو چه درویش و چه شاهدر خانهٔ عفو تو چه هشیار و چه مستاشعار عطار,شعرهای عطار,آثار عطار,عطار نیشابوریگنجور بابا افضلمعلوم نمی شود چنین از سر دستکاین صورت و معنی ز چه رو در پیوستاسرار به جمله گی به نزد هر آن گاه شود عیان که صورت بش تبابا افضل,شعرهای بابا افضل,اشعار بابا افضل,دیوان بابا افضلدیوان شعر بابا افضلدر عین علی، هو العلی الاعلی ستدر لام علی، سّر الاهی پیداستدریای علی سورهٔ حی قیومبرخوان و ببین که اسم اعظم آن جاستبابا افضل,شعرهای بابا افضل,اشعار بابا افضل,دیوان بابا افضلآثار بابا افضلترس اجل و بیم فنا، هستی توستور نه ز فنا شاخ بقا خواهد رُستتا از دم عیسی شده ام زنده به جانمرگ آمد و از وجود ما دست بشستاشعار باباطاهر,شعرهای باباطاهر,دوبیتی های باباطاهر,باباطاهر همدانی,باباطاهر ,باباطاهراشعار بابا افضل کاشانی
گر بر فلکی به خاک باز آرندتور بر سر نازی، به نیاز آرندتفی الجمله حدیث مطلق از من بشنوآزار مجوی تا بنیازارندتبابا افضل,شعرهای بابا افضل,اشعار بابا افضل,دیوان بابا افضلاشعار عاشقانه بابا افضلبی آن که رسد از مایا گشت پریشان دل موری از م هیچ برآورد به صد رسواییشوریده سر زلف تو شوری از مابابا افضل,شعرهای بابا افضل,اشعار بابا افضل,دیوان بابا افضلاشعار زیبا بابا افضلدل سیر نشد از کم و از بیش تو رابا آن که منازل است در پیش تو راعذرت نپذیرند گهِ مرگ، از آنکبسیار بگفته اند در پیش تو رابابا افضل,شعرهای بابا افضل,اشعار بابا افضل,دیوان بابا افضل معروف ترین اشعار زیبا، کوتاه و عاشقانه در وصف فصل بهار 96 و 2017 شعر عاشقانه در مورد بهار بهــــار آمده اما هــوا هــوای تو نیست مرا ببخش اگر این غزل برای تو نیست بـــه شوق شــال و کلاه تـــو برف می آمد… و سال هاست از این کوچه رد پای تو نیست نسیم با هوس رخت های روی طناب به آمده و . *« جامه دران » مولف : سعید بیابانکی / ناشر : فصل پنجم مجموعه اشعارِ آیینیِ «جامه دران» سروده سعید بیابانکی که به تازگی از سوی انتشارات فصل پنجم منتشر شده است، منتخبی از غزلیات، مثنوی ها و چهار های آئینی بیابانکی را شامل می شود که در سال های اخیر سروده شده است. این کتاب حاوی ۳۵ شعر.
سائل چهارم از گوشه دیگر مسجد کوفه برخاست، و پرسید:
یا علی!
بچه ای به دنیا آمده، این بچه یک تن دارد با دو سر. آیا با داشتن این دو سر، او یک نفر محسوب می شود و از پدر یک سهم ارث می برد یا دو نفر به حساب می آید و از پدر دو سهم ارث می برد؟
المومنین علی (ع) فرمود: این دو سر را بخوابا. شهرضاوند: عباس سالاری متخلص به سالار فرزند مرحوم حاج عبدالعلی در سال 1322 شمسی متولد شد . تحصیلات ابت و سیکل را در آبادان و دیپلم را در شهرضا به اتمام رسانده و سپس آموزگاری پیشه کرد. هم اکنون بازنشسته آموزش و پرورش است و آثار وی شیفتگان وصال،دیوان سالار( مرآت صفا) و مجموعه اشعار هم. اشعار حافظ لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 6 الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها به بوی نافه ای کا صبا زان طره بگشاید ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها مرا در م. نرم افزار شیخ بهایی تحت ios بهاءالدین محمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهائی (زادهٔ ۸ اسفند ۹۲۵ خورشیدی در بعلبک، درگذشتهٔ ۸ شهریور ۱۰۰۰ خورشیدی در اصفهان) حکیم، فقیه، عارف، منجم، ریاضیدان، شاعر، ادیب، مورخ و دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم هجری؛ که در دانش های فلسفه، منطق، هیئ. اشعار مولانا تحت سیستم عامل ios نرم افزارهای موبایل لوح فشرده در app store جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی و مولانا و رومی۶ ربیع الاول ۶۰۴ بلخ یا وخش، ۵ جمادی الثانی ۶۷۲ هجری قمری قونیه، ۱۵ مهر ۵۸۶، ۴ دی ۶۵۲ هجری شمسی، از مشهورترین شاعران ایرانی تبار پارسی گوی است نام کامل وی «م. image result for ‫شعری در باره شهریار‬‎
آمـدی، جـانـم بـه قـربـانـت ولــی حـالا چـرا بی وفـا حـالا کــه من افـتــاده ام از پـا چـرا نوشـدارویی و بعـد از مرگ سهـراب آمدی سنگدل این زودتر می خــواستی، حالا چـرا عـمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست من که یک امروز مهـمـان توام، فـردا چـرا نـازنـیـنا مـا بـه نـاز تـو جـوانـــی داده ایــم دیگـر اکنون با جوانان ناز کـن، بـا مـا چـرا وه کـه بـا ایـن عـمرهـای کـوتـه بی اعـتبار این همه غافل شدن از چون منی شیدا چـرا شورفرهادم به پرسش سر بزیر افکنده بود ای لـب شـیـرین جـواب تـلخ سربالا چـــرا ای شب هجران که یکدم در تو چشم من ن این قدر با بخت خواب آلود من، لالا چـرا آسمان چـون جمع مشتاقان پریشان می کند در شگـفـتم من نمی پاشد ز هـم دنــیـا چـرا در خـزان هـجر گـل ای بلبل طبع حــزین خامُـشی شـرط وفـاداری بـود، غـوغـا چـرا شهـریارا بی حبـیب خود نمی کردی سفر این سفـر راه قـیامت می روی، تـنهـا چـرا اشعار شهریار, اشعار شهریار,شعرهای شهریار شب یلدا
شب یلدا و دیوان حافظ:

از گذشته های دور در خانواده های ایرانی در کنار قرآن کریم، دیوان حافظ نیز مورد توجه و عنایت خاصی بوده است.

ایرانیان همان گونه که با قرآن استخاره کرده، برای شروع کارهای خود از این کتاب آسمانی طلب خیر می کنند، به دیوان حافظ نیز تفأل می زنند و از خواجه شیراز دعای خیر می خواهند.

یکی از رسم های جالب و زیبای ایرانی ها در شب یلدا، گرفتن فال حافظ و خواندن اشعار عرفانی اوست که برگرفته از آیات قرآن است.

شایسته است در این شب طولانی، با تفأل زدن به حافظ و خواندن اشعار عرفانی او، از افات و تفأل زدن به شیوه های افی دیگر پرهیز کنیم.

خدا (ص) می فرماید: «از ما نیست ی که فال بد زند یا برایش فال بد زده شود». قرائت اشعار پسندیده و نیکو، به ویژه اشعاری که در مدح اهل بیت (ع) سروده شده، از جمله کارهای خوب و نیکویی است که می توان در این شب انجام داد. متن: توی عشقم ، وضوی من با خونه این جماعت ، شرایطش جنونه مجنون تا با غصه ی تو شیدا شد دیگه بیزار از لیلا شد آره آواره ی صحراشد فرهاد تا توی دلش عشقت افتاد دیگه شیرینو برده از یاد شده از غم دنیا آزاد یه ذره با من راه بیا ، عیبی نداره به خدا بزار بشم حاجت روا ، عیدمو باشم کربلا دعای ت. برای اطلاعِ شنوندگانِ این نوار، یادآور می شود نمونه های عرضه شده ی اشعار، همه گی پیش از انقلابِ بزرگِ اخیرِ ایران نوشته شده و خوداخود رنگ و بوی آن دوران را با خود به همراه دارد و گاه بشارت آینده را نیز....خبدر بالا متنی ست که آقای طبری در ابتدای نواری که در اون اشعار خودشون رو دکل. غنی کشمیری . [ غ َ ی ِک َ ] (اِخ ) محمد طاهر. در تحصیل علوم سعی کرد. با وجود حداثت سن در کمال بی تعلقی بود. چشم بر زخارف دنیا نگشود، از این رو وی معنوی هم بود، چنانکه گوید: سعی روزی برنمیدارد مرا از جای خویش آبرو چون شمع میریزم ولی در پای خویش . نقل میکنند که پادشاه والاجاه هندوستان به . سم رب الحسین(ع) محرم آمده شکر خدا کنیم همه به گریه م کبرى به پا کنیم همه جهت دسترسی آسان تر به اشعار محرم از طریق لینک های زیر اقدام نمایید: همچنین همزمان با به روزرسانی پایگاه اینترنتی ، کانال رسمی تگرامی" حسینیه؛ پایگاه تخصصی مدح و مرثیه " نیز به روز رسانی خواهد شد . شما می توان. روبان مشکی گوشه قاب شبکه خبر، شبیه به اشعار حافظ است! هر یک جور تفسیرش می کند. معلوم نیست به خاطر چیست دقیقا؟! ایام فاطمیه؟ واژگونی قطار؟ سقوط هواپیما؟ تصادف کشتی سانچی؟ شهادت ان نیروی انتظامی؟ یا... به نظر من مسئولین محترم صدا و سیما لطف کنند دست به این روبان نزنند. بگذارند باشد. با من برنو به دوش یاغی مشروطه خواه عشق کاری کرده که تبریز می سوزد در آه بعدها تاریخ می گوید که چشمانت چه کرد؟ با من تنها تر از ستارخان بی موی من مانند یال اسب مغرورم سپید روزگار من شبیه کتری چوپان سیاه هر ی بعد از تو من را دید گفت از رعد و برق کنده ی پیر بلوطی سوخت نه یک مشت کاه کار. اشعار اب باد خاک اتش در بوستان سعدی اشعار و داستان اب باد خاک اتش از بوستان سعدی دسته بندی تاریخ و ادبیات فرمت فایل doc حجم فایل 13 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 17 دریافت فایل اشعار اب باد خاک اتش در بوستان سعدی فروشنده فایل کد کاربری 4152 تمام فایل ها *داستان اب باد خاک اتش در بوستان سعدی* فهرست مطالب مقدمه باب اول در عدل و تدبیر و رای باب دوم در احسان باب سوم در عشق و مستی و شور باب چهارم در تواضع
مقدمه همه می داند که شیخ سعدی گذشته از قصاید و غزلیات بی نظیری که از خود با یادگار گذاشته است ، دو کتاب یکی به نثر موسوم به «گلستان» و یکی به نظم معروف به «بوستان» به نگارش در آورده است که شاید بتوان گفت نه تنها در زبان فارسی سمبه در هیچ زبانی جهت فصاحت و بلاغت و روانی و زیبایی و دلاربایی و حکمت و معرفت مثل و مانند ندارد و منظور ما در این جا این نیست که در ستایش آثار جاویدانی شیخ اجل قلم فرسایی کنیم چه گمان داریم که برای اداری این وظیفه قدرت بیانی مانند آنکه خود شیخ بزرگوار داشته است باید او ی که آن توانایی ندارد دست بردنش این کار شاید . در این جا به مناسب آگاهی می دهیم که در هیچ یک از نسخه های کهنه اسم «بوستان» برای این کتاب دیده نمی شود و همه آن را »سعدی نامه» می نامند چنانکه گویی شیخ اجل خود اسمی برای این کتاب اختیار ننموده و به این جهت نسخه کنندگان قدیم آن را «سعدی نامه» نامیده اند . پس از آن اهل ذوق اسم «بوستان» را به قرینه «گلستان» برای این کتاب اختیار کرده اند و چندان بی مناسبت هم نبوده است . اشعار اب باد خاک اتش در بوستان سعدیاشعار سعدیبوستان سعدیبوستان و گلستان سع یخ سعدی شعر اب باد خاک اتشادبیات و زبان فارسی مقاله تحقیق پایان نامهقصاید و غزلیاتسعدی نامه
بهترین روش ب درآمد از اینترنت 237 بررسی قدیمی ترین شاعر زن ایرانی، رابعه بنت کعب و نمونه از اشعار او 8 صفحه ورد 237 بررسی قدیمی ترین شاعر زن ایرانی، رابعه بنت کعب و نمونه از اشعار او 8 صفحه ورد رابعه بنت کعب قدیمی ترین شاعر زن حضور ن در تاریخ ادبیات هم همچون دیگر علوم کمرنگ و نامحسوس بوده و به ندرت در تاریخ و گذشته آن نامی از ن به عنوان بنیانگذار یک سبک یا مکتبی خاص برده شده است که دلیل آن به علت جامعه مردسالارانه و تعصبات مردانه چندان دور از ذهن نبوده است و حضور ن در ادبیات و شعر هم کمرنگ بوده و به ندرت می توان در کتب قدیمی و تذکره ها نامی از ن شاعر و ادیب را مشاهده کرد. قدیمی ترین شاعره که در کتب از او نام بر ...
دریافت فایل

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] غزل شمارهٔ ۱ فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات صف مژگان تو بش ت چنان دل ها را که ی نشکند این گونه صف اعدا را نیش خاری اگر از نخل تو خواهم خوردن کافرم ، کافر، اگر نوش کنم ما را گر ستاند ز صبا گرد رهت را نرگس ای بسا نور دهد دیدهٔ ن نا را بی بها جنس وفا ماند هزاران افسوس که ندانست ی ق. نرم افزار فروغ فرخزاد تحت ios فروغ ا مان فرخزاد (زادۀ ۸ دی، ۱۳۱۳ - درگذشته ۲۴ بهمن، ۱۳۴۵) شاعر معاصر ایرانی است. وی پنج دفتر شعر منتشر کرد که از نمونه های قابل توجه شعر معاصر فارسی هستند. فروغ فرخزاد در ۳۲ سالگی بر اثر تصادف اتومبیل درگذشت. - این مجموعه آثارهایی از فروغ فرخزاد است ک. برگزیده معروف ترین اشعار ناب ، عاشقانه ، زیبا و کوتاه سعدی سعدی ,اشعار سعدی ,شعر عاشقانه سعدی ,شعرهای کوتاه سعدی اشعار سعدی , اشعار کوتاه شعدی , اشعار زیبای سعدی شعرهای سعدی من بی مایه که باشم که یدار تو باشم حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم تو مگر سایه لطفی به سر وقت من آری که من آن مایه ندارم که به مقدار تو باشم خویشتن بر تو نبندم که من از خود نپسندم که تو هرگز گل من باشی و من خار تو باشم اشعار سعدی , اشعار کوتاه شعدی , اشعار زیبای سعدی شعرهای سعدی دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت جرم بیگانه نباشد که تو خود صورت خویش گر در آیینه ببینی برود دل ز برت جای خنده ست سخن گفتن شیرین پیشت کآب شیرین چو بخندی برود از شکرت راه آه سحر از شوق نمی یارم داد تا نباید که بشوراند خواب سحرت “اشعار سعدی“ اشعار سعدی , اشعار کوتاه شعدی , اشعار زیبای سعدی شعرهای زیبای سعدی علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست به روزگار سلامت سلاح جنگ بساز وگرنه سیل چو بگرفت،سد نشایدبست اشعار سعدی , اشعار کوتاه شعدی , اشعار زیبای سعدی شعرهای سعدی کهن شود همه را به روزگار ارادت مگر مرا که همان عشق اولست و زیادت گرم جواز نباشد به پیشگاه قبولت کجا روم که نمیرم بر آستان عبادت مرا به روز قیامت مگر حساب نباشد که هجر و وصل تو دیدم چه جای موت و اعادت شنیدمت که نظر می کنی به حال ضعیفان تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادت “اشعار سعدی“ اشعار سعدی , اشعار کوتاه شعدی , اشعار زیبای سعدی شعرهای سعدی چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت که یک دم از تو نظر بر نمی توان انداخت بلای غمزه نامهربان خون خوارت چه خون که در دل یاران مهربان انداخت اشعار سعدی , اشعار کوتاه شعدی , اشعار زیبای سعدی شعرهای سعدی تو را حکایت ما مختصر به گوش آید که حال تشنه نمی دانی ای گل سیراب اگر چراغ بمیرد صبا چه غم دارد و گر بریزد کتان چه غم خورد مهتاب دعات گفتم و دشنام اگر دهی سهل است که با شکردهنان خوش بود سؤال و جواب اشعار سعدی , اشعار کوتاه شعدی , اشعار زیبای سعدی شعرهای سعدی ای مهر تو در دل ها وی مهر تو بر لب ها وی شور تو در سرها وی سر تو در جان ها تا عهد تو دربستم عهد همه بش تم بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها تا خار غم عشقت آویخته در دامن کوته نظری باشد رفتن به گلستان ها آن را که چنین دردی از پای دراندازد باید که فروشوید دست از همه درمان ها “اشعار سعدی” اشعار سعدی , اشعار کوتاه شعدی , اشعار زیبای سعدی شعرهای سعدی تا بود بار غمت بر دل بی هوش مرا سوز عشقت ننشاند ز جگر جوش مرا نگذرد یاد گل و سنبلم اندر خاطر تا به خاطر بود آن زلف و بناگوش مرا شربتی ت ر از زهر فراقت باید تا کند لذت وصل تو فراموش مرا هر شبم با غم هجران تو سر بر بالین روزی ار با تو نشد دست در آغوش مرا بی دهان تو اگر صد قدح نوش دهند به دهان تو که زهر آید از آن نوش مرا سعدی اندر کف جلاد غمت می گوید بنده ام بنده به کشتن ده و مفروش مرا اشعار سعدی , اشعار کوتاه شعدی , اشعار زیبای سعدی شعرهای سعدی دوست می دارم من این نالیدن دلسوز را تا به هر نوعی که باشد بگذرانم روز را شب همه شب انتظار صبح رویی می رود کان صباحت نیست این صبح جهان افروز را وه که گر من بازبینم چهر مهرافزای او تا قیامت شکر گویم طالع پیروز را گر من از سنگ ملامت روی ب یچم زنم جان سپر د مردان ناوک دلدوز را “سعدی“ اشعار سعدی , اشعار کوتاه شعدی , اشعار زیبای سعدی شعرهای سعدی پیش ما رسم ش تن نبود عهد وفا را الله الله تو فراموش مکن صحبت ما را قیمت عشق نداند قدم صدق ندارد سست عهدی که تحمل نکند بار جفا را گر مخیر ندم به قیامت که چه خواهی دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را گر سرم می رود از عهد تو سر بازنپیچم تا بگویند پس از من که به سر برد وفا را اشعار سعدی , اشعار کوتاه شعدی , اشعار زیبای سعدی شعرهای سعدی اگر تو فارغی از حال دوستان یارا فراغت از تو میسر نمی شود ما را تو را در آینه دیدن جمال طلعت خویش بیان کند که چه بودست ناشکیبا را بیا که وقت بهارست تا به هم به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را اشعار سعدی , اشعار کوتاه شعدی , اشعار زیبای سعدی اشعار سعدی شیراز آیین برادری و شرط یاری آن نیست که عیب من هنر پنداری آنست که گر خلاف شایسته روم از غایت دوستیم دشمن داری “اشعار سعدی“ اشعار سعدی , اشعار کوتاه شعدی , اشعار زیبای سعدی شعرهای زیبای سعدی با جوانی سر خوش است این پیر بی تدبیر را جهل باشد با جوانان پنجه پیر را روز بازار جوانی پنج روزی بیش نیست نقد را باش ای پسر کآفت بود تأخیر را ای که گفتی دیده از دیدار بت رویان بدوز هر چه گویی چاره دانم کرد جز تقدیر را زهد پیدا کفر پنهان بود چندین روزگار از سر برگرفتیم آن همه تزویر را سعدیا در پای جانان گر به خدمت سر نهی همچنان عذرت بباید خواستن تقصیر را اشعار سعدی , اشعار کوتاه شعدی , اشعار زیبای سعدی برگزیده معروف ترین اشعار ناب ، عاشقانه ، زیبا و کوتاه سعدی نرم افزار فروغ فروخزاد تحت ios فروغ ا مان فرخزاد (زادۀ ۸ دی، ۱۳۱۳ - درگذشته ۲۴ بهمن، ۱۳۴۵) شاعر معاصر ایرانی است. وی پنج دفتر شعر منتشر کرد که از نمونه های قابل توجه شعر معاصر فارسی هستند. فروغ فرخزاد در ۳۲ سالگی بر اثر تصادف اتومبیل درگذشت. - این مجموعه آثارهایی از فروغ فرخزاد است .