آ ین خبر از دو کوهنورد مفقودی در لواسانات - اخبار روز

اصلاح نوع طلاق از بائن به رجعی توسط دادگاه تجدید نظر رای دادگاه درمورد تجدید نظرخواهی آقای ب …. نسبت به آن بخش ازدادنامه شماره …. مورخ 19/5/88شعبه اول دادگاه عمومی بخش لواسانات و رودبار قصران که به موجب آن درخصوص دعوی مطروحه مشارالیه به طرفیت همسرش خانم پ... با وک آقای ا…. خواسته . سخنگوی مدیریت بحران پلاسکو گفت: در مجموع پیکر ی آتش نشان و انی که خانواده آنها به نیروی انتظامی مراجعه و اعلام مفقودی کرده اند، 25 نفر است. اما عدد 16 شهید برای آتش نشانی قطعی و باقی جزو مفقودین هستند. 15 مرداد 95 به همراه 29 نفر از اعضای گروه کوهنوردی شهید واعظی زاده دره زیبای فوسک را پیمایش کردیم . آبشارهای دره سختی (فوسک) در موقعیت جغرافیایی n3025 e5722 در استان کرمان واقع است. در فاصله ۳۰ کیلومتری شهر کرمان و در ضلع شمال شرقی کافر کوه، دره ای وجود دارد که پیش از ۱۰ کیلومتر در دل کوه. #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاو وینت جامع و کامل روستای کند علیا و سفلی فهرست مطالب فصل اول: بررسی محیط و تاریخی بررسی موقعیت شهرستان در استان، بررسی تقسیمات ، عرض جغرافیایی موقعیت روستا بخش لواسانات موقعیت جغرافیایی موقعیت و تاریخچه تاریخچه روستا آرامگاه زاده محمد شعیب فصل دوم:بررسی اقلیم و جغرافیا قسمت اول: اقلیم ج مربوط به دمای ایستگاه سینوپتیک ه در محدوده مورد بررسی نمودارمربوط به نقاط اپتیموم مطلق دما و میانگین رطوبت بارندگی بادها جهت جریان هوا در شب و روز در ارتفاعات روستا بررسی منابع آب در حوزه نفوذ منابع آب کشاورزی منابع آب آشامیدنی بررسی منابع آب آشامیدنی قسمت دوم: جغرافیا جغرافیا ی طبیعی شهرستان شمیرانات معرفی روستا به لحاظ موقعیت جغرافیایی مراتع شهرستان شمیرانات مراتع کند علیا عوارض طبیعی ز له خیز ی گسلهای موجود و مهم در البرز جنوبی گسل مشاء – فشم (میگون) موقعیت گسلهای تهران فصل سوم:بررسی فرهنگ، اقتصاد و جمعیت روستا قسمت اول: فرهنگ مردم و فرهنگ روستا خدمات فرهنگی – مذهبی قسمت دوم: اقتصاد روستا دامداری در روست ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] جام جم سرا: تقریبا چیزی برای پنهان کرد ن ند ارند و هیچ جای مصاحبه نمی گویند «این را لطفا ننویس». می گویند باصمیمت و مهربانی از سختی ها و مشکلات زند گیشان گذشته اند و الان روزهای آرام و خوبی با هم د ارند . فرهاد تاریورد ی و پرستو واعظی، ۲ زوج جوانی هستند که مد عی اند با کمتر از ۲میلیون تومان بهترین و متفاوت ترین عروسی د نیا را برگزار کرد ه اند و حالا هم با کمتر از ۵۰۰ هزار تومان ۸ روز تمام، هم سفر کرد ه اند و جشن سالگرد ازد واج گرفته اند و هم یک رکورد بزرگ کوهنورد ی به ثبت رساند ه اند . ۱- سالگرد ازد واجمان رکورد زد یم! زوج کوهنورد گزارش ما ظرف این یک سال بار ها و بار ها به قله های مرتفع کشورمان صعود کرد ند . اما برای جشن سالگرد ازد واج هم د رست مانند مراسم ازد واجشان خو د ید ه بود ند ؛ خواب یک جشن و یک حرکت متفاوت و غافلگیرانه: «اجازه نمی د هیم آد رنالین خونمان پایین بیاید . هیجان باعث می شود سایه یکنواختی و کرختی از زند گیمان محو شود . روز ازد واجمان به قله سبلان صعود کرد یم و برای نخستین جشن سالگرد ازد واجمان، ۳قله بلند ایران را هد ف گرفتیم: د ماوند، سبلان و علم کوه. برنامه این بود که ابتد ا به د ماوند و بعد به علم کوه صعود کنیم و د ر آ روز سالگرد ازد واج د ر ارتفاعات سبلان باشیم. این برنامه سنگین تنها د ر ۸روز به پایان رسید ، د رحالی که کوهنورد ان به صورت عاد ی برای صعود به این ۳قله حد اقل ۱۲روز وقت می گذارند .» تاریورد ی و همسرش، د ونفره این سفر بزرگ را به پایان رساند ند . تاریود ری می گوید : «امسال هم مانند سال گذشته قایقمان را فراموش نکرد یم. به قله سبلان که رسید یم برای تد اعی خاطرات خوب سال گذشته قایقمان را به آب اند اختیم و قایق سواری کرد یم». نمی خواستیم مراسم تالار، برد اری ل کنند ه، استرس، نگرانی و همه چیز هایی که د ر پی یک چشم و هم چشمی بهترین شب زند گی آد م را کوفت می کند ، برای ما هم اتفاق بیفتد . برای همین من و همسرم همه اینها را کنار گذاشتیم و چشممان را نیز به روی نگاه های معنی د ار بستیم د ر این سفر زوج کوهنورد توانستند متفاوت ترین جشن سالگرد ازد واج، سفری ۸روزه و ثبت یک رکورد بزرگ کوهنورد ی را تنها با ۵۰۰هزار تومان به پایان برسانند ! تاریورد ی د ر این باره می گوید : «ما برخلاف خیلی ها که فکر می کنند چگونه خوب پول د ر بیاورند به این فکر می کنیم که پول هایمان را چگونه خوب ج کنیم! امکانات هیچ وقت به گرد پای خواسته ها و آرزوهای آد م نمی رسد . ما موجود ات سیری ناپذیری هستیم و همیشه به ند اشته هایمان فکر می کنیم اما من و همسرم همیشه سعی می کنیم نیمه پر لیوان را ببینیم تا نیمه خالی اش را». ۲- از کنار حاشیه ها گذشتیم از همان اولش زیر بار خیلی از باید ها و نباید های غیرمعقول و خانمان براند از نرفتیم. من و پرستو د ر یکی از تورهای کوهنورد ی نخستین بار همد یگر را ملاقات کرد یم. من لید ر یک گروه کوهنورد ی بود م و او هم لید ر گروهی د یگر. سرنوشت ما را سر راه هم قرار د اد . بعد مراسم خواستگاری و بعد هم عقد . تا اینجایش خیلی سریع و ساد ه پیش رفت. اما مراسم ازد واجمان د اشت وارد حواشی و همان باید ها و نباید های غیرمعقول می شد که نگذاشتیم. نمی خواستیم مراسم تالاری، برد اری ل کنند ه، استرس، نگرانی و همه چیز هایی که د ر پی یک چشم و هم چشمی بهترین شب زند گی آد م را کوفت می کند ، برای ما هم اتفاق بیفتد . برای همین من و همسرم همه اینهایی را که برایتان لیست کرد م کنار گذاشتیم. چشممان را به روی نگاه های معنی د ار بستیم. یک گوشمان را د ر و د یگری را د روازه کرد یم و با کمتر از ۲میلیون تومان جشن ازد واج گرفتیم؛ جشنی که نه استرس د اشت و نه نگرانی؛ جشنی که به اند ازه مهمانان به هرد ویمان نیز خوش گذشت. مهم تر از همه این بود که بعد از مراسم به جای اینکه به فکر پرد اخت چک و سفته ها باشیم، بد ون هیچ قرض و وامی یک سال را بی د غد غه و خوش گذراند یم. روز مراسم رفتیم قله سبلان. می گویند عروس کوه های ایران است و به این خاطر بود که جشن ازد واجمان را د ر سبلان بر پا کرد یم. د لیل د یگرش هم این بود که از قید و بند سنت های د ست و پا گیر رها شویم و آنطور که لازم است و به اند ازه جیبمان ج کنیم. ۳- همه چیز را به د ست زمان سپرد یم همیشه به همسرم می گویم که وقتی ۲نفر می خواهند با هم ازد واج کنند مثل این است که بخواهیم ۵۰۰ نفر از یک خانواده را با ۵۰۰ نفر د یگر پیوند بد هیم. متأسفانه د ر این پیوند ها عد ه ای مخالف و ناراضی هستند . مراسم عروسی ما هم حرف و حد یث هایی به د نبال د اشت و ساز های مخالفی را کوک کرد . این کار برخی اطرافیان را خشنود و برخی را د لگیر کرد . به هر حال اگر ما هم مثل بقیه د ر تالار مراسم می گرفتیم باز هم عد ه ای ناخشنود به خانه شان بازمی گشتند . با وجود این من و همسرم د وست ند اریم ی ازما د لخور باشد و د ر این یک سال سعی کرد یم د ل آنهایی که مخالف بود ند را به د ست بیاوریم، هر چند د لیلی برای د لگیرشد ن نبود . گذشت زمان، معرکه است، خیلی چیز ها با آن راست و ریس می شود . به جای اینکه با ماشین عروس و با یک قطار ماشین اسکورت پشت سر هم راه بیفتیم توی خیابان ها و نیمه شب، خواب را به چشم مرد م حرام کنیم، د ر سکوت آرامش بخش کوهستان سوار بر قایق، قایق سواری کرد یم ۴- د ر عین ساد گی، متفاوت و بهترین شد یم برنامه این بود که د ر روز مراسم مهمانان بیایند پای د امنه سبلان و بعد همگی با هم برویم به سمت قله. البته پایین چاد رهایی ب ا کرد یم تا هر علاقه به کوهنوردی ند ارد پایین بماند . ساعت ۷صبح عید فطر سال گذشته بود که ۵۰ نفر از مهمانان آمدند خوشبختانه همگیشان مجهز به لباس های کوهنورد ی بودند و همه شان پایه کوهنورد ی. معطل نکرد یم با ذوق و شوق به د ل کوه زد یم. به قله که رسید یم قایق باد ی را از بیرون آورد م. روی د هانه آتشفشانی سبلان بلند ترین د ریاچه کشور جا خوش کرد ه. آنجا من و همسرم کلی قایق سواری کرد یم. جالب اینکه تا به حال ی آنجا قایق سواری نکرد ه است چراکه برد ن قایق به آن ارتفاعات کار ساد ه ای نیست. خوب بود ، به جای اینکه با ماشین عروس و با یک قطار ماشین اسکورت پشت سر هم راه بیفتیم توی خیابان ها آن هم نیمه شب و خواب را به چشم مرد م حرام کنیم، د ر سکوت آرامش بخش کوهستان سوار بر قایق، قایق سواری کرد یم. بعد هم برای اد امه مراسم آمد یم پایین کوه و بعد پذیرایی و تمام. خودمان خبر ند اشتیم اما بعد از مد تی حس جشنمان سر زبان ها افتاد ه بود . ۵- هر گرهی بازشد نی است راه صعب العبور قله این اجازه را به عروس و د اماد نمی د اد که با لباس هایی که همه عروس ود اماد ها د ر مراسم ازد واجشان به تن می کنند ، به قله صعود کنند ، به همین خاطر این زوج خوش ذوق د ست به ابتکار جالبی زد ند : «با تور عروسی و کت وشلوار د اماد ی که نمی شد به ارتفاع قله صعود کنیم، بنابراین من و همسرم لباس عروسی و کوهنورد ی را با یکد یگر تلفیق کرد یم. مهمان ها وقتی چشمشان به ما افتاد ، حس از ابتکارمان استقبال کرد ند . به این صورت بود که ما د ر آن روز به یاد ماند نی متفاوت ترین لباس عروس و د اماد را به تن کرد یم.» ۶- با سختی ها بی حس م این روز ها من و همسرم د ر یک د فتر کار می کنیم: د فتر خد مات چاپ و تبلیغات. آ هفته ها هم بی بر و برگرد کارمان طبیعت گرد ی است. اغلب لید ر یک تور کوهنورد ی می شویم. زند گیمان آرام است و این آرامش را مد یون فضای کوهستان هستیم. هفته ای یک بار، د ر این فضا فرصت می کنیم به د ور از هیاهوی زند گی شهری و به د ور از هر وابستگی ماد ی، به معنای واقعی زند گی فکر کنیم. گاهی کوهستان خطرناک می شود . گاهی یک تخته سنگ بزرگ غوطه ور می شود و نشانه مان می گیرد . ما هم مثل خیلی از مرد م مستأجریم، مثل خیلی ها انواع و اقسام مشکلات اقتصاد ی بر سر راهمان سبز می شود اما هر مشکلی به اند ازه ای مشکل است که به آن فکر کنید گاهی ریگ ها زیر پایمان را خالی می کنند که اگر به سقوط ختم شود همه چیز تمام است. گاهی هم یک تکه یخ کم لطفی می کند ، می شکند و خطرساز می شود . بار ها من و همسرم د ر پی این اتفاق های غیرمنتظره د ر یک قد می مرگ قرار گرفته ایم. مثل همان روزی که د ر ارتفاعات د ماوند تخته سنگ ۲تنی به طرفمان آمد . می خواهم بگویم این خطرات و این نزد یکی به مرگ د ر کوهستان به ما کمک می کند تا معنای زند گی را بهتر د رک کنیم. د غد غه ما ماشین و خانه و... نیست. شعار نمی د هم. ما هم مثل خیلی از مرد م مستأجریم، مثل خیلی ها انواع و اقسام مشکلات اقتصاد ی بر سر راهمان سبز می شود اما هر مشکلی به اند ازه ای مشکل است که به آن فکر کنید . من و همسرم مشکلات را کوچک به حساب می آوریم هرچند بزرگ باشند و فراخی و آسایش د ر زند گی را بزرگ می شماریم هرچند کوچک باشند . ۷- هم کری خواند م و هم حرص خورد م «اعتراف می کنم که به عنوان یک مرد پای قله علم کوه رسما کم آورد م و به کمک همسرم توانستم به قله صعود کنم». این ها را آقای تاریورد ی می گوید . پرستو همسر آقای تاریود ی د ر اد امه برای تکمیل حرف های شوهرش می گوید : «همیشه چند متری قله که می رسیم من و فرهاد مسابقه می د هیم. هر زود تر به قله صعود کند شروع به رجزخوانی می کند . پای علم کوه برند ه مید ان من بود م و موقعش رسید ه بود رجزخوانی فرهاد پای قله د ماوند را تلافی کنم. من انرژی می گذاشتم و با تمام وجود م کری می خواند م. آقا فرهاد هم د ست هایش را پشت سر گره کرد ه و د رحالی که روی تخته سنگی لم د اد ه بود زیرچشمی و با آرامش به من نگاه می کرد و فقط لبخند می زد . حرصم گرفت. من کلی جوش می آوردم وقتی فرهاد کری می خواند . یک د فترچه د اریم که ۲قسمت د ارد : از اول به آ لحظات شیرین و از آ به اول کارهایی که خلقمان را تنگ می کند. آ هر هفته یک ساعت وقت می گذاریم تا ببینیم د ر هفته گذشته چه کرد یم. اگر رفتار های عذاب آورمان به رفتار های انرژی بخش بچربد ، آستین بالا می زنیم برای جبران د ر هفته بعد ی تا زند گیمان را شیرین تر کنیم حالا بعد از مد ت ها برند ه شد ه بود م و وقت تلافی بود اما متأسفانه هم کری خواند م و هم حرص خورد م چرا که فرهاد فقط می خند ید . شاید رجزخوانی را خوب بلد نیستم و شاید هم باید ع العمل های ضد کری خوانی را از فرهاد یاد بگیرم. فکر می کنم راه حل د وم راحت تر است». این شیرین ترین خاطره ۲زوج کوهنورد د ر صعود های اخیرشان است. تاریورد ی می گوید : «کری خوانی د ر صعود ها یکی از شیرین ترین لحظات من و همسرم است؛ لحظاتی که زند ه کرد نش باعث شاد ی و خند ه هر د و تایمان می شود ». ۸- با زند گی پیمان شاد ی بستیم ما یک د فترچه کوچولو د اریم که ۲قسمت د ارد . از اول به آ لحظات شیرین و خوشحال کنند ه و از آ به اول کارهایی که خلقمان را تنگ می کند در آن می نویسیم. آ هر هفته هم می نشینیم یک ساعت برایش وقت می گذاریم و د فترچه را مرور می کنیم تا ببینیم د ر این یک هفته که گذشت چه کرد یم. اگر خد ای ناکرد ه رفتار های عذاب آورمان به رفتار های انرژی بخش و د لچسب بچربد ، آن وقت است که آستین بالا می زنیم برای جبران د ر هفته بعد ی و هفته بعد چاشنی زند گیمان را شیرین تر می کنیم. نمی گذاریم به این راحتی های فرصت ها از چنگمان برود . زند گی هم یک فرصت بزرگ است نباید بیهود ه از د ستش بد هیم. خوشبختانه تا به حال لیست شاد ی هایمان پروپیمان بود ه و کمتر مجبور به جبران مافات شد ه ایم. این د فترچه به ظاهر د فترچه است اما د ر واقع یک قرارد اد است: قرارد اد ی بین من و همسرم با زند گی. (محمد صاد ق خسروی علیا/همشهری)


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] همشهری آنلاین: سخنگوی مدیریت بحران پلاسکو گفت: در مجموع پیکر ی آتش نشان و انی که خانواده آنها به نیروی انتظامی مراجعه و اعلام مفقودی کرده اند، ۲۵ نفر است. اما عدد ۱۶ شهید برای آتش نشانی قطعی و باقی جزو مفقودین هستند. مسئولان نپال اعلام د اندازه گیری قبلی ارتفاع کوه اورست 8848 متر بوده اما ممکن است به جز تغییر ارتفاع، موقعیت جغرافیایی آن هم تغییر کرده باشد. به گزارش رو مه کاتماندو پست، اندازه گیری دو ساله که تغییرات آب و هوایی بر اورست را هم نشان خواهد داد، 140 میلیون روپیه (یک میلیون و 350 هزار د. حمزه اعتماد، فرماندار شهرستان دِیر، با تأیید این خبر اعلام کرد: بر اثر طغیان آب دریا و ایجاد سونامی در کنار دریا هفت نفر از مسافران نوروزی که در ساحل اسکان داشتند مصدوم و راهی بیمارستان کنگان شدند. اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی درمورد کوهستان 50 ص با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 51   فهرست عنوان صفحه کوه نوردی و خطرات کوهستان 1 خطر گرما وسرما در کوهستان 4 خطرات صاعقه در کوهستان 9 بهمن 11 بلاهای ممکن دیگر در کوهنوردی 2. دیگه وقتی چایی ته لیوان یخ بست، فهمیدیم که خییلیی سرده! قبلش درگیر عکاسی بودم، سرما رو نفهمیده بودم! دیروز، نزدیکای قله کلکچال، از درد زانوهای عملی م، با حاج مهدی لب یه دره یه پناه پیدا کردیم و نشستیم. توی باد شدید و بوران، چک میکردیم که ابرها از کدوم ور بیشتر حرکت میکنن که ع تا. hezar masjed cross country running (14 july, 2017): -city: tehran -from: ibn sīnā (aviccena) cir (0 km) -to(1): kulakchal shelter (21.5 km) -to(2): tochal peak (30 km) -to(3): palangchal shelter(36 km) -ended: beheshti univ cir(brt no 04: namayeshgah station)(45 km) -altitude: almost 2800 m( from 1200 m to 3960 m) -time: 05:30 to 22:30 - (13:00 action time + 04:00 rest time) -runners/hikers(1 people): mr. abbas asadi ---------------------------- comment: more about avicaena:
"https://en.wikipedia.org/wiki/avicenna" ---------------------------- ----------------------------- -پهنه شهر نوردی هزار مسجد (23 تیرماه 1396) -شهر: تهران -از: میدان ابن سینا (0 کیلومتر) -تا(1): پناهگاه کولکچال- گذرگاه پارک جمشیدیه -(21.5 کیلومتر) -تا(2): قله توچال (30 کیلومتر) -تا(3): پناهگاه پلنگچال- گذرگاه دره درکه- (36 کیلومتر) - به: میدان بهشتی-خط 4 اتوبوس تندرو: ایستگاه نمایشگاه-(45 ک.م) -گذرگاه رفت: از: م. ابن سینا و: بزرگراه صیاد و: میدان نوبنیاد و:خ. پاسداران و: خ. باهنر و: پارک جمشیدیه تا(1): پناهگاه کولکچال و: کوه پیازچال تا(2): قله توچال -گذرگاه برگشت: و: ایستگاه 7 تله ک ن توچال تا(3):پناهگاه پلنگچال و:دره درکه به: میدان بهشتی(خط 4 اتوبوس تندرو: ایستگاه نمایشگاه) -پیمایش : (45 کیلومتر) -پیمایش ارتفاع: نزدیک به 2800 متر(از 1200 متر تا 3960 متر) -زمان : از 05:30 تا 23:30 (13:00 پیمایش + 04:00 استراحت) -پهنه شهر نوردها(1 نفر): آقای عباس اسدی ----------------------------- آشنایی با کوهنوردها: 1) برادرهای احمدی کوهنوردهایی با همت اهل خطه کردستان / (سازمان امور مالیاتی ...، ن شهر تهران نارمک) 2) ... 3) ... ----------------------------- چند نکته: -از میدان ابن سینا تا پارک جمشیدیه را دویدم. -از پارک جمشیدیه تا نورال (ژناهگاه کولکچال) را دلی دلی کنان پیمودم. -در ایستگاه صلواتی نورال چای و دمنوش آویشین نوشیدم. و همان جا صبحانه خوردم. -از پناهگاه کولکچال تا گردنه کولکچال به گونه ای صعود که ضربان قلبم در گوشم می پیچید و عمبق نفس می کشیدم. -از گردنه کولکچال تا چشمه پیازچال را نرم دویدم. -در چشمه پیازچال استراحت خوبی . -از چشمه پیازچال تا قله توچال به گونه ای صعود که ضربان قلبم در گوشم می پیچید و عمبق نفس می کشیدم. -هوا ابری بود و نسیم خنک کوهستان بامهربانی تمام می وزید. -قله توچال برای مدتی آفت شد، غنیمت دانستم و زیر آفتاب دراز کشیدم و چرتی جانانه زدم، سپس نهار خوردم -بخش از گذرگاه قله توچال تا پناهگاه پلنگ چال را نرم دوی . خیلی چسبید. -در نزدیک پناهگاه کولکچال با برادرهای کوهنورد(احمدی) آشنا شدم. -احمدی ها، کوهنوردهایی جوان، ورزیده و با مرام هستند. آنها کرد و سنندجی می باشند. -در پناهگاه پلنچگ چال میلاد، کوهنورد فرهیخته تهرانی را دیدم. دیدن این کوهنورد جوان، ورزیده، مودب و با مرام از چیزهایی خوبی بود که در این صعود تابستانه توچال، دشت . -زانوی میلاد شکر خدا خوب شده است و پزشکش اجازه تمرین و ورزش سنگین را به او داده است. -با برادرها -احمدی ها- تا درکه، افتخار همنوردی داشتم. آنجا یکدیگر را به خدا سپردیم و آرزوی دیدار دوباره کردیم. tehran-view of pathway to tochal peak (14 july, 2017) -hezar masjed cross country running -from: ibn sīnā (aviccena) cir to(1):kulakchal shelter to(2):tochal peak to(3):plangchal shelter ended: beheshti univ cir(45 km) -tehran-view of pathway to tochal peak (14 july, 2017) -hezar masjed cross country running -from: ibn sīnā (aviccena) cir to(1):kulakchal shelter to(2):tochal peak to(3):plangchal shelter ended: beheshti univ cir(45 km) ---------------------------- نگاره های بیشتر در ادامه مطلب ...-tehran-view of pathway to tochal peak (14 july, 2017) -hezar masjed cross country running -from: ibn sīnā (aviccena) cir to(1):kulakchal shelter to(2):tochal peak to(3):plangchal shelter ended: beheshti univ cir(45 km) ---------------------------- -tehran-view of pathway to tochal peak (14 july, 2017) -hezar masjed cross country running -from: ibn sīnā (aviccena) cir to(1):kulakchal shelter to(2):tochal peak to(3):plangchal shelter ended: beheshti univ cir(45 km) معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر آ ین آمار امدادرسانی به سیل زدگان 9 استان و مسافران گرفتار در کولاک 6 استان را تشریح کرد. اختصاصی از فایلکو آموزش کوهنوردی با و پر سرعت . مقالات تربیت بدنی با فرمت           doc           صفحات  33 - کوهنوردی را از کجا آغاز کنیم؟ اگر ورزش کوهنوردی را تازه شروع کرده اید در ابتدای کار ممکن است مسایل و مشکلاتی برای شما به وجود . سلام نمیدانم چه شد که دوباره این معبر جلوی پایم قرار گرفت و بعداز سالها مفقودی اذن داده شد به حرکت خودت بهتر میدانی که با کوله ای خالی ولی قلبی امیدوار شروع میکنم به اذن الله و به اذن رسول الله( ص)ا و به اذن ائمه معصومین (ع)و به اذن حجت ابن الحسن (عج) یارب نذر تو برنگردد
1-تقاضای شخص در 2 نسخه .2-گواهی مفاصا حساب دارایی آ ین سال مالیاتی:اصل و کپی آن .3-اظهار نامه ابطالی ثبت دفاتر تجارتی 2 نسخه اصل .4-اصل کارت و کپی صفحه 1و2 . تذکر 1-اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای ابطال کارت خود می توانند در تهران درخواست خود را به اتاق بازرگانی و در شهرستانها به نما. رأی دادگاه :
تجدیدنظرخواهی آقای … با وک آقای … به طرفیت اداره منابع طبیعی شمیرانات نسبت به دانامه 38 /10/74 دادگاه عمومی لواسانات ورود با ران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به رفع تصرف از یک قطعه زمین از پلاک .... واقع در بخش ... و نیز پرداخت جزای نقدی محکومیت حاصله کرده خلاصتاً این اس. نام مرکز محل استقرار آدرس کد تلفن کد تلفن2 فا به مراکز دیدنی مجتمع آموزشی و رفاهی فرهنگیان اراک اراک خ فتح شیاکو(نمک کوریها)ابتدای کوی علی(ع) 086 32790060 0 0 32786020 بازار خانه معلم شماره یک محلات محلات، سرچشمه، میدان کوهنورد 086 43223199 43255336 سرچشمه خانه معلم شماره دو محلات محلات محلات خ شه. shivaay 2016 با کیفیت hdrip اضافه شد اطلاعات کامل : imdb ژانر : اکشن ماجراجویی درام امتیاز : ۶٫۶ از ۱۰ – میانگین رای ۶,۶۲۸ نفر منتشر کننده : ترک موویز کیفیت : hdrip فرمت : mkv حجم : ۱۲۰۰ مگابایت محصول : هند زبان : هندی کارگردان : ajay devgn بازیگران : ajay devgn, abigail eames, erika kaar خلاصه داستان : shivaay یک کوهنورد هی. در این دو سه روز تعطیلات میزبان عاشقان طبیعت به خوبی بودیم و دوستانی که برای اولین بار به ابرسج آمده بودند و از مناظر زیبای این روستا خیلی لذت بردند و مخصوصا از این حرکت صخا که پشتیبان و حامی گردشگران و کوهنوردان شده است خوشحال بودند و استقبال د وعده های فراوانی جهت حمایت و همک. «کریم معروف زاده» کوهنورد پرآوازه سردشتی بر اثر ایست قلبی در ارتفاعات قله توچال، دار فانی را وداع گفت .
به گزارش ربط-24 به نقل سردشت پرِس، امروز 11 اسفند ماه «کریم معروف زاده» دبیر هیئت کوهنوردی شهرستان سردشت که به همراه جمعی دیگر از کوهنوردان به ارتفاعات کوه توچال اطراف تهران رفته بودند ، بر اثر ایست قلبی جان به جان آفرین تسلیم کرد .

«معروف زاده» از کوهنوردان با سابقه شهرستان سردشت بود که به قله های اکثر کوه های داخل کشور و همچنین کشورهای خارجی صعود موفق داشت

وی متولد سال 1346 با مدرک فوق لیسانس برنامه ریزی درسی و اهل شهرستان سردشت بود که 28 سال سابقه تدریس به عنوان معلم را داشت

معروف زاده در کمپین کوهنوردی شهرستان سردشت در قالب گروه سینا که در سال 1375 تشکیل شد، به عنوان عضو فعال گروه حضور داشت که پس از صعود هایی که به کوه های قندیل و حومه داشتند ، فعالیت حرفه ای خود را آغاز کرد
از مهمترین تجارب کوهنوردی وی می توان حضورش در اولین تیم 6 نفره کوهنوردی کردستان و تلاش برای صعود به قله لنین در قرقیزستان به ارتفاع 7134 متر در سال 91 نام برد. (ع 1) از دیگر سوابق وی می توان به موارد زیر اشاره کرد :

✅ صعود به کوه های خارج از کشور:
2 بار صعود به آرارات (ترکیه) به ارتفاع 5139 متر (ع 2)
صعود به کاچکار (ترکیه) به ارتفاع 3932 متر
صعود به هلگورد (عراق) به ارتفاع 3611 متر

✅ صعود به کوه های داخل کشور:
11 بار صعود به دماوند به ارتفاع 5671 متر ( 3 بار در زمستان)
9 بار صعود به سبلان به ارتفاع 4811 متر ( 4 بار در زمستان)
2 بار صعود به سهند به ارتفاع 3707 متر
2 بار صعود به علم کوه به ارتفاع 4850 متر
صعود به اشترانکوه به ارتفاع 4150 متر
5 بار صعود به دالامپر به ارتفاع 3500 متر (ع 3)
15 بار صعود به قندیل
و اکثر کوه های بالای 4000 متر در ایران

«معروف زاده» به عنوان س رست تیم کوهنوردی سینا با 25 عضو فعال در شهرستان سردشت فعالیت مستمر داشت و یکی از عوامل بسیار تاثیر گذار در جریان امداد رسانی به حادثه دیدگان سقوط بهمن در در منطقه سرچشمه قره دان روستای بیوران علیای سردشت بودنداقلید: مرکز شهرستان اقلید، یکی از ای شمالی استان فارس ایران می باشد. فاصله آن از شیراز، اصفهان، یزد و یاسوج به ترتیب ۲۷۵، ۲۳۰، ۲۱۰ و۱۸۰ کیلومتر می باشد. این شهر یکی از مناطق کوهستانی وسرسبز فارس است ودارای آب هوای سرد و کوهستانی است. ارتفاعاتی برفگیر دارد که موجب می شود مناظر زیبای برفی تقریباً تا اوایل فصل بهاردرآن مشاهده شود. بارش برف مناظری چشم نواز در زمستان و تفرج گاه هایی بی بدیل از چشمه های جوشان و رودخانه های وشان، در فصل بهار و تابستان می آفریند. کوه های بلند درطول مسیرجاده ای زیبا پدیدمی آورند وجود دشت های بسیار وسیع وحاصلخیز در اطراف آن مانند دشت نمدان، آسپاس وپکان در فصل بهار چشم اندازی روح نوازرابرای هرگردشگر تصویر می کنند. درفصل تابستان درکنار هوای خنک و مطبوع حضورعشایر بررونق تفریحی آن می افزاید . واحدهای اقامتی هتل شهرداری و هتل کیان در تمام طول سال و مدارس در تعطیلات نوروزی و فصل تابستان پذیرای میهمانان و گردشگران می باشند. پارک انقلاب، پارک پارسیان، تفرج گاه محمد رسول الله ، سرداب، بید سبحان، دامنه های کوه بل، دریاچه کافتر، آبشار تنگ براق، قدمگاه سده،چشمه بالنگان حاجی آباد، گور بهرام، آسپاس، باغ گل خارستان، قلعه شهرآشوب، پارک شهرآشوب، فی منی حسن آباد، قوره دان زاده اسماعیل و چشمه زاده سید محمد کافترو چشمه های متعددی که فضاهای فرح بخش و زیبایی را فراهم آورده اند به همراه دامنه کوه ها و سواحل رودخانه هاو حاشیه سد ملاصدرااز مهم ترین جاذبه های طبیعی شهر و شهرستان اقلید به شمار می آیند. خانه کوهنورد اقلید : شایان ذکر است که اقلید به همت هیات کوهنوردی این شهرستان موفق به احداث خانه کوهنورد شده است با زیر بنای 130 متر ساختمان و با دو سالن بزرگ مجزا ؛ که امکانات آب و آبگرمکن ؛ برق گاز و کف پوش موکت در فضایی بزرگتر نیز برای ادامه پروژه ساخت در نظر گرفته شده . که هنوردان میتوانند با هماهنگی قبلی از این فضا استفاده نمایند . کوهستان بل : در جنوب شرقی رشته کوه زاگرس در استان فارس درجنوب شهرستان اقلید باچشم اندازی بسیارزیباخودنمائی می کند.بلندترین ارتفاع این کوهستان قله بل باارتفاع 39۵۰متر در 14 کیلومتری جنوب شهر اقلید و بلندترین قله در استان فارس می باشد. قله ص ه ای و سنگلاخی بل توسط گردنه مرتفعی از سمت جنوب به کوه سفید و از سمت شمال شرقی به کوهستان مرتفع ۳۵۰۰ متری گورک متصل و از سایر جهات کاملاً آزاد می باشد . بُل( bol) در زبان پهلوی به معنای بلند است. این منطقه دارای آب وهوای معتدل کوهستانی است که دارای پوشش گیاهی متنوع بوده وگیاهانی ازقبیل ارژن، گون، آویشن، جاشیر، کما، درمنه، کتیرا، پیازکوهی درآنجا می روید . مسیرهای اصلی صعود به قله بل : 1- دره لای شکفت ( غربی ) 2- دره زمستانه (شمال غربی ) 3- دره ریواس ( شما لی ) 4- چشمه لگنی ( شمال شرقی ) 5- باغ ضرغامی ( شرقی ) 6- دره سبز ( جنوبی ) 7- دره قبله ( جنوب غربی ) دره لای شکفت : مسیر مناسب جهت صعودهای تابستانی و زمستانی است که از ابتدای" سرد آب" شروع شده و به جانپناه منتهی می شود. دره زمستانه : صعب العبور می باشد و نیاز به امکانات بیشتری جهت صعود دارد ؛ معمولاً تابستان از این مسیر صعود می کنند و دارای گیاهان متعدد و متنوع می باشد . دره ریواس : مسیر بسیار زیبا که به علت فراوانی گیاه ریواس به این نام معروف شده است . چشمه لنگی : از ابتدای گردنه عصاری و چشمه لنگی شروع و به قله منتهی می شود . باغ ضرغامی : مسیر طولانی که از باغ و چشمه ضرغامی شروع و در انتها به قله ختم می شود . دره سبز: مسیری نسبتاً طولانی که از دشت نخود زار شروع و به پناهگاه منتهی می شود. دره قبله : مسیری نسبتاً مناسب جهت صعود زمستانی می باشد که از ابتدای سرداب شروع می شود و به پناهگاه می رسد . گزارش برنامه : طبق هماهنگی های انجام شده با همنوردان باشگاه طبیعت دوست شیراز و آقای "محمد علی اسلمی" رییس هیات کوهنوردی شهرستان اقلید موفق شدیم طی یک برنامه دو روزه ( پنجشنبه 7دی ماه 96 حرکت به شهرستان اقلید و گردش در نقاط دیدنی شهر همراه با آقای "محمد علی اسلمی" وشب مانی در خانه کوهنورد این شهرستان همراه با همنوردان توانمند باشگاه طبیعت دوست شیراز به سر پرستی همنورد گرامی آقای "آرش اکابری" ) و 8 دی ماه 96 صعودی موفق و بسیار عالی را در کنار همنوردان با اخلاق و دوست داشتنی باشگاه طبیعت دوست شیراز به انجام برسانیم . جا دارد در این گزارش از یکایک همنوردان عزیز باشگاه طبیعت دوست شیراز و جناب اسلمی عزیز که صعودی ایمن و بیاد ماندنی را برای ما رقم زدند تشکر و قدر دانی نمایم . به امید صعودی دیگر با این عزیزان .نکته قابل توجه این برنامه عدم بارش در منطقه و کل مناطق کشور است که بسیار متاثر کننده و غمناک بود در هفتمین روز از زمستان عدم هیچ گونه بارندگی پیامد بدی در بر دارد با آرزوی بارش بسیار برای تمام سرزمین زیبای ایران زمین .
نمایی از شهراقلید و کوه بل
خانه کوهنورد اقلید برای مشاهده بقیه ع ها ادامه مطلب را کلیک کنید

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اشاره به عملیات سیل و آبگرفتگی در ۵ استان متاثر گفت: روز گذشته ۵۲۸ تن از هموطنان در استان های ایلام، بوشهر، خوزستان، فارس و کرمانشاه از خدمات امدادی بهره مند شده اند. بنام خدا به علت خلوت بودن کوههای تهران در روزهای پنجشنبه نسبت به ها، سعی می کنم روزهای پنجشنبه گشتی در کوهها و اغلب کلکچال بزنم . فاتحه ای نثار ی گمنام بفرستم  و صبحانه را در اردوگاه صرف کنم و برگردم . پنجشنبه گذشته وقتی به پارک جمشیدیه رسیدم  برف در ارتفاعات و البت. این روزا یه جور ِ دیگه ای همدیگرو دوست داریم ، انگار که تازه داریم همو کشف می کنیم .. تازه داریم میشناسیم همدیگرو .. اکثر شبایی که روی مبل ولو شدم و چایی برام میریزه باگذاشتن چایی کنارم پیشونمم میبوسه .. و من اونقدر خسته ام که نمیتونم جواب بدم محبتشو . حتا نمیتونم چشمامو از زور خوا.
 هفت سال در تبت seven years in tibet 1997 هفت سال در تبت seven years in tibet 1997 نام فارسی : هفت سال در تبت نام لاتین : seven years in tibet منتشر کننده : نت کیفیت : ۷۲۰p فرمت ویدئو : mkv امتیاز : ۷٫۰ از ۱۰ تاریخ انتشار : ۱۹۹۷/۰۹/۱۳ محصول کشور : زبان : مدت زمان نمایش : ۲h 16min موضوع و ژانر : ماجراجویی زندگی نامه درام کارگردان : jean-jacques annaud ستارگان : brad pitt, david thewlis, bd wong نویسندگان : heinrich harrer (book), becky johnston توضیحات : داستان واقعی «هینریک هارر»، کوهنورد اتریشی که در زمان تصاحب تبت توسط چین، با «دالایی لاما» دوست می شود. ادامه مطلب سرنوشت تأسف بار بهترین کوهنورد ایران سربلند در اغما* خبرگزاری در آ ین ساعات چهارشنبه 16 آگوست 2003 این خبر را اعلام کرد: «تیم ملی کوهنوردی ایران در جریان صعود به قله گاشربروم یک در منطقه هیمالیا پا تان امروز در ارتفاع 7900 متری دچار سانحه سقوط بهمن شد.» 18 روز قبل وقتی که این گروه 12 نف. بودن صخا را با حمایت قدربدانیم تا شایسته توجه و عنایت خداوند باشیم صخا لطف و عنایتهای یزدان (تائب) مراسم کلنگ زنی خانه کوهنوردان بوستان صخا ابرسج برای اولین بار که آرزوی همه کوهنوردان و طبیعت دوستان بود و زمانی که من شورای ابرسج در سالهای 1386تا1392بودم از آنجا که خودم کوهنورد و طبیعت دوست بودم تقاضای این کار زیاد بود خوشبختانه زمینه این کار از سالها قبل فراهم بود و من زمینی را که در آبشار ابرسج داشتم و وقف قرض الحسنه صخا کرده بودم به این کار یعنی خانه کوهنوردان ابرسج اختصاص دادم بهترین مکان برای این کار و بهترین جایگاه می باشد صبح زود رضا سلیمانی راد دوست بسیار عزیزم که از همه بیشتر دوستش دارم و بعد از خدا ایشان عشق من است و یک کوهنورد بسیار زحمتکش و مودب عاشق علم و عرفان و سخنان بزرگان عاشق پروردگار عاشق ان و اولیاء است همه اینها باعث شد که منهم از سالها قبل عاشق ایشان بشوم چای گذاشته بود و من هم ساعت پنج صبح رسیدم بعد از ما سیدمجتبی سیدهاشمی به ما پیوست و بعد از چای و صبحانه کلنگ این مجموعه را زدیم و کم کم دیگران به ما پیوستند و همه از این افتتاح خوشحال شدند همه توضیحات خوب و ارزشمند سیدمجتبی سید هاشمی را شنیدیم و ایشان راز گلستان شدن روستای ابرسج را تقویت صخا دانست چون صخا عاشق فرهنگ و ورزش است و جائی که به فرهنگ و ورزش توجه و عنایت داشته باشد گلستان می شود داستان صخا را ایشان به گوش کوهنوردان و طبیعت دوستان جهان رسانده است و من بسیار از ایشان سپاسگزارم که در پرنور شدن این مجموعه همت و تلاش می کند خداوند امواتش را بیامرزد و خیر و برکت فراوان به ایشان عطا کند تنها ی که صددرصد تبلیغ و تشویق قرض الحسنه صخا را می کند ایشان می باشد چون ایشان از همه بهتر می داند که صخا حامی و پشتیبان مسائل فرهنگی روستاست و عاشق خشنود قلبهای سالخوردگان مظلوم و ک ن معصوم است این تبلیغ و تشویق و عنایتی که سیدمجتبی سیدهاشمی نسبت به صخا دارد اگر ده نفر اینگونه همت و تلاش کنند و داستان صخا و فداکاری تائب را به گوش دانشمندان و ثروتمندان و کوهنوردان و طبیعت دوستان جهان برسانند و آنها حداقل یکنفرشان با افتتاح حساب و تقویت حساب پس انداز در صخا تقویتمان کند خدمات ما راحت و آسان می شود و این دعا و آرزوی ماست و سختی هائی که از جانب معوقات نصیب ما شده است آسان می گردد و همه مشکلات صخا در یک چشم به هم زدن حل می شود و ما راحت و آسان خدمت خواهیم کرد اجرهمگی با یزدان پاک خدمات ما در قرض الحسنه صخا با حمایت و همکاری تنها یک ابرمیلیاردر آسان خواهد شد (تائب) مراسم کلنگ زنی خانه کوهنوردان (بوستان صخا ) را به همه کوهنوردان و طبیعت دوستان جهان تبریک می گویم (تائب) داستان صخا به گوش کوهنوردان و طبیعت دوستان جهان رسید (تائب) من به دعای کوهنوردان و طبیعت دوستان اعتقاد زیادی دارم (تائب) دعای انسان در کوه و بیابان بی نهایت ارزش دارد (تائب) از همه کوهنوردان و طبیعت دوستان جهان ماس دعا دارم (تائب) related image related image image result for ‫مراسم کلنگ زنی‬‎ image result for ‫مراسم کلنگ زنی‬‎ image result for ‫مراسم کلنگ زنی‬‎ image result for ‫درددلهای‬‎ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر گفت: پیکر سومین جسد مفقودی رودخانه دشت پلنگ شهرستان دشتی توسط امدادگران این جمعیت پیدا شد. صحرای دلم عشق تو شورستان کرد تا مهر ی جز تو نروید هرگز من عاشق علم و عرفان هستم از کودکی عاشق بزرگان علم و ادب و عرفان بودم مخصوصا ابوسعید ابوالخیر و بایزید بسطامی و ابوالحسن قانی و شیخ بهائی و بسیاری دیگر از این عزیزان در حال حاضر عاشق جول اوستین و سخنان بسیار زیبایش است من با ابوسعید ابوالخیر اینچنین عشق و حال می صحرای دلم عشق تو شورستان کرد تا مهر ی جز تو نروید هرگز یک عارف کوهنورد و عاشق قرض الحسنه و خیریه با یک خیریه مجزا به نام صخا که بزودی آنرا به بزرگترین قرض الحسنه جهان از برکت نفس گرم عارفان و عاشقان جهان خواهم کرد من می توانم من با کمک همه عاشقان خداوند در سراسر جهان اینکار را می کنم وقتی که صددرصد عاشق ستاره های محبوب جهان هستم قدرت جاذبه می گوید آنها هم صددرصد عاشق تو می شوند داستان صخا را به گوش دلهای دریا و قلبهای شیر جهان برسانیم (تائب) صخا محبوب قلبهای شاعران و بزرگان و ستاره های جهان هست و می شود من بزرگان روستایم را عاشق صخا پس می توانم بزرگان جهان را عاشق صخا کنم بوی خوبی از بزرگان روستایم حس می کنم بوی بزرگان جهان را بوی ستاره های محبوب دنیا را من با قدرت عرفانی و خودم که با ریاضتهای سخت و جان شکار بدست آورده ام می توانم قدرت جاذبه همه اینها را به ما گفته است یک عارف خنده رو بنام تائب یک عاشق ساده و بی ریا بنام تائب یک فعال و فداکار عاشق بنام تائب حیف است که داستان تائب در صخا با اینهمه وسعت و عظمت که از برکت اشعار شاعران بزرگ جهان و سخنان بزرگان دنیا و آیات روح بخش پروردگار بدست آورده است دیگران در جهان با خبر نشوند عارف ساده و بی ریا و خنده روئی که دوای همه دردهای دنیاست مخصوصا دوای دردهای روستاهاست عارف خنده روئی که با زحمت فراوان با سی سال بی خو شعارش فقط خدا شده است فقط خدا من از همه دانشمندان و ثروتمندان جهان مخصوصا ایرانیان مقیم می خواهم داستان تائب در صخا را به گوش جول اوستین و همسرش خانم ویکتوریا برسانند مشکلات انسانهای باایمان بخاطر دل دریا و قلب شیرشان طبیعتا بیشتر است (تائب) جان اوستین و همسرش آفرین به چنین پدرومادری که اشک شوق هرانسانی را در می آورند (تائب) انسانهای ساده و بی ریا از پس مغرضان و مغروران و منفوران به خوبی برمی آیند (تائب) علاج جوروجفای نامردان را صبر و شکر جمیل و جوانمردانه دارد (تائب) انسان بی رحم و بی غیرت و بی حیا نمی تواند خدا را دروجودش جاری کند (تائب) ی که دوست است طبیعتا دشمن انسانیت و شرافت می باشد(تائب) همکاری ن دلهای سیاه و چشمهای شور با فداکاران بوی خوش جذب و جلب دلهای دریا و قلبهای شیر را می رساند (تائب) دوست نداشتن فداکاران از دلهای سیاه و چشمهای شور برمی آید (تائب) ضدهمکاری با فداکاران کار دلهای سیاه و چشمهای شور است(تائب) دلهای خود را با حمایت و همکاری از فداکاران صاف و روشن کنیم (تائب) دلهای صاف و روشن به خودشان اجازه بخل و کینه نمی دهند (تائب) image result for ‫جول اوستین‬‎ image result for ‫جول اوستین‬‎ image result for ‫جول اوستین‬‎ image result for ‫جول اوستین‬‎ image result for ‫جول اوستین‬‎ image result for ‫جول اوستین‬‎ منابع محلی گزارش دادند که شمار تلفات رانش زمین در شهر «موکوآ» در جنوب کلمبیا به 254 تن رسیده… tpms فورد آموزش ابزار ابزار فعال سازی (8c2z 1a203-a) است که توسط فورد برای آموزش سنسور tpms در وسایل نقلیه جدید و یا پس از یک چرخش تایر استفاده می شود. استفاده از این ابزار برای آموزش سنسورهای نصب شده به طوری که چراغ اخطار tpms روشن منی باشد. vxscan فورد tpms ابزار فعال لیست خودرو: 2007-2014 فورد f-150 20. رئیس سازمان امدادو نجات هلال احمر گفت: تلاش ها برای یافتن سه مفقود ریزش بهمن در دو منطقه آبعلی و لواسان استان تهران همچنان ادامه دارد. سخنگوی اتش نشانی شهرداری تهران وجود برخی اخبار مبنی بر احتمال زنده بودن برخی آتش نشانان گرفتار زیر آوار ساختمان پلاسکو را نادرست خواند و گفت: قویاً این مسئله را تکذیب می کنم. مجموع آتش نشانان شهید و مفقود حداکثر ۲۵ نفر است. تاکنون که هشت روز از حادثه آتش سوزی پلاسکو می گذرد؛ تعداد خانواده هایی که برای مفقودی بستگانشان به ما مراجعه کرده اند؛ 10 خانواده بوده است. در پی اعلام مفقودی مردی ۵۱ ساله در پنجم فروردین ماه سال جاری؛ موضوع در دستور کار ان انتظامی قرار گرفت. نوشته کشف جسد مردی ۵۱ساله کنار رودخانه سفیدرود اولین بار در اخبار پدیدار شد. 1 - در تاریخ 3 اردیبهشت امسال کوهنوردان گروه کوهنوردی خانه کوهنوردان چالوس : عبداله نورکامی - نیما افسایی - حمید رودگر - بهزاد انتظاری - سروش احسانی - حسین حسین نژاد - رضا نورکامی و 6 نفر از کوهنوردان تهران قله شاه پیلاکوه به ارتفاع 3450 متر از روستای پیرجه صعود د . 2 - در تاریخ 20 و 21 داد. بعضی از انسانها خیلی خیلی بزرگ هستند اما تحت تاثیر بخیلان و هوسبازان قرار می گیرند و بی گناه دچار سوء تفاهم و سوء ظن می شوند آنهم گناه و خطای دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های جامعه است که نسبت به چنین انی بی تفاوت و بی توجه هستند داستان یوسف را خداوند برای چنین افرادی بیان فرموده است اما چند نفر از دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های دنیا به تقلید از عزیز مصر حامی و پشتیبان آنها می شوند آنها را دعوت می کنند پای درد دلشان می نشینند و بعد از پی بردن به بی گناهی و عظمتشان حق را به حقدار می رسانند عزیزان توانا باید به تقلید از عزیز مصر نقش بازی کنند برای همه انی که نقش یوسف را در زندگی بازی می کنند باید حامی مظلومان و بی گناهان باشند همان انی که تحت تاثیر انی هستند که در زندگیشان نقش برادران یوسف را بازی می کنند این بود داستان تائب س رست فعال و فداکار صخا این بود داستان تائب س رست سحرخیز و کوهنورد صخا این بود داستان تائب س رست عاشق و عارف و شاعر و نویسنده صخا خداوندا به ما ایمان و همت و قدرت لازم را عطا کن تا سربلند و سرافراز شویم و همه را خشنود کنیم related image related image andrzej bargiel لهستانی در سال 2010 رکورد دنیا را در مسابقات سرعت آلبروس به دست آورد . و در حال حاضر نیز پروژه پلنگ برفی را طی 30 روز که شامل فرود با اسکی از هر 5 قله بوده را با موفقیت پشت سر نهاده . لنین پروژه پلنگ برفی شامل 5 قله 7000 متری است : لنین , کورژنفسکایا , کمونیزم , خان تانگری و پوبدا ه. ب خواب خوبی نداشتم!همش تو فکر اتش نشانای مفقودی تو حادثه پلاسکو بودم! حتی به ذهنم زد برم تو نت ببینم چه خبر اما یادم اومد وای فای رو برا نی نی قطع کلا بیخیالش شدم! از صبح بس که صفحه تی نیوز رو در بین کارام رفرش زدم تا خبر جدیدی پیدا کنم خسته شدم و افسرده چقدر غم داره امروز. میشه ی ز. به نام خدا گروه کوهنوردی اوج شهرستان قدس صعود قله کلون بستک تاریخ: 28تیر94 قله کلون بستک با ارتفاعی حدود 4200متر از جمله قلل واقع در البرز مرکزی در استان تهران میباشد موقعیت قلهٔ کلون بستک، در خط الرأس سرکچال، در شمال روستای دربندسر قرار گرفته است. دامنه های جنوب و جنوب شرقی این قله مشرف به منطقه لواسانات و رودبا ران بوده و نزدیک حد رودبا ران قرار دارد و آبریز این دامنه، رودخانه جاجرود است. آبریز دامنه شمالی دره رودخانه ولایت رود بوده که در جهت شرق به غرب، از شمال این قله گذشته و پس از ادغام با وارنگه رود، رودخانه کرج را تشکیل می دهد. مسیرهای صعود 1-مسیر اصلی صعود به قله کلون بستک از طریق یال جنوبی است که از این مسیر، در تمامی فصول سال و با یک کوهپیمایی نه چندان دشوار و طولانی می توان از طریق گردنه ۳۲۸۰ متری دیزین در عرض یک روز، به این قله صعود کرد.2-هم چنین یال غربی این کوه که از روستای دیزین آغاز می گردد از انتخاب های کوهنوردان فنی تر به شمار می رود . در ابتدا و میانه های مسیر ، ص ه ای بودن مسیر بر دشواری آن افزوده است . 3- مسیر دیگر یال و در ادامه گرده شمال و شمال غربی کوه می باشد که بعلت دوردست بودن ناشناخته بوده و صعودهای بسیار کمی از این مسیر صورت می پذیرد . طریقه دسترسی: جاده چالوس-جاده دیزین صبح روز یکشنبه (تعطیلی عید فطر) راس ساعت0520 صبح با دودستگاه خودرو شخصی شهر قدس را بمقصد جاده دیزین ترک میکنیم. ساعت0745 صبح بمحل شروع صعود یعنی دکل مخابراتی رسیده وبساط صبحانه را همانجا در بالکن ساختمان مجاور فراهم میکنیم.